Subsidie voor projecten die de biodiversiteit verbeteren

De biodiversiteit staat onder druk en de rijkdom aan planten- en diersoorten neemt af. De subsidieverstrekker wil die trend keren en werkt daarom aan een programma om de biodiversiteit te helpen herstellen. Initiatiefnemers met goede ideeën om de biodiversiteit te verbeteren, en zo de rijkdom aan planten- en diersoorten te stimuleren, kunnen nu subsidie aanvragen. In totaal is er 240.000 euro beschikbaar.

Bio- en bodemdiversiteit

Initiatiefnemers kunnen subsidie aanvragen voor projecten gericht op biodiversiteit of bodemdiversiteit. Denk aan het verbeteren van het leefgebied van een bedreigde soort zoals de heikikker of veldleeuwerik, onderzoek naar microbiologie in de bodem of projecten gericht op kennis van inwoners over biodiversiteit.

De subsidieverstrekker richt zich hierbij specifiek op het ondersteunen van voorbeeldprojecten die zich richten op het ontwikkelen, toepassen of uitdragen van een herstelstrategie van biodiversiteit.

De subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het herstel van biodiversiteit, bestaande uit één of meerdere van de volgende activiteiten.

 • Het bedenken en vormgeven van een verbeterde toepassing of innovatie van een herstelstrategie van biodiversiteit
 • Het toepassen in de praktijk van een verbeterde toepassing of innovatie van een herstelstrategie van biodiversiteit
 • Het vormgeven of verbeteren van kennisoverdracht van de resultaten van de bovenstaande twee activiteiten
 • Bijdragen aan het vormgeven of verbeteren van samenwerking tussen partijen die structureel betrokken zijn bij de uitvoering van een project op het gebied van het bedenken, vormgeven of in de praktijk toepassen van een verbeterde toepassing of innovatie van een herstelstrategie van biodiversiteit

Daarnaast kan er subsidie worden verstrekt aan een project gericht op het herstel van biodiversiteit specifiek gericht op de verbetering van de insectenstand en dat betrekking heeft op een in de Hotspotkaart insectennetwerk genoemde witte vlek.

Voor wie

De regeling is bedoeld voor georganiseerde groepen in de vorm van een rechtspersoon.
Je kunt hierbij denken aan verenigingen, stichtingen of maatschappen, maar ook aan overheden.

Subsidiebedragen

Per project is 75% van de kosten subsidiabel, met een maximum van €24.500,- per project.

Niet subsidiabele kosten
De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • Overhead- of administratiekosten met betrekking tot het project
 • Kosten die verband houden met de reguliere werkzaamheden van of regulier onderhoud door de aanvrager of andere deelnemende partijen
 • Personeelskosten van eigen personeel van de aanvrager
 • Kosten van vrijwilligersuren
 • Kosten voor het indienen van een subsidieaanvraag door de aanvrager bij de verstrekker
 • Kosten die al volledig gedekt zjn door de aanvrager zelf of door derden
 • Onvoorziene kosten

Aanvragen

Je kunt de subsidie vanaf half augustus aanvragen.
Meer informatie, of het voorbereiden van een subsidieaanvraag.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van biodiversiteit

Onderstaand een overzicht met andere subsidies en fondsen op het gebied van biodiversiteit. Of bekijk een breder overzicht met subsidies en fondsen voor natuur en milieu.

 • Subsidie voor verbeteren landschap

  Subsidie voor het afwisselender en aantrekkelijker maken van het landschap of het verhogen van de biodiversiteit in een gebied. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een plan om de diversiteit te...
 • Subsidie biodiversiteit en leefgebieden bedreigde dieren en plantsoorten

  Subsidie voor projecten gericht op het behoud, uitbreiding, herstel of verbetering van de leefgebieden van dieren en planten binnen het werkgebied van de subsidieverstrekker die o.a. met uitsterven...
 • Subsidie biodiversiteit, schoon water, schone lucht en een vruchtbare bodem

  Subsidie om de teruggang van de biodiversiteit een halt toe te roepen en in te zetten op het versterken van de biodiversiteit in het werkgebied van de verstrekker door het aanleggen van...
 • Subsidie voor bestrijding en beheersing van invasieve exoten

  Subsidie voor projecten gericht op de bestrijding en beheersing van invasieve exoten en herstel van biodiversiteit na schade veroorzaakt door een of meer invasieve exoten, het opstellen van een...
 • Subsidie voor op de natuur gebaseerde oplossing waarbij biodiversiteit en ecosysteemdiensten worden ingezet tegen klimaatverandering

  Internationale subsidie voor projecten die ervoor zorgen dat mensen zich kunnen aanpassen aan de klimaatverandering, waarbij er gebruik wordt gemaakt van biodiversiteit en ecosystemen (EbA). De...
 • Toon meer resultaten