Subsidie voor kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijk of algemeen nut beogende instellingen

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijk of algemeen nut beogende instellingen waar ook ter wereld, vooral ook in Nederland. Daarnaast is er financiële steun mogelijk voor groepen en personen om zelf vorm te kunnen geven aan hun leven en samenleving. Speerpunten zijn zelfredzaamheid, vrouwen en kinderen.

Toepassing

Het verstrekken van donaties aan kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijk of algemeen nut beogende instellingen, waar ook ter wereld, vooral ook in Nederland.

Daarnaast verstrekt het fonds donaties aan groepen en personen ten einde deze in staat te stellen zelf vorm te geven aan hun leven en samenleving.

Het fonds streeft ernaar om zelfredzaamheid van mensen te vergoten door bij te dragen aan de opvoeding, de vorming en het onderwijs aan volwassenen en kinderen in alle landen. Het fonds denkt haar doelstelling vooral te realiseren door met name projecten voor kinderen en vrouwen te financieren. 

Voorwaarden

  • Je aanvraag dient betrekking te hebben op bovenstaande activiteiten
  • In het bezit van een ANBI status
  • Voor grotere financiële bijdragen of voor bijdragen die over enkele jaren lopen is het overleggen van jaarrekeningen vereist
  • Er moet een zekere mate van partnerschap bestaan waarbij vervolgaanvragen voorrang genieten boven incidentele aanvragen
  • Er dient toezicht / controle plaats te vinden op locatie en anders tenminste vanuit Nederland

Zie ook het beleidsplan (zie bijlagen).

Aanvragen

Zie contactgegevens.