Subsidie voor onderzoek naar bank- en effectenbedrijf en voor culturele activiteiten

Subsidies, Fondsen, Borgen en garantiestellingen
Het stimuleren van onderzoek en belangstelling op het gebied van het bank- en effectenbedrijf te stimuleren. Op het terrein van culturele stimulering ligt de focus op literair-culturele studies of activiteiten, alsmede klassieke muziekbeoefening. Andere culturele activiteiten worden niet op voorhand uitgesloten.

Toepassing

Het stimuleren van onderzoek en belangstelling op het gebied van het bank- en effectenbedrijf te stimuleren. Studiereizen op bank- en effectengebied van (sub)faculteitsverenigingen komen eveneens in aanmerking.

Op het terrein van culturele stimulering ligt de focus op literair-culturele studies of activiteiten, alsmede klassieke muziekbeoefening. Andere culturele activiteiten worden niet op voorhand uitgesloten.

Subsidie

De gebruikelijke bijdrage is een gift. Als de financieringsopzet daar aanleiding toe geeft, wordt ook wel een bijdrage toegezegd in de vorm van een exploitatiegarantie, dwz. dat de toezegging pas gestand wordt gedaan als de eindafrekening daartoe aanleiding geeft. 

Subsidiebedragen

Een gebruikelijke bijdrage bedraagt € 500 à € 1500,-.

Aanvragen

Schriftelijk.

Meesturen
Een bij voorkeur beknopte (niet meer dan 5 pagina's) omschrijving van het doel, waarvoor men ondersteuning aanvraagt, alsmede een overzicht van kosten en verwachte opbrengsten of andere financiering, volstaat. 

Een e-mailadres voor de beantwoording van de aanvraag wordt op prijs gesteld.