Subsidie voor o.a. ontwikkelingswerk, kansarmen, cultuur en muziek

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor meerjarige humanitaire projecten in ontwikkelingslanden en voor kleinschalige organisaties in Noord-Holland met projecten gericht op het verbeteren van het welzijn van kansarmen en van de sociale cohesie van de samenleving. Daarnaast is er in beperkte mate subsidie beschikbaar voor kleinschalige culturele en muzikale projecten in Noord-Holland. Per jaar is er ca. 1.500.000 euro beschikbaar.

Toepassing

Subsidie voor meerjarige humanitaire projecten in ontwikkelingslanden in het bijzonder op terrein van onderwijs, economische ontwikkeling en gezondheidszorg. Ook is er subsidie beschikbaar voor kleinschalige organisaties in Noord-Holland met diaconale projecten van sociale en charitatieve hulpverlening, gericht op het verbeteren van het welzijn van kansarmen en van de sociale cohesie van de samenleving.
Daarnaast ondersteunt het fonds in beperkte mate kleinschalige culturele en muzikale projecten in Noord-Holland.

Voorwaarden

Aanvragende organisatie

 • Nederlandse rechtspersoon met ANBI status en met een aangetoonde succeshistorie
 • De aanvragende organisatie komt op voor het welzijn van mensen in kwetsbare omstandigheden, of is actief op het gebied van cultuur en muziek in Noord-Holland
 • Beschikt over draagvlak in de Nederlandse samenleving en is succesvol in het werven van fondsen voor het realiseren van haar doelstellingen
 • In het meest recent afgesloten boekjaar geen gelden ontvangen van kansspelorganisaties
 • Eigen vermogen en reserves zijn niet groter zijn dan noodzakelijk om aangegane verplichtingen te kunnen nakomen

Project

 • Kleinschalig en stevig ingebed in de lokale samenleving
 • Er is samenwerking met de lokale overheid en/of andere lokale organisaties
 • Het gaat om een investering en/of de uitvoering van een reeks samenhangende activiteiten die in de tijd is afgebakend
 • Maatschappelijk relevant en ook van evident belang voor de doelgroep
 • Wordt voor niet meer dan 40% door het fonds gefinancierd

Restricties

 • Individuele hulpverlening.
 • Personeelskosten en bijdragen voor aanvullen van exploitatietekorten.
 • Restauratiewerkzaamheden.
 • Festiviteiten, bij jubilea, openingen, etc.
 • Uitgave van boeken of productie van films.
 • Fondswerving door service clubs.
 • Politieke doelen.
 • Zorg- en/of welzijnsorganisaties met lokale/regionale projecten buiten Noord-Holland.
 • Projecten die onder zorgverzekeraars of overheidsfinanciering (kunnen) vallen.
 • Projecten van instellingen die bijdragen ontvangen van nationale loterijen.

Restricties

 • Individuele hulpverlening
 • Personeelskosten en bijdragen voor aanvullen van exploitatietekorten
 • Restauratiewerkzaamheden
 • Festiviteiten, bij jubilea, openingen, etc.
 • Uitgave van boeken of productie van films
 • Fondswerving door service clubs
 • Politieke doelen
 • Zorg- en/of welzijnsorganisaties met lokale/regionale projecten buiten Noord-Holland
 • Projecten die onder zorgverzekeraars of overheidsfinanciering (kunnen) vallen
 • Projecten van instellingen die bijdragen ontvangen van nationale loterijen

Subsidie

Per jaar is er ca. 1.500.000 euro beschikbaar.

Aanvragen

Schriftelijk (niet per e-mail).

Meesturen

 • Een korte, puntige samenvatting van de aanvraag.
 • Een duidelijke projectomschrijving met vermelding van doelstelling, doelgroep, projectplanning en met bijbehorende projectbegroting.
 • De wijze van financiering: welke andere fondsen zijn er benaderd en wat was hiervan het resultaat.
 • Een recent (voorgaand boekjaar) goedgekeurd financieel en inhoudelijk jaarverslag van de aanvragende organisatie.
 • NAW-, website- en bankrelatiegegevens.
 • Statuten, bestuurssamenstelling en ANBI verklaring.

Let op
Aanvragen zonder recent financieel en inhoudelijk jaarverslag, worden NIET in behandeling genomen.

Relevante links