Bouw en monumentenzorg

Subsidie voor kunst en cultuur in openbare ruimte

Je kunt nog twee maanden tot maximaal € 100.000 subsidie aanvragen voor kunst- en cultuurprojecten in de openbaren ruimte, die een bijdrage leveren aan de kwaliteit en beleving van de (semi-) openbare ruimte.

Over deze subsidie

Via deze subsidie is het mogelijk sponsoring aan te vragen voor kunst- en cultuurprojecten in Nederland die een bijdrage leveren aan de kwaliteit en beleving van de (semi-) openbare ruimte.

Voor wie

De subsidie staat open voor publiekrechtelijke lichamen en privaatrechtelijke rechtspersonen, zoals bijvoorbeeld een provincies, gemeenten, stichtingen of verenigingen.

Subsidiebedragen

De subsidiemogelijkheden zijn beste wel relevant.
Voor een project of onderdeel van een project kan in beginsel maximaal een bedrag van € 100.000,--worden aangevraagd. 

Het fonds sponsort in beginsel niet de volledige kosten van een project. Uit het dekkingsplan moet blijken dat er een daadwerkelijk tekort is en ook moet worden aangegeven hoe een eventuele bijdrage van fonds zich verhoudt tot de eigen bijdrage van de aanvrager, bijdragen van andere sponsoren/fondsen en overige bijdragen.

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • De aanvrager moet een publiekrechtelijke lichaam of een privaatrechtelijke rechtspersoon zijn, bijvoorbeeld een provincies, gemeenten, stichtingen of verenigingen
 • De aanvrager mag geen winstoogmerk te hebben
 • Het fonds richt zich op kunst- en cultuur projecten die door in Nederland gevestigde organisaties worden aangevraagd en in Nederland worden gerealiseerd
 • Deze kunst- en cultuurprojecten dienen gerelateerd te zijn aan (één van) de volgende werkterreinen:
  • Bouwen (o.a. verbouw, herbestemming, renovatie, herinrichting)
  • De gebouwde omgeving
  • Stedenbouw
  • Stedelijke ontwikkeling
  • Gebiedsontwikkeling
  • (Landschaps)architectuur
  • Kunst in de (semi-) openbare ruimte 

Aanvragen

Je kunt de subsidie uiterlijk tot 31 juli a.s. aanvragen, dus er is enige haast.
Je kunt de subsidie via een online aanvraagformulier indienen.

Meesturen met je subsidieaanvraag

Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het volledig ingevulde aanvraagformulier vergezeld gaat van de volgende documentatie- en informatie:

 • Beeldmateriaal van het project (Geschikt voor drukwerk: minimaal 300 dpi, formaat: .jpg, .tiff of .eps )
 • Projectplan/projectbeschrijving (incl. publiciteits- en marketingplan indien van toepassing)
 • Een gespecificeerde opgave van de kostenbegroting en/of offertes van het project en/of projectonderdeel waarvoor een bijdrage gevraagd wordt. Dit houdt in: een totaalbegroting van het totaalproject, én -indien voor een onderdeel van een project een aanvraag wordt gedaan- een deelbegroting van het onderdeel van het project
 • Financierings- dekkingsplan van het project en indien van toepassing, van het projectonderdeel (meerjarenbegroting indien uw project zich over meerdere jaren uitstrekt)
 • Actuele statuten (ondertekend door notaris) NB. Indien van toepassing
 • Kopie actueel uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel (waaruit de huidige samenstelling van bestuur/directie blijkt, niet ouder dan één jaar en geen ‘bericht van registratie’), NB. Indien van toepassing
 • Meest recent beleids- en activiteitenplan en/of jaarverslag
 • Meest recent financieel jaarverslag (resultatenrekening en balans