Nieuwe subsidiemogelijkheden via incidentele projecten Cultuurnota 2017-2020

Deze maand is er een nieuwe subsidieregeling voor incidentele projecten Cultuurnota 2017-2020 van kracht geworden. Interessant omdat het een langlopende subsidieregeling is voor projecten op het erfgoed, cultuur en maatschappij. Zo zijn er o.a. subsidiemogelijkheden voor cultuur er erfgoed, streektaal, festivals en manifestaties, professionele podiumkunsten, beeldende kunst, landschap, talentontwikkeling en participatie.

Wat kun je met deze subsidie

Deze subsidieregeling heeft een looptijd van vier jaar (tot 31 december 2020) en is gericht op het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van cultuur er erfgoed en cultuur en maatschappij.

We hebben de subsidiemogelijkheden voor je op een rijtje gezet.

Cultuur en Erfgoed
Subsidie voor projecten die de historie/het verhaal van Drenthe op innovatieve wijze ontsluiten en/of gebruikmaken van moderne (interactieve) methoden en op die manier meer mensen bij de geschiedenis van Drenthe betrekken.

Streektaal
Subsidie voor projecten die op innovatieve wijze het imago van de streektaal verbeteren, gebruikmaken van moderne (interactieve) methoden en media en/of jongeren aantoonbaar bij de streektaal betrekken.

Festivals en manifestaties
Subsidie voor festivals en manifestaties in een van de kunstdisciplines met een duidelijk bovenlokale uitstraling en bereik (minimaal 1.500 bezoekers) die bijdragen aan de vrijetijdseconomie van Drenthe. Er dient sprake te zijn van cofinanciering door de gemeente waar het desbetreffende festival/evenement plaatsvindt. Daarnaast is (financieel) draagvlak van bedrijfsleven en/of particulieren een belangrijk element binnen aanvragen.

Professionele podiumkunsten
Subsidie voor projecten die op incidentele basis zorgen voor een kwalitatief hoogstaand en vernieuwend professioneel aanbod in Drenthe.

Beeldende Kunst en het Landschap
Subsidie voor innovatieve professionele projecten met minimaal een provinciale uitstraling waarbij verbinding wordt gelegd tussen natuur, landschap en kunst.

Talentontwikkeling
Subsidie voor initiatieven die op projectbasis op zijn minst een provinciaal platform bieden voor de ontwikkeling van talent in de uitvoerende kunsten onder begeleiding van professionals.

Participatie
Subsidie voor provinciebrede kunst-, cultuur- en erfgoedprojecten waarin doelgroepen of specifieke gebieden met een lage participatiegraad op een nieuwe manier aantoonbaar actief worden bereikt, zoals ouderen, jonge kinderen (buitenschools) en jongeren.

Wie kan subsidie aanvragen

Als aanvrager moet je rechtspersoonlijkheid hebben. Mocht je nou helemaal de smaak te pakken hebben, en meer dan € 200.000 subsidie toegekend krijgen, dan wordt van je verwacht dat je voldoet aan de eisen van 'cultural governance'.

Voorwaarden

De subsidieverstrekker zal je aanvraag o.a. beoordelen op onderstaande criteria.

  • Kwaliteit
  • Bereik (geografisch en sociaal)
  • Vernieuwing van het cultuuraanbod
  • Cultureel ondernemerschap
  • PR & Marketing

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabel geachte kosten.

Aanvragen

Ga naar de subsidieverstrekker.