Subsidie voor projecten gericht op bewustzijn water

Subsidies
Subsidie voor lokale initiatieven met een maatschappelijk element, gericht op het verhogen van het waterbewustzijn en het vergroten van het besef dat waterbeheer niet alleen een verantwoordelijkheid is van de overheid, maar van iedereen. 

Toepassing

Deze regeling is gericht op het stimuleren van maatregelen met als doel het verhogen van het waterbewustzijn en het vergroten van het besef dat waterbeheer niet alleen een verantwoordelijkheid is van de overheid, maar van iedereen.

Het waterschap wil daartoe lokale initiatieven met een zwaarwegend collectief, maatschappelijk element, stimuleren en faciliteren.

Voorbeelden van initiatieven zijn: een waterspeelplaats voor kinderen, het vergroenen van stadswater door het plaatsen van vlotten met waterplanten, de organisatie van een water-excursie door de buurt, de aanleg van een ijsvogelwand, enzovoort. 

Doelgroep

De subsidie kan worden aangevraagd door een (groep van) particulier(en), een instelling of een stichting.

Werkgebied

Provincies Utrecht en Zuid-Holland (werkgebied Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)

Voorwaarden

 • Je aanvraag moet een collectief en maatschappelijk element bevatten en gericht zijn op het verhogen van het waterbewustzijn en het vergroten van het besef dat waterbeheer niet alleen een verantwoordelijkheid is van de overheid, maar van iedereen. 
 • De regeling is uitdrukkelijk niet bedoeld ter financiering van projecten van andere overheidspartijen of ter tegemoetkoming van reguliere en/of commerciële activiteiten van een bedrijf of zaken die onder ‘goed burgerschap’ van de aanvrager vallen.

Restricties

In onderstaande gevallen zal de subsidie geweigerd worden:

 • Wanneer het subsidieplafond zou worden overschreden (€ 100.000)
 • De realisatie van de activiteit is gestart vóór indiening van de volledige aanvraag
 • De realisatie van de activiteit niet binnen zes maanden na toekenning van de subsidie is gepland
 • Werkzaamheden niet zijn toegestaan op grond van wet- en regelgeving of beleid
 • De aanvrager in het kader van de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrek en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beslissing op de aanvraag zou hebben geleid
 • De aanvrager naar het oordeel van het dagelijks bestuur op een andere manier de beschikking heeft of kan krijgen over de geldmiddelen die noodzakelijk zijn om de activiteiten op behoorlijke wijze te kunnen verrichten
 • Er voor dezelfde activiteit en dezelfde subsidiabele kosten reeds subsidie is verstrekt onder deze regeling of onder een subsidieregeling van een ander bestuursorgaan.

Subsidie

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de kosten, met een maximum van € 5.000,- (inclusief BTW).

Wanneer het initiatief een grote invloed heeft op de omgeving en/of er een groot aantal inwoners betrokken is, kan hier van worden afgeweken en kan de subsidie incidenteel voor een hoger bedrag worden toegekend. Het initiatief dient dan naar het oordeel van het college, een belangrijke publieke of maatschappelijke component te bevatten. De aanvrager dient in dat geval te voldoen aan verantwoordingseisen, als bepaald in artikel 5.1 van de Algemene subsidieverordening.

Aanvragen

Online, via een aanvraagformulier.

Meesturen

 • Kostenraming
 • Plan van aanpak