Nieuwe subsidie voor culturele instellingen gericht op diversiteit

Tot 1 maart kun je als culturele instellingen maximaal 70.000 euro subsidie aanvragen om de inwoners en bezoekers van Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen en Overijssel op een laagdrempelige manier in aanraking te laten komen met de diversiteit aan streek- en minderheidstalen in de regio. Je kunt de subsidie dit jaar twee keer aanvragen. In dit artikel geven we je o.a. een aantal uitgangspunten voor een succesvolle subsidieaanvraag.

Culturele instellingen

Culturele instellingen in Drenthe, Friesland, Gelderland, Groningen en Overijssel kunnen gebruik maken van een nieuwe subsidie om de inwoners en bezoekers van deze provincies op een laagdrempelige manier in aanraking te laten komen met culturele diversiteit en meertaligheid in de regio.

In je project moeten de in bovenstaande provincies gebruikte streek- en minderheidstalen als uitgangspunt fungeren.

Belangrijk is trouwens dat je als aanvrager een privaatrechtelijke rechtspersonen bent zonder winstoogmerk, bijvoorbeeld een stichting of verenging.

Hieraan moet je project voldoen

 • Cultureel van aard met meertaligheid als primaire inspiratiebron
 • De in de betreffende provincies gebruikte streek- en minderheidstalen fungeren als basis
 • Stimuleert de dialoog tussen verschillende talen
 • Laagdrempelige- en publieksgerichte activiteit
 • De activiteit moet voor een bovenprovinciaal gebied relevant zijn
 • De activiteiten moeten worden aangevraagd en uitgevoerd door minimaal drie partijen uit drie deelnemende provincies

Uitgangspunten voor een succesvolle subsidieaanvraag

De subsidie wordt via een tendersysteem verdeeld onder de aanvragers.
Hierbij worden de aanvragen dusdanig gerangschikt dat een aanvraag hoger gerangschikt wordt naarmate die naar het oordeel van de verstrekker meer voldoet aan de volgende criteria:

 • Mate van culturele kwaliteit
  Bij culturele kwaliteit wordt gelet op de artistieke inhoud, originaliteit, aanvulling op bestaand aanbod, mate van oorspronkelijkheid, aspecten van vernieuwing en multidisciplinariteit
 • Mate van kwaliteit van meertaligheid
  Hierbij wordt gelet op de mate waarin verschillende talen aan bod komen, aanvulling op bestaand aanbod, vernieuwende werkwijze, originaliteit in de benadering van meertaligheid en de mate waarin er een wisselwerking ontstaat tussen verschillende talen
 • Bereik
  De mate waarin de bezoekers, de deelnemers worden bereikt en daarbij de achtergrond en samenstelling van publiek, deelnemers
 • Draagvlak
  De mate waarin verschillende partijen uit verschillende provincies bij de ontwikkeling en uitvoering van het project betrokken is
 • Geografische spreiding
  De mate de uitvoering van de activiteit plaats vindt in verschillende provincies 

Subsidie

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de aanvraag, en is mede afhankelijk van het aantal partijen uit de verschillende provincies dat deelneemt aan het project. 

 • Indien minimaal drie partijen uit drie verschillende deelnemende provincies deelnemen aan de aanvraag en de uitvoering van het project, bedraagt de subsidie maximaal 50% van de subsidiabel geachte kosten tot een maximum van € 50.000,-
 • Indien minimaal vier partijen uit vier verschillende provincies deelnemen aan de aanvraag en de uitvoering van het project, bedraagt de subsidie maximaal 55% van de subsidiabel geachte kosten tot een maximum van € 60.000,-
 • Indien minimaal vijf partijen uit vijf verschillende provincies deelnemen aan de aanvraag en de uitvoering van het project, bedraagt de subsidie maximaal 60% van de subsidiabel geachte kosten tot een maximum van € 70.000,-

Aanvragen

Je kunt hier online een subsidieaanvraag aanmaken voor deze nieuwe subsidie, incl. alle onderstaande benodigde bijlagen.

Meesturen

 • Projectplan
 • Gespecificeerde begroting
 • Dekkingsplan
 • Recent uittreksel van de Kamer van Koophandel (alleen als de aanvragende partij ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel)
 • Een adhesieverklaring ondertekend door alle partijen die betrokken zijn bij de aanvraag

Andere actuele subsidies en fondsen op het gebied van kunst en cultuur

 • Subsidie voor digitale technologie, nieuwe media en games

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse Nederlandse digitale cultuur. Jaarlijks is er 1.200.000...

 • Subsidie voor festivals architectuur, vormgeving en digitale cultuur

  Subsidie voor Nederlandse festivals op het gebied van architectuur, vormgeving en digitale cultuur. Het publiek kan bestaan uit professionals, experts en/of een breed publiek. Het is mogelijk een...

 • Subsidie stedenbouw, ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening, planologie en landschapsarchitectuur

  Financieel ondersteunen van onderzoeksprojecten en publicaties op het gebied van stedebouw, ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening, planologie en landschapsarchitectuur. De subsidie bedraagt...

 • Subsidie bouwen en verbouwen van panden met een culturele bestemming

  Subsidie voor bestaande of nieuwe panden die hoofdzakelijk een culturele bestemming hebben of krijgen, en zo bijdragen aan het creatieve klimaat en de culturele infrastructuur. De subsidie kan...

 • Subsidie culturele projecten diversiteit

  Subsidie om mensen via prikkelende culturele projecten op een laagdrempelige wijze in aanraking te laten komen met de diversiteit in de regio, waarbij de in de betreffende provincies gebruikte...

 • Toon meer resultaten