Vanaf januari weer subsidie beschikbaar voor amateurkunst en erfgoed in Groningen

Ben je actief op het gebied van amateurkunst of erfgoed in Groningen? Vanaf januari a.s. is er bijna een half miljoen euro subsidie beschikbaar voor activiteiten op dit gebied. Privaatrechtelijke rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen kunnen tot uiterlijk 15 januari a.s. online een subsidieaanvraag indienen. Daarnaast geven we je een handig lijstje met andere subsidies en fondsen voor kunst en cultuur in de provincie Groningen.

Over de subsidie

Via deze regeling kun je subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van amateurkunst en/of erfgoed in de provincie Groningen, waarbij de activiteiten minimaal gericht moeten zijn op actieve deelname aan culturele activiteiten.

Het Incidenteel Cultuurbudget is gericht op het stimuleren van projecten op het terrein van amateurkunst en erfgoed, gericht op één of meerdere van de volgende specifieke doelen:

 • Stimuleren van participatie: actieve deelname aan culturele activiteiten
 • Stimuleren van presentatie erfgoed van de provincie Groningen
 • Stimuleren van publieksbereik
 • Bevorderen van innovatie: nieuwe bovenlokale initiatieven of doorontwikkeling ervan
 • Bevorderen van (inter)nationale en regionale samenwerking: met concreet resultaat ten behoeve van Groningen en haar inwoners
 • Kennisvermeerdering/kennisdeling/bewustwording

Doelgroep

Rechtspersonen die bovengenoemde activiteiten ontwikkelen in de provincie Groningen.

Voorwaarden

 1. De activiteit heeft betrekking op amateurkunst en/of erfgoed. Activiteiten op het terrein van de professionele kunsten kunnen worden ingediend bij de Kunstraad en zijn uitgesloten van subsidiëring op grond van deze regeling.
 2. Aanvragers tonen in het projectplan overtuigend aan dat het project op regionaal (bovenlokaal) of provinciaal niveau georganiseerd is. Dit kan door middel van een beschrijving van herkomst en inzet van samenwerkingspartners en/of van de actieve deelnemers.
 3. De activiteit heeft betrekking op een doelgroep of herkomst van deelnemers die voor een substantieel deel uit de provincie Groningen komt/komen.
 4. Aanvragers tonen in het projectplan concreet aan hoe de samenwerking is vorm gegeven, met wie wordt samengewerkt en tot welke resultaten dit leidt om de genoemde doelen te realiseren.
 5. De activiteit is publiekelijk toegankelijk.
 6. Aanvragers nemen in het projectplan een onderdeel op dat gaat over de in te zetten communicatie (media) en de verwachte publieksaantallen. Dit onderdeel in het projectplan is meer uitgebreid naargelang de omvang van de activiteit.
 7. De activiteit is aanvullend op het bestaande aanbod in de regio en - indien relevant - op andere programma's c.q. subsidieregelingen
 8. Aanvragers nemen indien relevant voorafgaand aan het indienen van de aanvraag contact op met de stichting De Verhalen van Groningen in verband met het gebruik van content en/of media en in verband met de agendafunctie van de stichting / Markting Groningen.
 9. De activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd staat in een redelijke verhouding tot de begroting en de gevraagde subsidie (bijvoorbeeld te relateren aan het aantal actieve deelnemers aan amateurkunst en/of erfgoedpresentaties)
 10. Er is in het dekkingsplan sprake van substantiële cofinanciering van de betreffende gemeente(n) waar het project plaatsvindt en van andere partijen.
 11. Uit de aanvraag blijkt duidelijk dat de mogelijkheden voor het verwerven van inkomsten, naast de subsidieaanvraag bij de provincie, optimaal zijn benut
 12. Voor het publieksbereik worden gegevens opgenomen met betrekking tot het fysieke publieksbereik, tenzij het project zodanig is ingericht dat digitaal publieksbereik het doel is.
 13. Als er sprake is van het ontwikkelen van een website wordt overtuigend aangetoond dat een zelfstandige website noodzakelijk is en zo ja, hoe (de informatie op) deze website voor de toekomst up to date wordt gehouden en beheerd.
 14. Projecten komen maximaal drie keer voor een subsidie in aanmerking tijdens de looptijd van deze regeling. Indien dezelfde aanvrager voor eenzelfde soort project een tweede of derde keer subsidie aanvraagt, is een vereiste dat er een ontwikkeling van het project zichtbaar is.

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 60.000. Er wordt uitsluitend subsidie verstrekt indien de hoogte van de subsidie ten minste € 15.000 bedraagt. 

Voor 2019 is het subsidieplafond 425.000 euro.

Aanvragen

Online, via de website van het fonds.

Andere subsidies voor kunst en cultuur in Groningen

Naast bovenstaande subsidies zijn er nog ruim 500 andere subsidies en fondsen voor kunst en cultuur in Groningen. Hieronder alvast een lijstje met een aantal andere relevante subsidiemogelijkheden op dit gebied.

 • Subsidie voor kansarme kinderen, vooral gericht op deelname aan culturele activiteiten

  Financiële ondersteuning voor organisaties en projecten in binnen en buitenland voor kinderen die opgroeien in (kans)arme situaties om hun de kans te bieden deel te nemen aan activiteiten die hun...

 • Subsidie voor projecten op het terrein van kunsten en wetenschap

  Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van kunst en wetenschap met een doelbewuste multidisciplinaire aanpak. Per jaar is er ca. 50.000 euro beschikbaar....

 • Subsidie voor muzikale, culturele, sportieve en educatieve projecten

  Subsidie voor projecten die zich richten op muzikale, culturele, sportieve en educatieve charitatieve doelen. Per jaar is er ca. 200.000 euro subsidie beschikbaar....

 • Subsidie voor maatschappelijke projecten, kunst en cultuur, zorg en welzijn en ontwikkelingswerk

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op minder bedeelden in de maatschappij zoals ouderen, zieken, gehandicapten en zorg behoevende jongeren. Daarnaast is er ondersteuning...

 • Subsidie voor podiumkunsten, toneel en kostuums

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten op het gebied van de podiumkunsten, met een voorkeur voor het terrein van toneel en kostuums. ...

 • Toon meer resultaten