Subsidie voor kunstenaars, culturele organisaties en andere cultuurmakers

Subsidies,
Fondsen
Subsidie voor culturele projecten die die een bijdrage leveren aan het culturele klimaat en de ambities en doelstellingen uit het cultuurplan, zoals opgesteld door de subsidieverstrekker. Het cultuurplan richt zich o.a kunst voor iedereen, ruimte voor cultuurmakers en creativiteit zichtbaar, verstevigen van dwarsverbanden tussen zorg, welzijn en cultuur, versterken van cultuureducatie en het vergroten van het belang van culturele voorzieningen en erfgoed. De subsidie bedraagt maximaal € 25.000 per project. De subsidie voor de beroepspraktijk van een professionele cultuurmaker bedraagt maximaal € 2.000 per aanvrager. Er kan subsidie worden verstrekt voor projecten van amateurs of professionals in alle kunstdisciplines en mengvormen daartussen. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de looptijd van de regeling.

Toepassing

Subsidie voor amateurs en professionals voor bijzondere culturele projecten die een bijdrage leveren aan het culturele klimaat van Haarlem en de ambities en doelstellingen uit het Cultuurplan.

Er is subsidie beschikbaar voor activiteiten die primair artistiek-cultureel van aard zijn en bijdragen aan één of meer van de volgende ambities uit het Cultuurplan:

 • Kunst en cultuur voor iedereen
 • Ruimte voor cultuurmakers en creativiteit zichtbaar in de stad Haarlem
 • Verstevigen van dwarsverbanden tussen zorg, welzijn en cultuur
 • Versterken van cultuureducatie
 • Vergroten van het belang van culturele voorzieningen en erfgoed voor Haarlem als cultuurstad

Daarnaast kan subsidie worden verstrekt voor projecten ter ondersteuning van de beroepspraktijk van individuele professionele cultuurmakers (alle kunstdisciplines), die woonachtig zijn in Haarlem, als bijdrage in o.a. de kosten van materiaal of huur, inrichting en representatiekosten, het maken van werk (productiekosten), onderzoek, experiment, studie of de aanschaf van materiaal en apparatuur.

Doelgroep

Er kan subsidie worden verstrekt voor projecten van amateurs of professionals in alle kunstdisciplines en mengvormen daartussen.

De subsidie kan worden verstrek aan:

 • Rechtspersonen
 • Natuurlijke personen
 • Professionele cultuurmakers zoals bedoeld in artikel 1, lid i.

Werkgebied

Het project moet van belang zijn voor het culturele klimaat in Haarlem.

Let op
De activiteit moet van belang zijn voor het culturele klimaat in Haarlem, maar je hoeft als subsidieaanvrager niet per definitie voor alle activiteiten ook zelf in Haarlem gevestigd zijn. Dit staan namelijk niet specifiek als zodanig weergegeven in "Subsidieregeling voor projectsubsidies Cultuurstimuleringsfonds Haarlem" (zie bijlage).

Voorwaarden

Beoordelingscriteria

 • Artistiek inhoudelijke kwaliteit, waarbij als kerNbegrippen vakmanschap, zeggingskracht en oorspronkelijkheid worden gehanteerd waaronder wordt begrepen:
  • Vakmanschap: de vaardigheden van de cultuurmakers
  • Zeggingskracht: de impact van de activiteiten op het publiek
  • Oorspronkelijkheid: de herkenbare (artistieke) karakter van de instelling of cultuurmaker
 • Zakelijke kwaliteit: waarbij centraal staat of en hoe de organisatie in staat is om het programma op professionele wijze te realiseren waarbij wordt beoordeeld op:
  • Een sluitende begroting
  • Een realistische raming van kosten en inkomsten
  • Een opgave van de overige benaderde fondsen en/of sponsoren (de programma’s dienen mede door andere fondsen/sponsors te worden gefinancierd)
  • De marketing- en communicatiestrategie
  • De toepassing van de Fair Practice Code (pas toe en leg uit)
 • Meerwaarde voor het culturele klimaat in Haarlem waarbij wordt beoordeeld op:
  • Het project is aanvullend op het bestaande cultuurlandschap van Haarlem
  • De aanvrager vormt vanwege de aard van de organisatie, haar samenwerkingspartners, de activiteiten die zij ontplooit, dan wel het publiek en/of de deelnemers die zij daarmee bereikt een meerwaarde voor een inclusieve cultuursector

Restricties

De subsidieverstrekker weigert de subsidie voor:

 • Aanvragen die niet voldoen aan de voorwaarden die in deze regeling zijn gesteld om in aanmerking te komen voor subsidie
 • Activiteiten die beginnen binnen 1 maand na de uiterste indieningsdatum van de betreffende tranche
 • activiteiten met een winstoogmerk of met een religieuze doelstelling
 • Exploitatielasten van een organisatie die niet kunnen worden toegerekend aan het project
 • De productie van boeken
 • Activiteiten die vast onderdeel zijn van het reguliere onderwijs
 • Projecten van instellingen die een meerjarige cultuursubsidie van de gemeente Haarlem ontvangen, die niet uitzonderlijk en additioneel zijn aan het reguliere aanbod
 • Projecten Kunst in openbare ruimte die niet in lijn zijn met het gemeentelijke kunstbeleid
 • Activiteiten waarvan de adviescommissie van oordeel is dat er reeds op een andere wijze voldoende aan wordt bijgedragen
 • Kosten die naar het oordeel van het adviescommissie als niet redelijk worden beoordeeld

Subsidie

De toe te kennen subsidie bedraagt maximaal € 25.000 per project.
De subsidie voor de beroepspraktijk van een professionele cultuurmaker bedraagt maximaal € 2.000 per aanvrager.

Aanvragen

Online, via de website van de verstrekker (zie links)

Aanvraagperioden
Aanvragen kunnen jaarlijks worden ingediend gedurende 3 tranches, te weten: vóór 15 januari, vóór 15 mei en vóór 15 september van enig jaar.

Meesturen

 • Artistiek-inhoudelijk plan

 • Sluitende begroting en dekkingsplan en bijbehorende toelichting waaruit blijkt dat het aangevraagde bedrag realistisch en noodzakelijk is voor de uitvoering van het project

 • In het geval van een subsidieaanvraag ter ondersteuning van de beroepspraktijk een recent curriculum vitae

 •  

  Als men voor de eerste keer subsidie aanvraagt bij gemeente Haarlem, een exemplaar van de oprichtingsakte of statuten

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand