Staatsgarantie bij het aanvragen van bankleningen en bankgaranties

Financieringen en kredieten, Borgen en garantiestellingen
Staatsgarantie bij het aanvragen van bankleningen en bankgaranties. De regeling is bestemd voor ondernemers die krediet nodig hebben, met substantiële activiteiten in Nederland. De regeling staat ook open voor ondernemers in Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

Doelgroep

De GO-regeling is gericht op (middel)grote ondernemingen, met substantiële activiteiten in Nederland en met bevredigende rentabiliteits- en
continuïteitsperspectieven. 
Per onderneming kan minimaal 1,5 miljoen en maximaal 150 miljoen euro aan leningen en/of bankgarantiefaciliteiten onder de GO-regeling uitstaan. Het
garantiepercentage is 50 procent. Het garantiebedrag is dan dus maximaal 75 miljoen euro.
Ook de bouwrealisatie in de onroerend goed projectontwikkeling valt onder de GO-regeling. Voorwaarde is dat deze financiering wordt verstrekt door
gespecialiseerde banken met zeer ruime ervaring in financiering op het gebied van projectontwikkeling.

Voorwaarden

 • Nederlandse ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland.
 • In de kern gezond.
 • Bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven.
 • Alleen Fresh Money.
 • Geen bovenmatige kapitaalonttrekking in de laatste 12 maanden.
 • GO alleen voor financiering eigen bedrijfsactiviteiten.

Restricties

Uitgesloten sectoren:

 • Landbouw, visserij en aquacultuur met uitzondering van toelevering en dienstverlening.
 • Onroerend goed met uitzondering van bemiddeling en projectfinanciering.
 • De financiële sector met uitzondering van bemiddeling.
 • De gezondheidszorg voor zover de onderneming een zorgaanbieder is die diensten verleent zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet en de
 • AWBZ.

 

Looptijd en financiering

 • Bankleningen, al dan niet achtergesteld, met een maximale looptijd van acht jaar; de bank is leidend bij het al dan niet vastleggen van zekerheden.
 • Alleen leningen met een variabele rente gebaseerd op Euribor tarieven komen voor de garantieregeling in aanmerking.
 • Bankgarantiefaciliteit voor stellen van bankgaranties met een minimale looptijd van zes maanden en tenminste 250.000 euro groot. De maximale
 • looptijd van de gestelde garanties is acht jaar na het afsluiten van de bankgarantiefaciliteit waar de bankgarantie onder valt.
 • Per onderneming is de ondergrens voor zowel bankleningen als de bankgarantiefaciliteit onder de GO-financiering 1,5 miljoen euro.
 • Per onderneming is het totaal aan bankleningen en bankgaranties dat onder de GO-financiering kan worden verstrekt, 150 miljoen euro (garantie Staat 75 miljoen euro).

Aanvragen

Voor een financiering met overheidsgarantie onder de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering dient een onderneming zich te wenden tot één van de
tot de GO-regeling toegelaten banken.
De bank bepaalt of de kredietaanvraag in behandeling wordt genomen. Nadat de bank deze kredietvraag heeft goedgekeurd beslist de bank of bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een verzoek tot garantiestelling wordt ingediend (go@rvo.nl). De bank ziet er dan op toe dat aan de voorwaarden van de Garantie Ondernemingsfinanciering wordt voldaan.

Meer informatie

Je reguliere handelsbank.