Subsidie voor projecten die de biodiversiteit verbeteren

De biodiversiteit staat onder druk en de rijkdom aan planten- en diersoorten neemt af. De subsidieverstrekker wil die trend keren en werkt daarom aan een programma om de biodiversiteit te helpen herstellen. Initiatiefnemers met goede ideeën om de biodiversiteit te verbeteren, en zo de rijkdom aan planten- en diersoorten te stimuleren, kunnen nu subsidie aanvragen. In totaal is er 240.000 euro beschikbaar.

Bio- en bodemdiversiteit

Initiatiefnemers kunnen subsidie aanvragen voor projecten gericht op biodiversiteit of bodemdiversiteit. Denk aan het verbeteren van het leefgebied van een bedreigde soort zoals de heikikker of veldleeuwerik, onderzoek naar microbiologie in de bodem of projecten gericht op kennis van inwoners over biodiversiteit.

De subsidieverstrekker richt zich hierbij specifiek op het ondersteunen van voorbeeldprojecten die zich richten op het ontwikkelen, toepassen of uitdragen van een herstelstrategie van biodiversiteit.

De subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het herstel van biodiversiteit, bestaande uit één of meerdere van de volgende activiteiten.

 • Het bedenken en vormgeven van een verbeterde toepassing of innovatie van een herstelstrategie van biodiversiteit
 • Het toepassen in de praktijk van een verbeterde toepassing of innovatie van een herstelstrategie van biodiversiteit
 • Het vormgeven of verbeteren van kennisoverdracht van de resultaten van de bovenstaande twee activiteiten
 • Bijdragen aan het vormgeven of verbeteren van samenwerking tussen partijen die structureel betrokken zijn bij de uitvoering van een project op het gebied van het bedenken, vormgeven of in de praktijk toepassen van een verbeterde toepassing of innovatie van een herstelstrategie van biodiversiteit

Daarnaast kan er subsidie worden verstrekt aan een project gericht op het herstel van biodiversiteit specifiek gericht op de verbetering van de insectenstand en dat betrekking heeft op een in de Hotspotkaart insectennetwerk genoemde witte vlek.

Voor wie

De regeling is bedoeld voor georganiseerde groepen in de vorm van een rechtspersoon.
Je kunt hierbij denken aan verenigingen, stichtingen of maatschappen, maar ook aan overheden.

Subsidiebedragen

Per project is 75% van de kosten subsidiabel, met een maximum van €24.500,- per project.

Niet subsidiabele kosten
De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • Overhead- of administratiekosten met betrekking tot het project
 • Kosten die verband houden met de reguliere werkzaamheden van of regulier onderhoud door de aanvrager of andere deelnemende partijen
 • Personeelskosten van eigen personeel van de aanvrager
 • Kosten van vrijwilligersuren
 • Kosten voor het indienen van een subsidieaanvraag door de aanvrager bij de verstrekker
 • Kosten die al volledig gedekt zjn door de aanvrager zelf of door derden
 • Onvoorziene kosten

Aanvragen

Je kunt de subsidie vanaf half augustus aanvragen.
Meer informatie, of het voorbereiden van een subsidieaanvraag.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van biodiversiteit

Onderstaand een overzicht met andere subsidies en fondsen op het gebied van biodiversiteit. Of bekijk een breder overzicht met subsidies en fondsen voor natuur en milieu.

 • Subsidie voor ontwikkeling en bouw van huurwoningen in sociale huursector en middensegment huur

  Subsidie voor projecten die zorg dragen voor voldoende woningaanbod in het sociale huur en middeldure huursegment, waarbij rekening wordt gehouden met de behoefte van de verschillende specifieke...

 • Subsidie herstel soortenrijkdom aan planten, dieren of ecosystemen

  Subsidie voor voorbeeldprojecten die zich specifiek richten op het ontwikkelen, toepassen of uitdragen van een herstelstrategie gericht op het herstellen van de soortenrijkdom aan planten, dieren...

 • Subsidie landschapsbeheer particuliere grondeigenaren

  Subsidie voor landbouwers, terreinbeherende organisaties, particuliere grondbeheerders die actief zijn in de land- en bosbouwsector en samenwerkingsverbanden op dit gebied. De subsidie kan o.a....

 • Subsidie innovatie duurzame landbouw

  Subsidie voor een innovatieprojecten, kennisoverdracht en voorlichting en haalbaarheidsstudies gericht op verduurzaming van de landbouw. De subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven uit de...

 • Subsidie voor bos- en landgoedeigenaren en organisaties gericht op educatieve natuur- en landschapsvoorlichting

  Subsidie voor o.a. landschapselementen en investeringen in het behoud van kleine vanaf de openbare weg zichtbare cultuurhistorische objecten. Daarnaast kun je subsidie aanvragen voor activiteiten...

 • Toon meer resultaten