Nú subsidie aanvragen bij een van de meest interessante fondsen van Nederland

Gaat je hart sneller kloppen van zaken als sociale rechtvaardigheid, onderwijs, zorg of de samenleving? Vreemd genoeg is dit fonds vrij onbekend in Nederland. Maar als we je een tip mogen geven: zet het op je shortlist! Het fonds verstrekt namelijk financiële ondersteuning voor tal van mooie projecten.

Over het fonds

Het fonds richt zich op de ontwikkeling van filantropische programma's en beheer van charitatieve instellingen die zijn opgericht door ondernemers uit de familie Brenninkmeijer (C&A).

Vanuit dit fonds is financiële ondersteuning mogelijk van projecten in Nederland op het gebied van onderwijs, samenleving, geloof en zorg.

Welke projecten komen voor subsidie in aanmerking

Het fonds kent vier thema's: onderwijs, samenleving, geloof en zorg.

We hebben voor elk van deze thema's voor je op een rijtje gezet welke activiteiten voor financiële ondersteuning in aanmerking komen.

Onderwijs
Financiële ondersteuning van organisaties en projecten die zich richten op onderwijsondersteuning van de meest kwetsbare kinderen in onze samenleving.

 • Onderzoek naar de effecten van moeilijke omstandigheden en ervaringen van het kind en zijn/haar leervermogen
 • Methoden en activiteiten om kwetsbare kinderen weer met plezier te laten leren
 • Initiatieven die het kind helpen zich niet alleen op cognitief vlak maar ook op sociaal en spiritueel vlak te ontwikkelen (holistisch vormend onderwijs)
 • Het creëren van meer maatschappelijk bewustzijn van het belang van holistisch vormend onderwijs

Samenleving
Financiële ondersteuning van organisaties en projecten die zich inzetten voor een sterkere samenleving waarin ieder die in Nederland woont zich thuis voelt en kan bijdragen.

 • Migranten en vluchtelingen: Betere integratie van vluchtelingen en migranten en aan het bevorderen van de sociale cohesie tussen de verschillende gemeenschappen
 • Slachtoffers van mensenhandel: Beëindigen van uitbuiting van kwetsbare mensen en stoppen van moderne slavernij
 • Daders en slachtoffers van delicten: Verbetering van het strafrechtsysteem, humane detentie en een effectievere benadering van grensoverschrijdend gedrag. Ondersteunen vooral initiatieven die uitgaan van herstelrecht
 • Besluitvormers en leiders: Ondersteuning van initiatieven die werken aan verantwoorde besluitvorming door (toekomstige) leiders

Geloof

 • Reflectie over de kracht van waarden in de huidige maatschappelijke context
 • Ontwikkeling van nieuw gedachtegoed rond de katholieke inspiratie
 • Bijdragen aan vitale en lerende kerkgemeenschappen
 • Stimulering van het publieke debat over bovenstaande onderwerpen

Zorg

Financiële steun voor initiatieven voor fundamentele verbetering in de zorg met nadruk op aandacht voor sociaal, mentaal en spiritueel welbevinden. Daarbij gaat het niet alleen om direct hulpbehoevenden maar ook om hun naasten. Het fonds ondersteunt organisaties die op dit gebied vernieuwende zorgmodellen ontwikkelen en aanbieden. 

 • Zorg voor slachtoffers van (seksueel) geweld en mensenhandel: ontwikkeling van nieuwe maatschappelijke en psychosociale ondersteuningssystemen en methodieken
 • Zorg voor ouderen en mensen die lijden aan dementie: verbeteren van de Nederlandse zorgsystemen en het ontwikkelen van zorgmethodes voor deze groep
 • Palliatieve zorg: aandacht voor de fysieke, psychische en spirituele noden van patiënten in de laatste levensfase: verbeteren van het palliatieve zorgsysteem en financiële ondersteuning van de verdere ontwikkeling van palliatieve zorg voor kinderen en jonge volwassenen

Aan welke voorwaarden moet je voldoen

Natuurlijk moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • Je programma moet passen binnen bovenstaande activiteiten
 • Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door Nederlandse rechtspersonen zonder winstoogmerk met Nederland als werkgebied

Subsidie aanvragen

Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen, maar je moet wel een aantal relevante stukken meesturen.

Meer informatie

Ga naar de subsidie