Ruim drie ton subsidie voor zorgzones in Grou en Leeuwarden

Voor de ontwikkeling van woonzorgzône Grou en woonservicezône Bilgaard in Leeuwarden stellen Gedeputeerde Staten van Friesland respectievelijk euro 158.000 en euro 150.000 subsidie beschikbaar. Hiermee stimuleert het college de spreiding van voorzieningen, het scheiden van wonen en zorg en het ontwikkelen van kleinschalig wonen voor verschillende doelgroepen binnen de AWBZ.

Zelfstandig blijven wonen

Door de toenemende vergrijzing en de vermaatschappelijking van de zorg, ontwikkelen gemeenten, woningbouwverenigingen en zorgaanbieders in grotere plaatsen en wijken woonzorg- en woonservicezônes. Gedeputeerde Jan Ploeg: De zones zorgen ervoor dat hulpbehoevenden zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen omdat zorg aan huis geleverd kan worden en goede voorzieningen dichtbij zijn.

De woonzorgzône in Grou moet 60 zelfstandige woningen krijgen, een multifunctioneel centrum voor zorg en 54 kleine groepswoningen. De totale kosten voor dit project bedragen euro 968.000. In het plan voor de woonservicezône Bilgaard gaat het om een totaal van 88 woningen voor bewoners met uiteenlopende zorgvragen en om een multifunctioneel centrum voor winkels, activiteitenruimten etc. De geraamde kosten voor Bilgaard bedragen euro 2.021.855.

Budget subsidie

De subsidies worden betaald uit de reserve reikwijdtemiddelen, regiovisiemiddelen en middelen ten behoeve van Lokaal Sociaal Beleid.