Subsidie voor aanbieders zorg nu ook interessant voor kleinere zorgaanbieders

De  subsidie om ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking die thuiswonen de mogelijkheid bieden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen met behulp van e-health zal vanaf 1 februari worden uitgebreid. Hierdoor krijgen zorgaanbieders ruimere mogelijkheden om een subsidieaanvraag in te dienen, en komt er een extra subsidie van €20.000, zonder eigen bijdrage. Voor kleine zorgaanbieders wordt het bovendien veel gemakkelijker om een subsidieaanvraag in te dienen, omdat het minimale subsidiebedrag omlaag gaat van € 125.000 naar € 50.000

Subsidie voor e-health toepassingen die ondersteuning of zorg aan cliënten thuis faciliteren

Met de subsidie kun je als zorgaanbieder activiteiten ontwikkelen die zich richten op het gebruik van e-health toepassingen die ondersteuning of zorg aan cliënten thuis faciliteren, zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Je kunt hierbij als zorgaanbieder denken aan o.a.:

 • Het op grotere schaal toepassen van e-health, uitgedrukt in aantallen cliënten
 • Het structureel inbedden van het gebruik van e-health toepassingen in de reguliere werkprocessen voor ondersteuning of zorg
 • Het organiseren van een duurzame wijze van bekostiging en borging daarvan in inkoop- en contractafspraken

Samenwerkingsverband van aanbieder(s) van zorg of ondersteuning

De subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden van aanbieder(s) van zorg of ondersteuning en inkopers hiervan, waarbij het door de verruiming van de subsidie per 1 februari ook voor kleinere zorgaanbieders interessant is deze subsidie aan te vragen.

De ruimere subsidiemogelijkheden op een rijtje

 • Er komt een extra subsidie van maximaal €20.000 als optionele voorfase van de subsidieregeling beschikbaar voor het vormen van een afgestemde visie op het gebruik van e-health en een doorvertaling hiervan in een concreet activiteitenplan
 • Voor kleine zorgaanbieders wordt het gemakkelijker om een subsidieaanvraag in te dienen, omdat het minimale subsidiebedrag omlaag gaat van € 125.000 naar € 50.000
 • Aanvragers van de subsidie krijgen meer ruimte om professionals en cliënten op te leiden. De boven- en ondergrens voor opleidingskosten worden losgelaten.

Wanneer aanvragen

Je kunt deze subsidie doorlopend aanvragen, waarbij de verruiming van de subsidiemogelijkheden per 1 februari a.s. van toepassing zal zijn.

Aanvragen

Meer informatie en een subsidieaanvraag voorbereiden.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van zorg en welzijn

 • Subsidie voor onderwijs, onderzoek, geestelijke en lichamelijke gezondheid en sociale en charitatieve projecten

  Financieel ondersteunen van goede doelen, vooral op het gebied van de ontwikkeling van de geestelijke en lichamelijke volksgezondheid en onderwijs in binnen en buitenland. Jaarlijks wordt er tussen...

 • Subsidie voor humanitaire en maatschappelijk organisaties en projecten

  Financiële ondersteuning van instellingen en projecten die een algemeen humanitair en maatschappelijk belang beogen, ongeacht politieke of religieuze richting. Je kunt de subsidie schriftelijk...

 • Subsidie voor projecten op het gebied van jeugdwerk en jeugdzorg in Zwolle

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van jeugdwerk en jeugdzorg voor jongeren tot 25 jaar. Je kunt hierbij denken aan subsidie voor speeltuinen, wijk- en buurtwerk, sport, muziek...

 • Subsidie jongeren

  Subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op jongeren die zonder die steun beperkt worden in hun persoonlijke ontwikkeling en zonder steun onvoldoende kans hebben zich...

 • Subsidie voor multifunctionele gebouwen met zorg

  Subsidie voor de bouw en verbouw van multifunctionele accommodaties waar de functie ‘zorg’ onderdeel van uitmaakt, en voor haalbaarheidsonderzoeken, adviezen en procesbegeleiding. Ook is er...

 • Toon meer resultaten