Subsidie voor kleinschalige initiatieven op het gebied van geloof en samenleving, vrede en mensenrechten, milieu en duurzaamheid en achterstand

Subsidies, Fondsen
Financiële ondersteuning van kleinschalige initiatieven op het gebied van geloof en samenleving, vrede en mensenrechten, milieu en duurzaamheid en achterstand in Nederland. De projecten die men steunt mogen niet in aanmerking komen voor reguliere (overheids-)subsidie.

Toepassing

De Haëlla Stichting steunt projecten op een viertal gebieden:

 • Geloof en samenleving
  Activiteiten die zoeken naar vernieuwing vanuit de christelijke traditie en de boodschap die daaruit spreekt.
  Aanvragen zijn gericht op de toekomst; op openheid, dialoog, communicatie en verzoening.
 • Vrede en mensenrechten
  Activiteiten die vrede, een betere verstandhouding tussen de volkeren en de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreven.
  Projecten die schendingen van de mensenrechten aan de orde stellen en tegengaan. Initiatieven om groepen mensen voor te lichten, bewust te maken en inzicht te geven in conflicten.
 • Milieu en duurzaamheid
  Activiteiten gericht op het rentmeesterschap van de aarde; een schoner milieu en duurzaam beheer van energie en exploitatie van grondstoffen. Projecten die, zowel in Nederland als in het buitenland, een gedragsverandering nastreven om de aarde ook voor toekomstige generaties leefbaar te houden. Initiatieven die, met voorkeur kinderen en jongeren, voorlichten en bewust maken van de mogelijkheden die er zijn en ook concrete initiatieven die hun steentje willen bijdragen.
 • Achterstand in Nederland
  Praktische hulp voor (groepen) mensen die in Nederland op de één of andere manier in de knel zijn geraakt. Activiteiten die een rechtvaardige samenleving nastreven, één waarin mensen invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leven en/of de ruimte krijgen tot rust te komen.
  Aandacht gaat speciaal uit naar vrouwen in probleemsituaties, ongedocumenteerden, vluchtelingen en asielzoekers, daklozen, werklozen, (ex-)verslaafden, (ex-)gedetineerden.

Restricties

Individuen, maatschappelijk werk, reguliere onderwijsinstellingen, gezondheids- en gehandicaptenzorg in Nederland, woningbouworganisaties, steden- en scholenverbanden maken geen aanspraak op steun van de Haëlla Stichting.

Ook stichtingen die een groot aantal personeelsleden in dienst hebben, komen over het algemeen niet in aanmerking voor een bijdrage.

Ook bepaalde initiatieven, activiteiten en investeringen zijn uitgesloten, bijvoorbeeld:

 • studiebeurzen, stages in binnen- of buitenland en proefschriften voor Nederlandse studenten
 • studiebeurzen anders dan verpleegkundige opleidingen in Afrika
 • scholieren uitwisselingen
 • studentencongressen
 • zuiver wetenschappelijk onderzoek
 • uitgave van boeken en periodieken
 • vakantiekampen
 • sport en recreatie
 • culturele uitwisselingen
 • bouwactiviteiten
 • (renovatie van) kerkgebouwen
 • noodhulp bij rampen
 • projecten met als hoofddoel materiële belangen van de beperkte groep van leden
 • jubileumvieringen

Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links)