Vanaf vandaag subsidie aanvragen voor projecten die de ecologie en economie in het waddengebied bevorderen

Vanaf vandaag kunnen ondernemers, stichtingen, verenigingen en lagere overheden een subsidieaanvraag indienen voor projecten die de economie en ecologie in het waddengebied bevorderen. Per project kun je maximaal 500.000 euro subsidie aanvragen, waarbij je er voor kunt kiezen om een aanvraag in te dienen voor één van de hoofdthema's, of voor één afzonderlijk thema. Je kunt de aanvraag per post of per e-mail indienen.

Negen verschillende thema's met daarbijbehorende themalijnen

Zoals al aangegeven kun je vanaf vandaag subsidie aanvragen voor projecten die een duurzame en kwalitatieve impuls geven aan de ecologie en economie van het Waddengebied, en die bijdragen aan het realiseren van onderstaande (hoofd)doelen. 

Je projectaanvraag moet vallen onder een of meerdere van onderstaande negen verschillende thema's met daarbijbehorende themalijnen.

Natuur

 • Waddenzee en het Eems-Dollard estuarium: herstel natuurlijke processen
 • Herstel biobouwers en voedselweb
 • Randen van het wad: behoud/herstel en versterking vogelstand van wad, kust en duin
 • Verbetering migratie waterfauna (vispassages)
 • Vooroevers bij dijkversterking (zachte dijken, wisselpolders als intergetijdezones, rijke dijken, stuifduinen, washovers)

Water, bodem licht en geluid

 • Pilots of activiteiten die bijdragen aan meer licht en /of zuurstof in de waterkolom in de Waddenzee door minder bodemverstoring en/of minder slib en suspensie
 • Pilots of activiteiten die bijdragen aan vermindering van systeemvreemde stoffen (plastic, chemisch, stikstof en vorkomen/terugdringen van exoten) in de Waddenzee
 • Activiteiten die de kans op of de impact van scheepsrampen verminderen
 • Projecten die condities scheppen voor instandhouding en /of vergroten van het areaal litoraal (wadplaten, kwelders) bij gemiddelde zeespiegelstijging
 • Activiteiten gericht op het ontwikkelen van innovatieve technieken die de effecten van het baggeren op de waterkwaliteit verminderen en bijdragen aan minder vertroebeling van het water
 • Maatregelen die ertoe leiden dat er locaties worden ingericht waar slib ingevangen, opgeslagen, gewonnen, gereinigd, gedroogd en/of bewerkt kan worden als voorbereiding op nuttige toepassingen. Het moet daarbij gaan om additionele maatregelen ten opzichte van maatregelen waarvoor overheden reeds verantwoordelijk zijn
 • Maatregelen die bijdragen aan vermindering van de effecten van menselijk gebruik, de gecombineerde effecten van klimaatverandering en bodemdaling en het behoud en vergroting van rust op Wadplaten. In het bijzonder op de vijf toplocaties gelegen nabij de eilanden
 • Maatregelen voor nieuwe binnendijkse invanglocaties voor mosselzaad
 • Projecten die ertoe bijdragen dat verstoring door geluid en/of licht van diverse bronnen op en rond de Waddenzee afneemt
 • Maatregelen en/of nieuwe technieken gericht op het voorkomen van afval aan boord van gebruikers van de Waddenzee

Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling

 • Projecten die bijdragen aan beleving en bewustwording van de internationale betekenis van de Waddenzee als grootste intergetijdengebied ter wereld en het vergroten van het bewustzijn van deze betekenis voor een breder publiek opdat het besef van de specifieke kenmerken en kwetsbaarheden bijdraagt aan het zorgvuldig gebruik
 • Projecten waarbij scholieren, studenten en bewoners leren over en kennismaken met het waddengebied en de Werelderfgoed-status.
 • Projecten gericht op het vertellen/ informeren over de uniciteit van waddengebied en/ of de Werelderfgoed-status en/of de verhaallijnen aan zowel bewoners als toeristen
 • Projecten die zijn gericht op bevorderen van de kwaliteit van de aangeboden producten en de kwaliteit van het gastheerschap. Onderdeel hiervan kan zijn dat kennis over het gebied en trots zijn op het gebied wordt bevorderd bij diegenen die te maken krijgen met toeristen
 • Activiteiten die bijdragen aan een zorgvuldige landschapsontwikkeling en die gebiedseigen (waaronder cultuurhistorische) kwaliteiten versterken
 • Projecten waarbij nieuwe publieke functies worden toegevoegd aan een cultuurhistorisch waardevol element of cultuurhistorisch waardevolle structuur
 • Projecten gericht op het toegankelijker maken van dijken in combinatie met natuur- en landschaps-ontwikkeling van de kwelders, op locaties waar dit niet ten koste gaat van natuurwaarden en kernkwaliteiten

Duurzame recreatie en toerisme

 • Integrale, samenhangende initiatieven die de recreatie en (internationaal) toerisme langs de waddenkust versterken. Hieronder valt ook het versterken van verblijfsrecreatie en het versterken van netwerken van toeristische route-elementen
 • Projecten die het toeristisch aanbod in de vorm van meer belevingsmogelijkheden, attracties en /of arrangementen vergroten en /of verbeteren gebaseerd op de kernkwaliteiten van het waddengebied
 • Structurele toeristische attracties gebaseerd op streekverhalen
 • Projecten die natuur- en/of cultuurgerichte recreatie en toerisme op de Waddeneilanden en langs de waddenkust versterken

Verduurzaming energiehuishouding

 • Hernieuwbare energiebronnen en optimalisering afstemming vraag- en aanbod van energie in het waddengebied
 • Energie uit water: blue energy (osmose), getijdenenergie, energie uit aquatische biomassa

Duurzame waddenhavens

 • Werelderfgoedwaardige havens (‘Unesco’-havens)
 • Verduurzaming logistieke en industiële processen (nieuwe technologie / toepassing groene grondstoffen / reststromen, biobased economy) die leidt tot vermindering van de belasting van de ecologie van de Waddenzee

Duurzame visserij 

 • Duurzame vangst; visserijcultuur zonder bodemberoering
 • Duurzame visserij- en verwerkingstechnieken
 • Verbreding en flexibilering

Duurzame agrarische sector 

 • Omgaan met verzilting en ontwikkeling van zilte teelten
 • Slim omgaan met zoet water
 • Pilots circulaire economie (biobased): omgaan met reststromen

Lokale innovaties
Activiteiten die de vitaliteit en de sociaaleconomische duurzaamheid van lokale gemeenschappen verbeteren, en die bijdragen aan nieuwe netwerken van bestaande netwerken en waarbij het initiatief een product is van samenwerking (meerdere projectpartners leveren bijdrage in de uitvoering).

Aanvragen mogelijk voor een brede doelgroep

Interessant is dat deze subsidie door een brede doelgroep kan worden aangevraga, en niet beperkt is tot één specifieke branche of alleen bedrijven óf non-profits.

Zowel ondernemers, stichtingen en verenigingen als lagere overheden kunnen een subsidieaanvraag indienen voor de uitvoering van een project.
De subsidieverstrekker ziet graag dat partijen met elkaar samenwerken.

 • Publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van Rijk(sdiensten) en provincies
 • Privaatrechtelijke rechtspersonen
 • Ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid
 • Samenwerkingsverbanden van bovenstaande drie 

Beoordelingscriteria van je aanvraag

De aanvraag dient betrekking te hebben op bovenstaande activiteiten.

De aanvraag zal mede beoordeeld worden op toetsingscriteria, waarbij je voor een aantal criteria een aantal punten kunt halen.

Bijdrage aan de doelstellingen van het fonds
Voor dit onderdeel kun je maximaal 40 punten halen.
Hier zal de subsidieverstrekker kijken of de projectaanvraag bijdraagt aan de doelen van het fonds, en hoe je aanvraag aansluit op het waddengebied als geheel.

Kwaliteit van je aanvraag
Voor dit onderdeel kun je maximaal 15 punten halen.
Wellicht een subjectief onderdeel maar hier zal de subsidieverstrekker kijken naa de kwaliteit van jou als aanvrager en naar de kwaliteit van je projectplan

Kwaliteit van de business case / exploitatieplan
Voor dit onderdeel kun je maximaal 25 punten halen.
Hier zal de subsidieverstrekker kijken naar o.a. de mate waarin wordt gestuurd op een maximaal en / of langdurig (structureel) effect van het project na afloop van de projectperiode

Duurzame ontwikkeling
Voor dit onderdeel kun je maximaal 25 punten halen.
De mate waarin de aanvraag bijdraagt aan de ecologische, economische en sociale-culturele dimensie van duurzame ontwikkeling, waarbij een bijdrage aan meerdere dimensies een pre is

Aanvragen

Meer informatie over deze subsidie, of een subsidieaanvraag aanmaken.