Subsidie vrijetijdssector en recreatie

Financieringen en kredieten, Achtergestelde leningen
Financiële ondersteuning voor initiatieven die bijdragen aan de versterking van de vrijetijdssector in de provincie Noord-Brabant. Activiteiten moeten gericht zijn op het trekken van meer bezoekers voor leisure activiteiten, verlengen van de verblijfsduur van de bezoekers verlengen (short break) en het versterken van het merk Brabant versterken. Aanvragers kunnen bedrijven zijn of semi-publieke instellingen in de culturele/vrije tijds-sector (bibliotheken, musea, recreatie etc.).

Toepassing

Stimulering van innovatief vrijetijdsaanbod in Noord-Brabant, gericht op het aantrekken van bezoekers van verder weg die langer verblijven en meer besteden. 

Je project moet aansluiten bij een van de onderstaande thema's. Ook op de raakvlakken tussen deze drie thema’s is vrijetijdsaanbod te ontwikkelen.

Brabantse meesters en erfgoed
De iconen die horen bij dit thema zijn Van Gogh, Bosch, of meer actuele iconen zoals Tiësto en Hardwell. Mits (inter)nationaal toonaangevend zijn ook erfgoedlocaties als icoon in te zetten.

Bij dit kernthema zijn de verhalen bij de iconen belangrijker dan alleen de culturele producten (schilderijen, gebouwen). Juist de verhalen geven de inspiratielaag en de beleving die noodzakelijk is voor aantrekkingskracht op de bezoekers.

Design en innovatie
Dit thema komt tot uitdrukking door Dutch Design en bijvoorbeeld vernieuwende Agrofood-concepten. Het is belangrijk om hierbij de verbinding met de regionale economische profielen als randvoorwaarde mee te nemen. Dit kernthema richt zich op creatie en het maakproces.

Attractieparken en evenementen
Bij dit thema hoort vrijetijdsaanbod dat gerelateerd is aan de attractieparken in Brabant, de festivals en de parades. Dit thema heeft een sterke rol in het bereiken van de bredere familiemarkt en het heeft een sterke belevingscomponent.

Doelgroep

Aanvragende partijen zijn bedrijven van binnen of buiten Noord-Brabant met een plan voor Noord-Brabant.
Overheden kunnen geen aanvrager zijn, maar wel partner van aanvragende bedrijven. Dit geldt ook voor kennisinstellingen.

Semi-publieke instellingen in de culturele/vrije tijds-sector (bibliotheken, musea etc.) kunnen wel aanvragen, voor zover hun aanvraag niet al via het Brabant C-fonds  te financieren is.

Voorwaarden

 • Het gaat om een innovatief projectplan van voldoende kwaliteit
 • Het project leidt tot structureel meer bezoekers en/of tot een verlenging van de verblijfsduur van bezoekers en/of een verhoging van de bestedingen van bezoekers aan of in de provincie Noord-Brabant
 • Het project verbindt vrijetijdsaanbod aan een of meer van de kernleisure-thema’s en houdt rekening met trends in de toerismesector zoals bijvoorbeeld urban tourism, experience tourism en slow tourism
 • Het te ontwikkelen leisure-aanbod is inpasbaar in een breder arrangement en de initiatiefnemers richten hun inspanningen erop om om de inpassing in een breder arrangement te realiseren
 • Het te ontwikkelen leisure-aanbod heeft de kwaliteit om (inter)nationale bezoekers te ontvangen en ziet onder meer toe op meertalige communicatie
 • Het te ontwikkelen leisure-aanbod is primair bezoekbaar en beschikbaar, met voldoende volume en/of exporteerbaar en daardoor versterkend voor de regionale economie
 • Het project is onderscheidend en sluit aan bij kansrijke ontwikkelingen in de sector
 • De nadruk ligt op projecten waarvan de werking van het product of de dienst technisch bewezen is en waarbij de investeringen zijn gericht op de implementatie van het project

Restricties

 • Het Fonds verstrekt geen lening aan:
  • Publiekrechtelijke rechtspersonen
  • Doelonderneming in moeilijkheden
  • Deelnemende partijen in het Fonds
 • Het Fonds verstrekt geen leningen aan initiatieven die reeds zijn uitgevoerd of waarvan met de uitvoering is gestart voorafgaand aan het indienen van de leningaanvraag
 • Het Fonds verstrekt slechts een lening als de doelonderneming naar het oordeel van het fonds voldoende heeft onderbouwd dat zij het Initiatief niet, of niet geheel, op andere wijze gefinancierd kan krijgen, bijvoorbeeld via een commerciële bank of crowdfunding.

Werkgebied

Provincie Noord-Brabant

Financiële ondersteuning

Een door het Fonds verstrekte kening heeft een omvang van een bedrag van minimaal 75 duizend tot maximaal 400 duizend euro.
De looptijd van een Lening bedraagt maximaal 7 jaar.

De Lening is nooit groter dan 50% van de totale investering die met het Initiatief is gemoeid.
De Lening kan achtergesteld zijn ten opzichte van andere financieringsvormen, maar niet ten opzichte van het eigen vermogen van de Doelonderneming.

Aanvragen

Je kunt een aanvraag indienen via een aanvraagformulier (zie bijlagen).

Meesturen
Specifiek projectplan (zie bijlagen)