Subsidie treinen

De Tijdelijke subsidieregeling upgrade ERTMS heeft betrekking op subsidie voor de eigenaar van een locomotief met een ERTMS level-2 als bijdrage in de kosten voor de eerste en tweede upgrade van de ERTMS treinapparatuur ten behoeve van de inzet van de locomotief op de havenspoorlijn. Voor een subsidie komen in aanmerking: eerste en tweede upgrade in diesellocomotieven en een eerste upgrade in elektrische locomotieven. Alleen locomotieven die al beschikken over een ERTMS level-2 komen voor een bijdrage in aanmerking.

Het is niet de bedoeling om de volledige inbouw van ERTMS apparatuur in een locomotief te vergoeden. Omdat de upgrade in verschillende fases kan geschieden is deze fasering ook in de regeling opgenomen. De leveranciers van de ERTMS apparatuur kunnen voor de diesellocomotieven een softwarepakket aanbieden, waarin zowel de level-1 functionaliteit als de upgrade naar 2.3.0.d is inbegrepen en wat gerealiseerd kan worden voor eind december 2009. Voor de elektrische locomotieven is het aanbod vooralsnog beperkt tot upgrade van level-1 per december 2009. De upgrade van de software naar 2.3.0.d in de elektrische locomotief zal in een volgende stap in de eerste helft van 2010 gaan plaatsvinden.

Subsidieaanvraag

Een aanvraag tot subsidie wordt gericht aan de minister. Postadres: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Spoor, Postbus 20901,2500 EX Den Haag. Een aanvraag zal in de meeste gevallen meerdere locomotieven bevatten. Aanvragen kunnen ook worden ingediend door meer aanvragers gezamenlijk. (tweede lid) De aanvraag dient in dat geval door een penvoerder te worden ingediend die mede namens de anderen optreedt. De penvoerder wordt door de andere aanvragers gemachtigd om de subsidie aan te vragen, de correspondentie over de subsidie te voeren en de subsidie te ontvangen. De machtiging wordt bij de aanvraag gevoegd.

De formele subsidierelatie ontstaat na subsidieverlening echter met alle aanvragers. Indien de aanvrager eerder een subsidie heeft ontvangen voor de ombouw van de locomotief naar ERTMS level-2 dient de aanvrager de hierop betrekking hebbende gegevens bij de aanvraag te voegen. (derde lid, onderdeel e en f) Aangegeven moet worden welk subsidiebedrag is verstrekt. Het betreft ERTMS subsidies van zowel het ministerie als van de Europese Commissie. Tevens dien aangegeven te worden wat de kosten zijn geweest van de desbetreffende ombouw(derde lid, onderdeel g). Als een aanvrager ten tijde van het indienen van het subsidieverzoek nog in onderhandeling is met de ERTMS leverancier kan de offerte in plaats van het contract worden overgelegd (derde lid, onderdeel c).

Subsidiabele kosten

De volgende kosten komen voor een bijdrage in aanmerking: de ontwikkeling van de software, het testen van de nieuwe en aangepaste software IT-veiligheid en de installatie van goedgekeurde software. Per locomotief wordt een maximum bedrag verleend. De maximale subsidie bedragen verschillen per type locomotief omdat de kosten van de upgrade afhankelijk zijn van de software in de ERTMS level-2 apparatuur. Hoe geringer het verschil in de huidige software en die van 2.3.0.d hoe lager de kosten zijn voor upgrade en testen.

Bij het berekenen van het subsidiebedrag wordt rekening gehouden met het subsidiebedrag dat voor de locomotief is ontvangen voor de ombouw naar level-2 op basis van de Tijdelijke subsidieregeling ombouw ETCS. Indien voor de locomotief een subsidie is verleend voor de ombouw van level-2 op basis van de Tijdelijke subsidieregeling ombouw ETCS, dan mag de optelsom van de subsidie voor de ombouw van level-2 en de subsidie op basis van deze regeling niet meer dan € 300.000 per locomotief bedragen. Dit bedrag is als bovengrens opgenomen in de aanmelding bij de Europese Commissie.

De totale subsidie op basis van deze regeling mag niet meer bedragen dan 50% van de totale kosten van de inbouw level-2 en de upgrades minus de eventueel verleende subsidie op basis van de Tijdelijke subsidieregeling ETCS of door het Rijk uit anderen hoofde of door de Europese Unie een financiële bijdrage.