Subsidieplafond aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt jongeren in provincie Utrecht bijna bereikt

Al ruim een jaar kun je subsidie aanvragen voor projecten die zorg dragen voor een betere aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt voor jongeren in de provincie Utrecht. De subsidieverstrekker laat weten dat het subsidieplafond bijna bereikt is. Wil je nog een subsidieaanvraag indienen dan is het raadzaam nú contact op te nemen met de verstrekker om te kijken welke subsidiemogelijkheden er nog zijn.

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

Er is subsidie beschikbaar voor activiteiten die gericht zijn op het stimuleren van activiteiten in de provincie Utrecht ter verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor jongeren.

De subsidie kan worden verstrekt voor o.a. onderstaande activiteiten:

 • Stimuleren samenwerking bedrijfsleven, onderwijs en overheid
 • Stimuleren talentontwikkeling met aandacht voor arbeidsmarktperspectief en leven lang ontwikkelen

Subsidie kan verstrekt worden voor een project of programma dat op een doelmatige wijze bijdraagt aan:

 • Het aantoonbaar verbeteren van de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en bedrijfsleven en overheid, gericht op het verkleinen van de tekorten op de arbeidsmarkt dan wel op de duurzame inzetbaarheid van jongeren op de arbeidsmarkt
 • Het duurzaam en wezenlijk vergroten van het aantal stageplaatsen of leerwerkplekken voor (v)mbo-ers in tekortsectoren
 • Het stimuleren van werving en behoud van vakbekwame jongeren in tekortsectoren
 • Het stimuleren van activiteiten ten behoeve van leven lang ontwikkelen van vaardigheden en competenties die het aanpassingsvermogen en de duurzame inzetbaarheid van jongeren
 • vergroten
 • Het stimuleren van studiekeuzes met een goed arbeidsmarktperspectief
 • Het aanjagen van activiteiten vanuit het Nationaal Techniekpact 2020 gericht op kiezen, leren en werken in de techniek

Voorwaarden

 • Je project moet aansluiten bij bovenstaande activiteiten
 • In het programma of project werken tenminste één onderwijsinstelling en één werkgever of hun vertegenwoordigers samen
 • Minstens één projectpartner is gevestigd in de provincie Utrecht

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten die aan het project zijn verbonden tot een maximum van € 30.000.

Aanvragen

Voor deze subsidie is het subsidieplafond bijna bereikt. Overweeg je om een aanvraag in te dienen neem dan eerst contact op met de verstrekker.

Meer informatie

Ga naar de subsidie.