Nieuwe subsidie voor veelbelovende zorg

Tot 14 mei kunnen zorgaanbieders zoals ziekenhuizen en fysiotherapeuten subsidie aanvragen voor behandelingen die veelbelovend lijken maar nog niet uit het basispakket worden vergoed. Voor deze eerste ronde is 40 miljoen euro beschikbaar. De tweede ronde in 2019 start naar verwachting eind juni en sluit eind augustus.

Versnelde toegang patiënt tot potentieel veelbelovende zorg 

Het doel van de nieuwe subsidieregeling veelbelovende zorg is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. 

Zorg wordt alleen vergoed vanuit het basispakket, als het tenminste even effectief is als de gebruikelijke zorg in Nederland. Om de effectiviteit van de zorg vast te stellen, zijn resultaten van kwalitatief goed onderzoek nodig. Dit onderzoek is vaak kostbaar, vergt expertise en duurt meerdere jaren.

Via deze regeling is het mogelijk een tijdelijke financiering te krijgen voor behandelingen die veelbelovend lijken maar nog niet uit het basispakket worden vergoed. Voorwaarde is dat binnen de subsidieperiode onderzoeksgegevens van voldoende kwaliteit worden verzameld over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de nieuwe zorg. Een projectsubsidie wordt voor maximaal 6 jaar verleend. Na afloop van het project volgt binnen 6 maanden een beoordeling van het Zorginstituut of de betreffende zorg tot het basispakket behoort.

Zorgaanbieders

De hoofdaanvrager moet een bestuurlijke vertegenwoordiger zijn van een zorgaanbieder (bijvoorbeeld ziekenhuis of fysiotherapiepraktijk.  Daarnaast moet samen worden gewerkt met relevante patiëntenvereniging(en) en beroepsgroep(en) en, eventueel, eigenaren van de interventie. Door samenwerking tussen zorgaanbieders en bedrijfsleven kan de aanwezige kennis en expertise optimaal worden ingezet.

Subsidie

Het subsidieplafond bedraagt € 69.000.000 per jaar, verdeeld over twee subsidierondes per jaar.
Het subsidieplafond voor de eerste ronde bedraagt € 40.000.000.
In totaal mag maximaal 20% van het aangevraagde subsidiebedrag worden gebruikt voor onderzoek. Wanneer er meer financiering nodig is voor het uitvoeren van het onderzoek, dan dienen de additionele kosten (boven de 20%) bekostigt te worden uit private middelen.

Aanvragen

Indienen projectidee
Meer informatie over het indienen van een projectidee.