Subsidie biodiversiteit en leefgebieden bedreigde dieren en plantsoorten

Subsidies
Subsidie voor projecten gericht op het behoud, uitbreiding, herstel of verbetering van de leefgebieden van dieren en planten binnen het werkgebied van de subsidieverstrekker die o.a. met uitsterven bedreigd worden. Tien procent van de subsidie kan gebruikt worden voor communicatie en draagvlakvergroting, gericht op draagvlakvergroting en bevordering van de betrokkenheid. De subsidie bedraagt maximaal € 60.000 per project, maar kan in uitzonderlijke gevallen verhoogd worden tot maximaal € 100.000 voor activiteiten die worden uitgevoerd buiten het stedelijk gebied. Je kunt de subsidie online aanvragen gedurende de aanvraagperiode.

Toepassing

Subsidie voor projecten ten behoeve van het behoud, uitbreiding, herstel of verbetering van de leefgebieden van de  aandachtsoorten en (overige categoriën) rode lijstsoorten binnen het werkgebied van de subsidieverstrekker.

De subsidie, bedoeld in het eerste lid, kan voor maximaal 10% worden besteed aan communicatie en draagvlakvergroting gericht op de inwoners van de provincie Utrecht, ter bevordering van hun betrokkenheid bij de Utrechtse aandachtsoorten en rode lijstsoorten en de mogelijkheid tot beleving van natuur in dat kader.

Onder rode lijstsoorten vallen de door de rijksoverheid vastgestelde lijsten van soortgroepen van planten en dieren, waarbij voor elke soort is aangegeven in welke mate deze met uitsterven bedreigd wordt

Onder Utrechtse aandachtsoorten vallen bedreigde plant-, en diersoorten zoals vastgesteld in de provinciale
Natuurvisie 2016, te vinden in het bijbehorende Supplement Biodiversiteit en in bijlage van deze regeling.

Werkgebied

Provincie Utrecht.

Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan:

 • Rechtspersonen
 • Een samenwerkingsverband van rechtspersonen
 • Een samenwerkingsverband van rechtspersonen en natuurlijke personen

Indien het samenwerkingsverband geen rechtspersoonlijkheid bezit wordt subsidie aangevraagd door een deelnemer van het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid en draagt het project de instemming van alle deelnemers van het samenwerkingsverband.

Voorwaarden

 • De resultaten van de activiteitenvan het project zijn relevant en bruikbaar zullen zijn voor instandhouding en ontwikkeling van aandachtsoorten en rode lijstsoorten of hun leefgebieden
 • Er wordt inzichtelijk gemaakt wat het effect van de voorgenomen activiteiten is op deze soorten in het projectgebied
 • Voor zover er plant- en zaaigoed wordt gebruikt, geldt voor bomen en struiken dat dit autochtoon is, voor zaden van kruiden geldt dat zij inheems en van regionale afkomst zijn.

Restricties

De subsidie zal worden geweigerd indien:

 • het project onvoldoende aantoonbaar bijdraagt aan het versterken of beschermen van het leefgebied van de populatie van de betreffende aandachtsoort en of rode lijstsoort
 • Het aangevraagde subsidiebedrag lager is dan € 5.000
 • Het gaat om activiteiten voor weidevogels die door andere regelingen reeds gefinancierd kunnen worden
 • Het project gefinancierd kan worden door de SKNL, Anlb, platform kleine landschapselementen
 • De activiteit voortvloeit uit een wettelijk opgelegde verplichting
 • De activiteit een beheermaatregel betreft

Subsidie

De hoogte van de subsidie is maximaal 95% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 60.000 voor activiteiten die worden uitgevoerd buiten het stedelijk gebied.

De hoogte van de subsidie is voor activiteiten binnen het stedelijk gebied:

 • Maximaal 95% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 30.000 voor niet gemeentelijke eigendommen
 • Maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 30.000 voor gemeentelijke eigendommen

In afwijking van eerstgenoemde kan de subsidie in bijzondere gevallen worden verhoogd tot maximaal € 100.000 voor activiteiten die worden uitgevoerd buiten het stedelijk gebied.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links).

Let op
De aanvraagperiode voor 2021 is nog niet geopend. Zodra de aanvraagperiode voor 2021 wordt geopend zal ook de informatie over deze regeling op de website van de verstrekker worden bijgewerkt.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand