Subsidies en fondsen voor Achterstandswijken

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor culturele en sociale instellingen in Nederland

  Subsidie culturele instellingen, cultuur producerende instellingen, ondersteunende instellingen en sociale instellingen voor het organiseren van culturele projecten die aandacht vragen voor een...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op ouderen, ouderenzorg, sociale projecten en armoedebestrijding

  Subsidie voor initiatieven en projecten die de kwaliteit van leven van ouderen en kwetsbare groepen bevorderen. Het fonds kent een aantal subsidieprogramma's. Het algemeen subsidieprogramma staat open...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie rondom de thema's kerk, samenleving en mensen in nood

  Subsidie voor organisaties en projecten rondom de thema's kerk, sociale zorg, gemeenschapsvorming, recreatie met zorg en mensen in nood die leven op of onder het bestaansminimum. Hierbij kan het gaan...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie projecten voor zorg en welzijn in de regio Den-Haag

  Het financieel ondersteunen van initiatieven en projecten voor zorg en welzijn in de regio Den-Haag, die toegevoegde waarde hebben voor het bestaande aanbod. De aanvrager kan een stichting, vereniging...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor bewonersinitatieven

  Subsidie voor bewonersinitiatieven om de straat, buurt of wijk een beetje mooier te maken. Groepjes enthousiaste bewoners kunnen een donatie van maximaal € 1.500 euro aanvragen. Het is niet nodig om...

 • Subsidies

  Subsidie leefbaarheid wijken, buurten of dorpen

  Subsidie voor projecten en initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van wijken, buurten of dorpen. De subsidie kan worden aangevraagd door non-prot instellingen zoals stichtingen of verenigingen...

 • Prijzen

  Prijs voor leefbaarheid in de dorp, buurt of wijk

  Prijs van maximaal prijs maximaal € 45.000,- voor het beste idee voor een project gericht op de leefbaarheid in de wijk, buurt of dorp in Limburg. De uitvoerende organisatie moet een stichting...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten in Amsterdam Oost

  Subsidie voor projecten in Amsterdam Oost die bijdragen leveren aan een mooiere, groenere, meer veilige, kleurrijke of schonere buurt. Het gaat hierbij om projecten die de buurt verrijken op het...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op mensen in de marge van de samenleving

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten in Nederland die een bijdrage leveren aan de empowerment van hen die in de marge van de samenleving leven en zo bijdragen aan gelijke kansen...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor culturele activiteiten in wijken en buurten

  Subsidie voor culturele activiteiten, gericht op de leefomgeving in een specifieke wijk. De subsidie kan worden aangevraagd door o.a. culturele organisaties, verenigingen, stichtingen en ZZP'ers. Per...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor sociaal cultureel werk en maatschappelijke activiteiten in regio Nijmegen

  Financiële ondersteuning van initiatieven en activiteiten op het gebied van sociaal-culturele en maatschappelijke vorming in de regio Nijmegen. Het steunfonds verstrekt subsidies aan groepen, deze...

 • Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten in de regio Zuid-Holland

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties en projecten die kwetsbare mensen structureel vooruit helpen, die gelijke kansen bevorderen, mensen blijvend met elkaar verbinden en de leefbaarheid in een...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties

  Subsidie voor projecten gericht op het verbeteren van de positie van kwetsbare mensen of het verminderen van discriminatie en/of eenzaamheid. Daarnaast is er subsidie mogelijk voor projecten die een...

 • Subsidies

  Subsidie sociale cohesie

  Subsidie voor projecten gericht op de sociale cohesie binnen een wijk, dorp of gemeente, waarbij het met name gaat om het verbeteren van de leefbaarheid en verbondenheid binnen de woonomgeving. Maar...

 • Subsidie voor educatieve of beroepsopleidingen van kansarme jongeren

  Subsidie voor organisaties en projecten die jongeren de mogelijkheid bieden om vaardigheden te verwerven voor het hoger onderwijs of de opleiding voor werk. Toepassing Financieel ondersteunen van...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op de achtergestelden in de samenleving, armoedebestrijding, gezondheidszorg en onderwijs

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die zich richten op de achtergestelden in de maatschappij, armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs, Amnesty International of soortgelijke...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor huisartsen en bevorderen van de kwaliteit van de huisartsenzorg

  Financieel ondersteunen van Rotterdamse huisartsen in achterstandswijken, het bevorderen van de kwaliteit van de huisartsenzorg en het ondersteunen van projecten van anderen die gericht op het...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie kwetsbare of gemarginaliseerde mensen en ondersteuning van kerkelijke projecten

  Financiële ondersteuning voor maatschappelijke projecten die meehelpen aan de bevrijding of emancipatie van kwetsbare of gemarginaliseerde mensen en ondersteuning van kerkelijke projecten die op een...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten en instellingen op het gebied van sociale projecten, sport, cultuur, natuur, milieu en meisjes in achterstandssituatie

  Financiële ondersteuning van o.a. sociale, sportieve en culturele activiteiten van instellingen in de regio Houten, natuur- en milieuorganisaties in de regio Utrecht, projecten voor meisjes in...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie maatschappelijk relevante projecten, bij voorkeur educatie en gezondheid

  Financiële ondersteuning van maatschappelijk relevante projecten, zowel binnen als buiten Nederland. Toepassing Financiële ondersteuning van persoonsgerichte maatschappelijk relevante projecten...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen, jongeren en ouderen

  Het financieel ondersteunen van organisaties en activiteiten, die zich richten op kinderen, jongeren en ouderen, vooral indien zij kansarm of kwetsbaar zijn. Toepassing Het ondersteunen van...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op jeugdigen in achterstandsituaties en voor voor levensbeschouwelijke projecten

  Financiële ondersteuning voor projecten gericht op jeugdigen in achterstandsituaties voor aanvullende training en/of onderwijs en ondersteuning voor levensbeschouwelijke/katholieke projecten gericht...

 • Subsidies,
  Fondsen

  ubsidie voor sociale initiatieven op het Caribische deel van het Koninkrijk

  Subsidie voor sociale initiatieven op het Caribische deel van het Koninkrijk. Het fonds is een samenwerking tussen een aantal grote Nederlandse fondsen die financiële steun bieden voor lokale...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van publiek belang, mens en natuur en sociale initiatieven

  Het fonds verstrekt financiële steun aan projecten op het gebied van publiek belang, mens & natuur en sociale initiatieven. Toepassing Het fonds richt zich op de volgende drie programma’s: Publiek...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor jeugdprojecten in achterstandswijken

  Subsidie voor jeugdprojecten in achterstandwijken in Den Haag, met name in de wijk Transvaal. Toepassing Met de opbrengst van het fonds worden jeugdprojecten gesteund in achterstandwijken in Den Haag...