Subsidies en fondsen voor Achterstandswijken

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op jeugdigen in achterstandsituaties en voor voor levensbeschouwelijke projecten

  Financieel ondersteunen van projecten en activiteiten gericht op de leniging van sociale noden en door het ondersteunen van activiteiten op het gebied van onderwijs. Daarnaast oriënteert het fonds...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor culturele activiteiten in wijken en buurten

  Subsidie voor culturele activiteiten, gericht op de leefomgeving in een specifieke wijk. De subsidie kan worden aangevraagd door o.a. culturele organisaties, verenigingen, stichtingen en ZZP'ers. Per...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten in de buurt

  Subsidie om buurtprojecten financieel te ondersteunen zodat ze snel gerealiseerd kunnen worden, om op die manier met z’n allen Nederland een stuk mooier te maken. Alle in Nederland gevestigde...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen en jongeren in financieel minder draagkrachtige situaties

  Financiële ondersteuning van projecten op sociaal, cultureel en educatief gebied voor kinderen en jongeren in financieel minder draagkrachtige situaties. Een aanvraag kan alleen gedaan worden door...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie maatschappelijke hulpverlening, met name gericht op jongeren in achterstandswijken

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op maatschappelijke hulpverlening. Hierbij richt het fonds zich met name op projecten gericht op jongeren in achterstandswijken. Per jaar...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie maatschappelijke organisaties, projecten gericht op kwetsbare mensen

  Subsidie voor projecten gericht op het verbeteren van de positie van kwetsbare mensen of het verminderen van discriminatie en/of eenzaamheid. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor projecten die een...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor welzijn, onderwijs, gezondheidszorg en ouderenzorg

  Subsidie voor organisaties en projecten die bijdragen aan de zelfredzaamheid van mensen in een achterstandspositie teneinde de kwaliteit van de samenleving te verbeteren. Hierbij kan het o.a. gaan om...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor buurten en wijken

  Subsidie voor projecten in Nederland die buurten en wijken fijner of veiliger maken. Het project moet tot stand komen in samenwerking met de bewoners van desbetreffende buurt of wijk. De subsidie...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor o.a. projecten gericht op kwetsbare mensen en mensen die buiten onze maatschappij dreigen te vallen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten gericht op de zelfontplooiing en emancipatie van kwetsbare mensen of mensen die buiten onze maatschappij dragen te vallen. Ook is er subsidie mogelijk voor...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op ouderen, ouderenzorg, sociale projecten en armoedebestrijding

  Subsidie voor initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen en kwetsbare groepen bevorderen. Het algemeen subsidieprogramma staat open voor spontane aanvragen op het gebied van...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie projecten voor zorg en welzijn in de regio Den-Haag

  Het financieel ondersteunen van initiatieven en projecten voor zorg en welzijn in de regio Den-Haag, die toegevoegde waarde hebben voor het bestaande aanbod. De aanvrager kan een stichting, vereniging...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor bewonersinitatieven

  Subsidie voor bewonersinitiatieven om de straat, buurt of wijk een beetje mooier te maken. Groepjes enthousiaste bewoners kunnen een donatie van maximaal € 1.500 euro aanvragen. Het is niet nodig om...

 • Subsidies

  Subsidie leefbaarheid wijken, buurten of dorpen

  Subsidie voor projecten en initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van wijken, buurten of dorpen. De subsidie kan worden aangevraagd door non-prot instellingen zoals stichtingen of verenigingen...

 • Prijzen

  Prijs voor leefbaarheid in de dorp, buurt of wijk

  Prijs van maximaal prijs maximaal € 45.000,- voor het beste idee voor een project gericht op de leefbaarheid in de wijk, buurt of dorp in Limburg. De uitvoerende organisatie moet een stichting...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten in Amsterdam Oost

  Subsidie voor projecten in Amsterdam Oost die bijdragen leveren aan een mooiere, groenere, meer veilige, kleurrijke of schonere buurt. Het gaat hierbij om projecten die de buurt verrijken op het...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op mensen in de marge van de samenleving

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten in Nederland die een bijdrage leveren aan de empowerment van hen die in de marge van de samenleving leven en zo bijdragen aan gelijke kansen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sociaal cultureel werk en maatschappelijke activiteiten in regio Nijmegen

  Financiële ondersteuning van initiatieven en activiteiten op het gebied van sociaal-culturele en maatschappelijke vorming in de regio Nijmegen. Het steunfonds verstrekt subsidies aan groepen, deze...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten in de regio Zuid-Holland

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties en projecten die kwetsbare mensen structureel vooruit helpen, die gelijke kansen bevorderen, mensen blijvend met elkaar verbinden en de leefbaarheid in een...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke initiatieven in de provincie Utrecht

  Subsidie voor initiatieven van organisaties zonder winstoogmerk op het vlak van maatschappelijke participatie en informele zorg in de provincie Utrecht. De focus ligt op het creëren van kansen voor...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op de achtergestelden in de samenleving, armoedebestrijding, gezondheidszorg en onderwijs

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die zich richten op de achtergestelden in de maatschappij, armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs, Amnesty International of soortgelijke...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor Rotterdamse huisartsen in achterstandswijken

  Financieel ondersteunen van Rotterdamse huisartsenpraktijken in achterstandswijken om de beschikbaarheid en kwaliteit van de huisartsenzorg te bevorderen. Daarnaast ondersteunt het fonds ook...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten en instellingen op het gebied van sociale projecten, sport, cultuur, natuur, milieu en meisjes in achterstandssituaties in de regio Utrecht

  Financiële ondersteuning van o.a. sociale, sportieve en culturele activiteiten van instellingen in de regio Houten, natuur- en milieuorganisaties in de regio Utrecht, projecten voor meisjes in...

 • Subsidies,
  Fondsen,
  Beurzen

  Subsidie maatschappelijk relevante projecten, bij voorkeur educatie en gezondheid

  Financiële ondersteuning van maatschappelijk relevante projecten, zowel binnen als buiten Nederland. Projecten zijn bij voorkeur gericht op het ondersteunen van kinderen en hun educatie/gezondheid...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen, jongeren en ouderen

  Het financieel ondersteunen van organisaties en activiteiten, die zich richten op kinderen, jongeren en ouderen, vooral indien zij kansarm of kwetsbaar zijn. Toepassing Het ondersteunen van...

 • Subsidies,
  Fondsen

  ubsidie voor sociale initiatieven op het Caribische deel van het Koninkrijk

  Subsidie voor sociale initiatieven op het Caribische deel van het Koninkrijk. Het fonds is een samenwerking tussen een aantal grote Nederlandse fondsen die financiële steun bieden voor lokale...