Subsidies en fondsen voor Achterstandswijken

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor groei en ontwikkeling maatschappelijke organisaties

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties die via een ontwikkeltraject samen met de subsidieverstrekker hun maatschappelijke organisatie willen laten groeien. De maatschappelijke organisaties die worden geselecteerd ontvangen een subsidie van € 10.000 voor het eerste traject, alsmede workshops en coaching om hun organisatie te laten groeien en te werken aan het vergroten van professionele...

 2. Subsidies

  Subsidie versterken sociale cohesie door wijken of dorpen

  Subsidie voor gemeenten om op basis van samenwerkingsafspraken de sociale cohesie van een wijk of dorp te versterken. Belangrijk hierbij is dat het initiatief waarvoor je subsidie wilt aanvragen mede het initiatief is van de lokale gemeenschap (wijk of dorp) en een breed draagvlak heeft onder de samenleving. De subsidie bedraagt tussen de € 25.000 en € 400.000....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociaal cultureel werk en maatschappelijke activiteiten in regio Nijmegen

  Financiële ondersteuning van initiatieven en activiteiten op het gebied van sociaal-culturele en maatschappelijke vorming in de regio Nijmegen. Het steunfonds verstrekt subsidies aan groepen, deze groep hoeft echter geen rechtsvorm te hebben. De subsidie bedraagt tot ca. € 2300 euro. Per verstrekte subsidie zal worden gekeken hoe deze zal worden uitgekeerd. Je kunt de subsidie online aanvragen,...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor verbeteren gezondheid bij achterstandsituatie

  Subsidie voor projecten gericht op het leren en onderzoeken hoe we in Nederland hulp, zorg en ondersteuning beter en doelmatiger kunnen organiseren om zo gezondheidsachterstanden bij gezinnen te verminderen, aansluitend bij de leefwereld van gezinnen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om een situatie dat er al (indirect) in een gebied gewerkt wordt aan het vergroten van kansen van gezinnen in...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele activiteiten in wijken en buurten

  Subsidie voor culturele activiteiten, gericht op de leefomgeving in een specifieke wijk. De subsidie kan worden aangevraagd door o.a. culturele organisaties, verenigingen, stichtingen en ZZP'ers. Per jaar is er 200.000 euro beschikbaar. De subsidie per aanvraag ligt gemiddeld tussen de € 1200 en € 15.000 euro. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier....

 6. Fondsen

  Subsidie bewonersinitatieven

  Financiële ondersteuning voor bewonersinitiatieven om de traat, buurt of wijk een beetje mooier te maken. Groepjes enthousiaste bewoners kunnen een donatie van maximaal € 1.500 euro aanvragen. Het is niet nodig om hiervoor een stichting of vereniging op te richten. De subsidie kan online worden aangevraagd door het initiatief van drie personen: één hoofd-initiatiefnemer en twee mede...

 7. Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten in de regio Zuid-Holland

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties en projecten die kwetsbare mensen structureel vooruit helpen, die gelijke kansen bevorderen, mensen blijvend met elkaar verbinden en de leefbaarheid in een buurt of wijk verbeteren. De inzet van vrijwilligers is hierbij van groot belang. Je kunt de subsidie online aanvragen. In totaal is er ca. € 12.240.000 per jaar beschikbaar. Per aanvraag is er...

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties

  Subsidie voor projecten gericht op het verbeteren van de positie van kwetsbare mensen of het verminderen van discriminatie en/of eenzaamheid. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor projecten die een bijdrage te leveren aan situaties van mensen die zorg nodig hebben, zodat deze op eigen wijze deel kunnen blijven nemen aan de samenleving. De subsidie kan worden aangevraagd door maatschappelijke...

 9. Subsidies

  Subsidie armoedebestrijding

  Subsidie voor projecten gericht op het ondersteunen van Rotterdammers die in armoede en/of met schulden leven, en die een bijdrage leveren aan de armoede- en schuldenaanpak. De subsidie kan worden aangevraagd door o.a. vrijwilligersorganisaties, sociaal ondernemers, bewoners- en belangenorganisaties, maatschappelijke organisaties en professionele organisaties, waaronder bedrijven en...

 10. Subsidies

  Subsidie sociale cohesie

  Subsidie voor projecten gericht op de sociale cohesie binnen een wijk, dorp of gemeente, waarbij het met name gaat om het verbeteren van de leefbaarheid en verbondenheid binnen de woonomgeving. Maar je subsidieaanvraag kan net zo goed betrekking hebben op het mogelijk maken van nieuwe activiteiten die mensen gezamenlijk binnen een buurt of wijk ondernemen. Het kan ook gaan om nieuwe...

 11. Prijzen

  Prijs voor leefbaarheid in de dorp, buurt of wijk

  Prijs van maximaal prijs maximaal € 45.000,- voor het beste idee voor een project gericht op de leefbaarheid in de wijk, buurt of dorp in Limburg. De uitvoerende organisatie moet een stichting, vereniging of een comité zijn -eventueel geadopteerd door een woningstichting, een bedrijf of een school. Een nog niet-georganiseerde club mensen mag inschrijven, maar moet na nominatie een vereniging of...

 12. Subsidie voor educatieve of beroepsopleidingen van kansarme jongeren

  Subsidie voor organisaties en projecten die jongeren de mogelijkheid bieden om vaardigheden te verwerven voor het hoger onderwijs of de opleiding voor werk....

 13. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op de achtergestelden in de samenleving, armoedebestrijding, gezondheidszorg en onderwijs

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die zich richten op de achtergestelden in de maatschappij, armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs, Amnesty International of soortgelijke instellingen en het Remonstrantse Broederschap....

 14. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor huisartsen en bevorderen van de kwaliteit van de huisartsenzorg

  Financieel ondersteunen van Rotterdamse huisartsen in achterstandswijken, het bevorderen van de kwaliteit van de huisartsenzorg en het ondersteunen van projecten van anderen die gericht op het ondersteunen van huisartsen in achterstandswijken, bevorderen van de kwaliteit van de huisartsenzorg en gezondheidsbeïnvloeding van patiënten (cure en preventie)....

 15. Subsidies, Fondsen

  Subsidie kwetsbare of gemarginaliseerde mensen en ondersteuning van kerkelijke projecten

  Financiële ondersteuning voor maatschappelijke projecten die meehelpen aan de bevrijding of emancipatie van kwetsbare of gemarginaliseerde mensen en ondersteuning van kerkelijke projecten die op een vernieuwende manier de christelijke boodschap vormgeven. ...

 16. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten en instellingen op het gebied van sociale projecten, sport, cultuur, natuur, milieu en meisjes in achterstandssituatie

  Financiële ondersteuning van o.a. sociale, sportieve en culturele activiteiten van instellingen in de regio Houten, natuur- en milieuorganisaties in de regio Utrecht, projecten voor meisjes in achterstandssituaties en evenementen met sport als hoofdactiviteit....

 17. Subsidies, Fondsen

  Subsidie maatschappelijk relevante projecten, bij voorkeur educatie en gezondheid

  Financiële ondersteuning van maatschappelijk relevante projecten, zowel binnen als buiten Nederland. ...

 18. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen, jongeren en ouderen

  Het financieel ondersteunen van organisaties en activiteiten, die zich richten op kinderen, jongeren en ouderen, vooral indien zij kansarm of kwetsbaar zijn....

 19. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op jeugdigen in achterstandsituaties en voor voor levensbeschouwelijke projecten

  Financiële ondersteuning voor projecten gericht op jeugdigen in achterstandsituaties  voor aanvullende training en/of onderwijs en ondersteuning voor levensbeschouwelijke/katholieke projecten gericht op jongeren....

 20. Subsidies, Fondsen

  ubsidie voor sociale initiatieven op het Caribische deel van het Koninkrijk

  Subsidie voor sociale initiatieven op het Caribische deel van het Koninkrijk. Het fonds is een samenwerking tussen een aantal grote Nederlandse fondsen die financiële steun bieden voor lokale initiatieven. ...

 21. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van publiek belang, mens en natuur en sociale initiatieven

  Het fonds verstrekt financiële steun aan projecten op het gebied van publiek belang, mens & natuur en sociale initiatieven....

 22. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor jeugdprojecten in achterstandswijken

  Subsidie voor jeugdprojecten in achterstandwijken in Den Haag, met name in de wijk Transvaal....

 23. Subsidies, Fondsen

  Playgrounds en studiebeurzen voor jongeren die zich positief inzetten voor hun eigen buurt

  Het stimuleren van sportieve activiteiten, in een sociaal veilige situatie, voor kinderen en jongeren in die wijken waar de mogelijkheden om te sporten en te spelen beperkt zijn Daarnaast stelt het fonds studiebeurzen beschikbaar voor jongeren die zich positief inzetten voor hun eigen buurt....

 24. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten die mensen verbinden, voorkeur voor mensen in achterstandsituatie

  Subsidie voor projecten die projecten die mensen echt met elkaar verbinden, met een voorkeur voor praktische initiatieven ten behoeve van mensen in achterstandssituaties. Subsidies variëren van € 500 tot € 100.000,=, afhankelijk van de aard van het project waarvoor het is aangevraagd.. Je kunt een aanvraag online indienen....

 25. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor de culturele ontwikkeling van mensen in een achterstandspositie

  Subsidie voor projecten die de culturele ontwikkeling van mensen in een achterstandspositie stimuleren. Je kunt de subsidie online aanvragen....