Subsidie voor nemen corona maatregelen door maatschappelijke organisaties in Friesland

Maatschappelijke organisaties in Friesland kunnen vanaf vandaag gedurende een maand subsidie aanvragen die in verband met het corona virus noodzakelijk zijn bij het organiseren van activiteiten. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van kuchschermen of waarschuwingsborden, of het inschakelen van extra personeel. Je kunt maximaal 1.500 euro subsidie aanvragen voor alle kosten die vanaf 6 mei 2020 zijn of worden gemaakt voor het nemen van maatregelen die in verband met COVID-19 noodzakelijk zijn bij het organiseren van activiteiten. Hierbij is ook de BTW subsidiabel, tenzij deze niet voor je verrekenbaar is.

Buurt- en dorpshuizen, amateursportaanbieders, amateurkunstaanbieders en overige maatschappelijke organisaties

Buurt- en dorpshuizen, amateursportaanbieders, amateurkunstaanbieders en overige maatschappelijke organisaties in Friesland kunnen subsidie aanvragen voor het nemen van maatregelen die in verband met het corona virus noodzakelijk zijn bij het organiseren van activiteiten.
Hieronder wordt in ieder geval begrepen het verstrekken van desinfecterende middelen, extra huur- en schoonmaak, extra inzet personeel en vrijwilligers en het plaatsen van kuchschermen, waarschuwingsborden en aanwijzingen

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende toetsingscriteria:

 • De aanvrager is op het moment van indienen van de aanvraag gevestigd in Friesland
 • De  activiteiten vinden plaats in Friesland

Restricties

De subsidie wordt in ieder geval geweigerd indien:

 • Er aan de aanvrager reeds subsidie is verstrekt op grond van deze regeling
 • De activiteit of de activiteiten waarvoor de maatregelen noodzakelijk zijn geheel of deels gericht is op het behalen van winst
 • Voor de maatregelen als bedoeld in artikel 4 een Rijks of gemeentelijke subsidie is of kan worden verstrekt
 • De aanvraag betrekking heeft op maatregelen die worden uitgesloten van subsidie op grond van beleid van provinciale staten of gedeputeerde staten
 • Het aangevraagde subsidiebedrag lager is dan € 225

Subsidie

De maximale te ontvangen subsidie per aanvrager bedraagt ten hoogste 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 1.500,.
Indien berekening van de maximale subsidie ertoe leidt dat de subsidie minder dan € 225 zou bedragen wordt de subsidie geweigerd.

Subsidiabele kosten

 • Alle kosten in aanmerking die vanaf 6 mei 2020 zijn of worden gemaakt voor het nemen van maatregelen die in verband met COVID-19 noodzakelijk zijn bij het organiseren van activiteiten
 • Ook omzetbelasting is subsidiabel, voor zover deze voor de aanvrager niet verrekenbaar is.

Niet subsidiabele kosten

 • De reguliere bedrijfsvoering van de subsidieontvanger komt niet voor subsidie in aanmerking
 • Kosten van rente, bankdiensten, financieringen en gerechtelijke procedures, komen niet voor subsidie in aanmerking

Aanvragen

Meer informatie, of de subsidie aanvragen.