Subsidie voor het bouwen of verbouwen van huisartsenpraktijken

Huisartsenpraktijken spelen een rol in de spreiding en bereikbaarheid van de zorgvoorzieningen. In Friesland is er daarom een nieuwe subsidie in het leven geroepen om de huisartsenzorg beter toekomstbestendig te maken door problemen bij de huisvesting van de huisartsen op te lossen. Idee hierbij is dat het hierdoor makkelijker wordt om een huisarts aan te trekken of te behouden voor de zorg. De subsidie voor de bouw of verbouw van een bestaande of nieuwe huisartsenpraktijk bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 50.000. Voor het inhuren van een externe adviseur bedraagt de subsidie maximaal € 5.000,-.

Bouwen of verbouwen van een huisartsenpraktijk 

Er kan subsidie wordt verstrekt voor de bouw- of verbouw van een bestaande of nieuwe huisartsenpraktijk óf voor het inhuren van een externe adviseur voor het opstellen van vastgoed- of huisvestingsplan voor de bouw of verbouw van een bestaande of nieuwe huisartsenpraktijk.

Bij het (ver)bouwen van een huisartsenpraktijk kun je denken aan het uitbreiden van de functies in de huisartsenpraktijk, zoals extra praktijkruimte voor een andere huisarts, voor een opleidingsplaats, een huisartsondersteuner of ander ondersteunend medisch personeel of voor grotere ruimtes. Functietoevoeging, regulier onderhoud of uitsluitend het aanpakken van het interieur zijn uitgesloten.

(Ver)bouwkosten zijn alle kosten die nodig zijn om een bouwproject, eventueel met behulp van bestek en technische tekeningen, en het bijbehorend management, volgens een bepaalde opbouw van kostenverdeling te voltooien.

Planvorming is een aparte subsidiabele activiteit. De onafhankelijke externe adviseur kan door een huisarts worden ingehuurd voor het opstellen van een vastgoed- of huisvestingsplan dat kan leiden tot bouw- of verbouw van de huisartsenpraktijk.

In een rechtsvorm georganiseerd

De subsidie kan worden aangevraagd door huisartsen of praktijkhoudende huisartsen die in een rechtsvorm georganiseerd zijn. Belangrijke voorwaarde voor alle aanvragers is inschrijving in het BIG-register en bij de Kamer van Koophandel. Bij de aanvraag moeten hiervan bewijsstukken worden overlegd. Indien de aanvrager niet de eigenaar van het pand is waarin de huisartsenpraktijk is gevestigd moet toestemming voor de verbouw van de eigenaar van het pand bij de aanvraag worden bijgevoegd.

Subsidie

De subsidie voor de bouw of verbouw van een bestaande of nieuwe huisartsenpraktijk bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 50.000;
Voor het inhuren van een externe adviseur bedraagt de subsidie maximaal € 5.000,-.

Aanvragen

Je kunt de subsidie hier aanvragen.