Bouw en monumentenzorg

Nieuwe subsidie voor het professionaliseren van het vrijwilligersbeleid van erfgoed instellingen, stichtingen en verenigingen

Veel erfgoedinstellingen werken in meer of mindere mate met vrijwilligers. Om de inzet van vrijwilligers te professionaliseren kun je vanaf vandaag hier subsidie voor aanvragen. Er zijn een aantal thema’s waarvoor je subsidie kunt aanvragen. Zo kun je o.a. subsidie aanvragen voor het overdragen van kennis, het vergroten van de diversiteit binnen de vrijwilligerspoule, het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligers, activiteiten op het gebied van netwerkvorming en publieksbereik én investeringen in bijvoorbeeld cursussen voor vrijwilligers. De subsidie bedraagt maximaal 50 procent van de totale kosten van je project. Je kunt de subsidie online aanvragen, waarbij het wel belangrijk is om te vermelden dat de bijdragen van het fonds niet met terugwerkende kracht kunnen worden toegekend. Het is dus belangrijk om de aanvraag ruim voor de gewenste startdatum van je project in te dienen. 

Behoud, beheer of de presentatie van (im)materieel erfgoed, volkscultuur of ambacht

De subsidie kan worden aangevraagd door erfgoedorganisaties, vrijwilligersorganisaties (zoals stichtingen of verenigingen) die met vrijwilligers werken en een bijdrage leveren aan het behoud, beheer of de presentatie van (im)materieel erfgoed, volkscultuur of ambacht in Nederland (bestaande uit Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba).

De subsidieoproep richt zich hierbij op onderstaande thema’s:

  • Kennisborging en -verdieping, zoals: actieve kennisoverdracht van oudere generaties op jongere generaties; actieve kennisdeling op collectieniveau; duurzame borging en verankering van kennis
  • Het vergroten van de diversiteit binnen de vrijwilligerspoule, bijvoorbeeld door het samenwerken met mbo-scholen en -leerlingen of statushouders
  • De ontwikkeling van activiteiten en voorzieningen, ook digitaal, die vrijwilligersvraag en -aanbod bij elkaar brengen. Daarbij kan het gaan om structurele inzet van vrijwilligers, maar ook om bijvoorbeeld jongeren die zich, naar de ervaring leert, vaak eerder op incidentele basis inzetten.
  • Activiteiten op het gebied van netwerkvorming en publieksbereik
  • Investeringen, bijvoorbeeld in cursussen voor vrijwilligers die zich bekwamen via erfgoedhuizen of de Erfgoed Academie, mits de resultaten duurzaam beschikbaar worden gesteld

Interessant is dat je ook een ontwikkelbijdrage kunt aanvragen voor bovenstaande thema's. Bij een ontwikkelbijdrage kan worden gedacht aan het inhuren van specifieke expertise die leidt tot een beter plan op voornoemde gebieden, het onderzoeken van best practices en het aangaan van intensieve samenwerkingen. De plannen moeten niet alleen het belang van de eigen instelling dienen, maar dit ook overstijgen.

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 50 procent van de totale kosten van je project 
Hierbij moeten de totale kosten van het initiatief meer bedragen dan 15.000 euro, en mogen deze geen vaste lasten bevatten.

Wanneer je een ontwikkelingsbijdrage aanvraagt bedraagt deze maximaal 15.000 euro (maximaal 70 procent van de totale kosten).

De maximale bijdrage voor een ontwikkelbijdrage is 15.000 euro, waarbij het Mondriaan Fonds maximaal 70 procent van de totale kosten kan bijdragen.

Meer informatie

Meer informatie of een projectaanvraag voor deze subsidie aanmaken.