Tip! Subsidie voor onderzoek naar effectiviteit maatregelen coronacrisis en impact op economie en samenleving

In Nederland gevestigde universiteiten, hogescholen, practoraten, zorgorganisaties, Umc’s, niet academische ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen, adviesbureaus, koepels, beroepsorganisaties en patiëntenorganisaties kunnen vanaf vandaag een interessante subsidie aanvragen voor onderzoek naar de effectiviteit en impact van maatregelen/strategieën in respons op de coronacrisis, de veerkracht van de samenleving en de economische veerkracht. Je kunt maximaal € 500.000,- per project aanvragen. In totaal is er is € 6,5 miljoen beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Onderzoek naar de effectiviteit en impact van maatregelen/strategieën in respons op de coronacrisis

Binnen dit thema kun je subsidie aanvragen voor onderzoek naar de effectiviteit en impact van de door Nederland getroffen maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Onderzoek naar de effectiviteit van de getroffen
maatregelen en strategieën richt zich op crisismanagement van overheden, communicatie over preventie, zorg en maatregelen, inzet van technologieën zoals data science, kunstmatige intelligentie en sensoriek, logistiek, en de ethische en juridische aspecten daarvan.

De onderwerpen waarop ingediend kan worden zijn: 

 • Betrouwbaarheid en legitimiteit van overheid en wetenschap in tijden van crisis
  Informatiestromen en besluiten moeten opgevangen en gedragen worden door de bevolking.
  Hoe ziet het vertrouwen van de burger in de adviezen van de overheid en wetenschap eruit? En welk effect heeft dit op het opvolgen van de adviezen? Wie moet je wanneer inschakelen qua expertise? Wat is de rol van de media in dit proces? Hoe wordt kennis vormgegeven en gecommuniceerd? Hoe behoudt de regering haar betrouwbaarheid en legitimiteit in een crisistraject van politieke besluitvorming waarin wetenschappelijke en maatschappelijke belangen gewogen moeten worden? 
 • De voorwaarden voor technologieën, gekoppeld aan het ‘openstellen’ van de samenleving
  Het gaat hierbij om onderzoek naar de voorwaarden waaraan de technologieën die worden ingezet moeten voldoen. Het betreft onderzoek welke de randvoorwaarden schetst die noodzakelijk zijn voor succesvolle implementatie van technologie zoals bv tracking- en tracing apps of immuniteitspaspoorten. Denk hierbij aan voorwaarden gericht op ethische, juridische en gedragsaspecten. Hoe ondersteunen ze het veilig ‘openstellen’ van de maatschappij?
  Daarbij is het belangrijk dat, daar waar relevant, geleerd wordt van de ervaringen van andere landen met de implementatie van technologie, met name op het gebied van privacy, veiligheid en effectiviteit. Tevens moet er aandacht zijn voor de bruikbaarheid en gebruikersacceptatie van verschillende technologieën.
 • Effect van de 1,5 meter maatregel
  Wat doet fysieke sociale distantie met mensen en hun directe leefomgeving? En welke effecten hebben maatregelen op de ruimere leefomgeving (klimaat, inrichting urbane landschap en mobiliteit), ook op langere termijn. Wat zijn de effecten van een 1,5 meter maatschappij voor de cultuur en evenementensector, of het openbaar vervoer? Wat doet het met de sociale eenheid? Welke exit-strategieën zijn er en hoe kunnen we deze doorrekenen naar maatschappelijke opbrengst? Welke maatregelen werken goed en hoe kunnen we deze in de toekomst verankeren? Heroverwegen wij hoe onze maatschappij eruit ziet? Is er nog eenheid en verbinding?
 • Verschillen tussen Europese landen
  Maatregelen om het coronavirus te reguleren zijn door heel Europa getroffen. Wat zijn de verschillen en tot welke verschillende resultaten hebben deze geleid? Wat kunnen we leren van interventies uit andere landen?

Onderzoek naar de veerkracht van de samenleving

Subsidie voor onderzoek naar groepen, die tijdens de coronacrisis op sociaal en maatschappelijk gebied meer dan anderen geraakt worden door de gevolgen van de genomen maatregelen (op de korte en langere termijn). Denk hierbij aan doelgroepen zoals dak- en thuislozen, slachtoffers van huiselijk geweld, mensen met een beperking, mensen met een lage sociaaleconomische status en mantelzorgers.
Onderzoek naar de veerkracht van de samenleving richt zich op achterstanden en kansenongelijkheid door genomen maatregelen, technologische en sociale innovaties als reactie op de maatregelen, communicatie en media en consequenties van sociale distantie.

De onderwerpen waarop ingediend kan worden zijn:

 • Kwetsbare groepen
  Wat zijn de kwetsbare doelgroepen? Wat doet de crisis met kwetsbare doelgroepen? Het is belangrijk om kwetsbaarheid te traceren over de diverse groepen heen. Wanneer doet kwetsbaarheid zich voor? Wat zijn geschikte instrumenten om kwetsbare doelgroepen te ondersteunen? Er zijn reeds verschillende technologische en sociale innovaties als reactie op de maatregelen ingevoerd. Welke effecten hebben deze op de positie van kwetsbare doelgroepen? Wat zijn de sociaal maatschappelijke effecten voor kwetsbare groepen op langere termijn?
 • Maatschappelijke ongelijkheid ten gevolge van genomen maatregelen
  Hoe groot zijn de risico’s op vergaande maatschappelijke ongelijkheid? Waar dreigen achterstanden zich te ontwikkelen als gevolg van de corona crisis? Hoe werken maatregelen door op verschillende bevolkingsgroepen, is er een sociaaleconomisch gradiënt? Hoe staat het met sociale rechtvaardigheid? Structurele factoren en sociale identiteiten spelen een rol (denk bijvoorbeeld aan gender, sociaaleconomische status, leeftijd, migratieachtergrond/etniciteit en lichamelijke en/of verstandelijke beperking). Welke doelgroep heeft het meeste baat bij welke maatregel/interventie?
 • Thuisonderwijs
  De school is een veilige haven voor sommige groepen kinderen en biedt bovendien een infrastructuur voor toegang tot zorg (professionele hulpverlening). Welke impact heeft de crisis op (toegang tot) onderwijs nu en in de toekomst? Wat is de bredere maatschappelijke impact van mogelijk toenemende ongelijkheid? Wat is de directe impact van het sluiten van scholen op het leerniveau van kinderen, in het licht van sociale verschillen en kansenongelijkheid?
  Wat zijn de geleerde lessen? Hoe kunnen we een goed beeld krijgen van kinderen die in een moeilijke thuissituatie zitten en hoe kunnen deze kinderen geholpen worden? Wat is de impact voor sociale ongelijkheid op langere termijn? 
 • Psychologische effecten en emotioneel welbevinden
  Wat is het effect van de crisis op angst, depressie e.d. bij mensen in het algemeen en bij specifieke groepen als jongeren (studenten), ouderen en mensen die in het verleden al vergelijkbare klachten hadden? Welke begeleiding (al dan niet op afstand) kan toegepast worden? Welke coping strategieën kunnen worden ingezet voor eenzaamheid? Hoe zit het met de mentale gezondheid van zorgverleners en mantelzorgers? Wat zijn de effecten van de crisis op de balans tussen werk en privé en daarmee op de arbeidsparticipatie? Wat doet de druk die dit met zich mee brengt en wat zijn de knelpunten en oplossingen?
 • Burgerinitiatieven
  De crisis heeft ook positieve ontwikkelingen met zich meegebracht. De maatschappelijke verbeelding over hoe de toekomst er uit zou moeten zien is groot, het vraagstuk over wat de maatschappij anders wil is actueel. De samenleving bleek creatief, zowel individueel, maar ook in communities, buurten en instituties. Hoe kan de veerkracht van de samenleving om via allerlei (burger/vrijwilligers)initiatieven oplossingen en hulp te bieden, verklaard worden? Wat valt hiervan te leren, hoe kunnen positieve elementen vastgehouden/geborgd worden, welke onderdelen kunnen een bijdrage leveren aan een structurele herinrichting van de samenleving?

Onderzoek naar de economische veerkracht

Subsidie voor onderzoek naar de economische veerkracht richt zich op de doorwerking van de crisis in verschillende sectoren van de economie, arbeidsmarkteffecten en steunmaatregelen, effecten op
verschillende bevolkingsgroepen en internationale handel, samenwerking en zelfvoorzienendheid.

De onderwerpen waarop ingediend kan worden zijn:

 • De economische effecten van de lock down voor verschillende sectoren
  Wat zijn de effecten geweest van de overheidsondersteuning aan diverse groepen en sectoren? Hoe zijn de gevolgen van de coronacrisis en van de maatregelen verdeeld over verschillende economische sectoren en landen?
 • Heropenen sectoren van de economie
  Wat zijn de verschillende scenario’s van versoepeling van de lock-down maatregelen en hoe kunnen de economische en maatschappelijke gevolgen hiervan doorgerekend worden? Hoe kun je zo veilig en snel mogelijk alle sectoren weer openen en leren van elkaars ervaringen? Welke economische ramingen voor de verschillende sectoren zijn er al (bijvoorbeeld uit andere landen) of kunnen worden gemaakt voor de toekomst als het gaat om heropening van de samenleving? Kijk naast economische aspecten ook naar logistiek, psychologie, ethiek en betrek het brede publiek.
  Hoe kunnen organisaties hun activiteiten weer herstarten? Wat is de impact op de arbeidsmarkt? Welke interventies worden ingezet voor herstel van de economie en welke lessen leren we van andere landen
 • Thuiswerken
  Hoe gaan mensen om met het thuiswerken, als ze dat eerst niet deden, hoe pakken ze hun werk aan? Wat kan het verleggen van werk- naar online omgevingen betekenen voor het inrichten van de samenleving (denk aan druk op vervoer, kantoorruimte en leefruimte)? Welke scenario’s kunnen op langere termijn ontwikkeld worden ten aanzien van die inrichting van woon-werkomgeving? Wat zijn de effecten van de maatregelen op de balans tussen werk en privé? Bepaalde groepen in de samenleving staan nu extra onder druk.
  Wat doet deze druk met mensen en wat betekent het voor de efficiëntie in werk? Welke strategieën zijn er om hier mee om te gaan?

Deze partijen kunnen subsidie aanvragen

Deze interessante subsidie kan worden aangevraagd door in Nederland gevestigde universiteiten, hogescholen, practoraten, zorgorganisaties, Umc’s, niet academische ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen, adviesbureaus, koepels, beroepsorganisaties en patiëntenorganisaties.
Bij voorkeur wordt samengewerkt tussen disciplines en met relevante stakeholders. Beargumenteerd afwijken hiervan is overigens ook mogelijk

Ronde-specifieke criteria

 • Je moet duidelijk kunnen maken wat de impact van de toepassing van de resultaten van je project zal zijn en op welke termijn de resultaten toepassing zullen vinden
 • Het onderzoek vindt niet al elders plaats
 • Je kunt aantonen dat publieke financiering  noodzakelijk is
 • De ontwikkelde kennis/structuur/interventie moet in de toekomst opnieuw gebruikt kunnen worden
 • De ontwikkelde kennis/structuur/interventie moet op meerdere plekken (zowel regionaal als landelijk niveau) toegepast kunnen worden en opschaalbaar zijn
 • Een multi- of interdisciplinaire en ketenbrede samenwerking met relevante stakeholders heeft de voorkeur,
 • De bijdrage van het project voor betrokken discipline(s), stakeholders en doelgroepen moet in relevante termen duidelijk beschreven en aantoonbaar zijn

6,5 miljoen euro beschikbaar

In totaal is er voor deze call € 6,5 miljoen beschikbaar. Per project kun je maximaal € 500.000,- aanvragen voor onderzoeksvoorstellen die uitgevoerd worden door een consortium van meerdere partijen. Wil je als individuele organisatie een project uitvoeren zonder samenwerkingspartners dan mag je maximaal € 200.000,- aanvragen.
Het budget moet trouwens realistisch en goed onderbouwd te zijn, waarbij cofinanciering een pre is.
De beoogde maximale duur van de projecten is 24 maanden. In voorkomende gevallen kan hiervan worden afgeweken, maar daarvoor moet een gedegen onderbouwing worden gegeven.

Aanvragen

Meer informatie of een projectplan aanmaken voor deze subsidie.