Tot 16 september subsidie aanvragen voor verbeteren zorg en maatschappelijk welzijn

Tot 16 september kun je subsidie aanvragen voor vernieuwende projecten, gericht op het verbeteren de zorg en maatschappelijk welzijn in met de drie noordelijkste provincies. De subsidiemogelijkheden zijn breed en geeft diverse mogelijkheden, daarom geven we je ter inspiratie een aantal voorbeelden. Belangrijk is in ieder geval dat je project het algemeen belang dient , en ten goede komt aan de samenleving. De subsidie is aan te vragen via een aanvraagformulier.

Subsidie voor het verbeteren van de zorg, met de focus op o.a. vitaliteit en zelfredzaamheid

Alle innovatieprojecten die het fonds ondersteunt zorgen voor verhoging van de kwaliteit van zorg met focus op één van de volgende thema’s:

 • Vitaliteit
 • Zelf- en samenredzaamheid

Voorbeelden ondersteunde projecten

Om je een indicatie te geven van de subsidiemogelijkheden hebben we een lijstje gemaakt met in het verleden o.a. door het fonds ondersteunde projecten.

 • Project dementie
 • Laagdrempelig en passend dansaanbod, geschikt voor mensen met Parkinson
 • Evalueren van de haalbaarheid, kwaliteit, doelmatigheid en patiënttevredenheid van/over het meekijkconsult in een regiopoli 
 • Project gericht op ouderen met een ernstige psychiatrische aandoening die langdurige zorg vraagt
 • Het ontwikkelen van advies op maat voor (pre-)kwetsbare ouderen thuis met (risico op) ondervoeding
 • Evenement voor kleine sporten, gericht op het in beweging krijgen van mensen
 • Onderzoek om te kijken of vroege transdisciplinaire zorg in de 1e lijn voor patiënten met chronische pijn het aantal verwijzingen naar de 2e en 3e lijn doet afnemen
 • Het vergroten van de eigen regie bij mensen met een stemmingsstoornis met behulp van een app
 • Met innovatieve diensten en producten het welzijn van ouderen bevorderen
 • Verbeteren van de dagelijkse mondverzorging kwetsbare ouderen

Voorwaarden

 • De aanvrager is een rechtspersoon, in beginsel zonder winstoogmerk
 • Je probeert met je aanvraag aan te sluiten bij soortgelijke initiatieven, om zo synergie in aanpak te bewerkstellingen (connectiviteit)
 • Het project levert op termijn een aantoonbare bijdrage aan het verlagen van de zorgkosten
 • Bij aanvragen wordt minimaal 25% door een andere partij gefinancierd, bij voorkeur door de aanvragende partij zelf
 • Het project zorgt voor verbetering van de gezondheidszorg en de volksgezondheid primair in Noord Nederland op het gebied van cure en/of care en/of welzijn
 • De aanvraag is van algemeen nut en is voor grotere populaties beschikbaar (niet op individueel niveau). Het project heeft bij voorkeur een minimale doelgroep grootte van 100 deelnemers
 • Resultaten dienen specifiek, meetbaar en reëel te zijn
 • Het project heeft een positieve businesscase (kwalitatief en/of kwantitatief)
 • Structurele inbedding en structurele financiering is onderdeel van het projectplan
 • Het uiteindelijke projectresultaat is regionaal of landelijk uitrolbaar en kan geborgd worden binnen de reguliere zorgstructuren
 • Het moet gaan om eenmalige/tijdgebonden ondersteuning. Er worden geen structurele bijdragen verstrekt
 • Het project heeft een maximale doorlooptijd van 3 jaar
 • Het project betreft niet enkel wetenschappelijk onderzoek

ANBI toetst

De vertrekker heeft een ANBI status, en heeft hierdoor een aantal aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn. De meest relevante hebben we onderstaand weergegeven.

 • De voorstellen en initiatieven moeten het/een algemeen belang dienen en ten goede komen aan het brede publiek
 • De door de financiële bijdrage van het fonds (mede) mogelijk gemaakte onderzoeken met hun resultaten c.q. projectresultaten moeten altijd voor het brede publiek om niet toegankelijk zijn voor publicatie of een andere vorm van bekendmaken
 • Met de beschikbaar gestelde middelen worden niet vooral de commerciële doeleinden van de ontvanger gediend en niet pas als afgeleide daarvan het algemeen belang
 • Aanvragen/voorstellen passen binnen de statutaire doelstelling van het fonds en hebben betrekking op ontwikkelingen en activiteiten op het gebied van gezondheidszorg en maatschappelijk welzijn die niet gefinancierd kunnen worden vanuit reguliere geldstromen

Subsidie

De toegekende subsidies variëren nogal per jaar blijkt uit het jaarverslag.

Aanvragen

Aanvragen subsidie voor 16 september a.s.!
Je kunt de subsidie hier aanvragen.

Andere subsidies voor zorg en welzijn

Bovenstaande subsidie niet interessant voor je? Geen stress, we hebben een lijstje gemaakt met andere subsidies en fondsen op gebied van zorg en welzijn die wellicht interessant voor je zijn.

 • Subsidie voor charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen

  Subsidie voor charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen in Groningen, Friesland of Drenthe. In het verleden zijn o.a. festivals, concerten, kunstenaars,...

 • Subsidie voor o.a. onderzoek, ontwikkelingswerk en natuur

  Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van geneeskunde, de monumentenzorg, stadsbehoud en -leefbaarheid, natuurbeleid en het bestrijden van dierenleed. Per jaar is er ca. € 30.000...

 • Subsidie voor culturele, maatschappelijke wetenschappelijke instellingen, en instellingen op het gebied van de volksgezondheid

  Financiële ondersteuning van algemeen nut beogende instellingen en culturele, maatschappelijke en wetenschappelijke instellingen en organisaties op het gebied van de volksgezondheid. De organisatie...

 • Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van o.a. cultuur, gezondheidszorg, natuur en vluchtelingen werk

  Subsidiemogelijkheid voor organisaties en projecten op het gebied van cultuur, gezondheidszorg, natuurbescherming, vluchtelingenwerk, algemene zorg in kansarme landen en algemene zorg in het...

 • Subsidie voor projecten gericht op kinderen en het welzijn van dieren

  Financiële ondersteuning voor projecten die zich vooral richten op kinderen en het welzijn van dieren. Ondersteunende organisaties zijn o.a. actief op het gebied van natuurbescherming,...

 • Toon meer resultaten