Subsidies en fondsen voor Biodiversiteit

 • Subsidies

  Subsidie voor de bestrijding van invasieve exoten

  Subsidie voor de bestrijding van dieren of planten buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied, waarvan is vastgesteld dat de introductie of verspreiding ervan een bedreiging of nadelige gevolgen heeft...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor het realiseren van groene daken

  Subsidie voor het aanleggen van groene daken op particuliere woningen, bedrijfspanden en appartementencomplexen. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten met een maximum van € 5.000 per...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor duurzaamheid, maatschappelijke ontwikkeling en risicobeheersing van Geavanceerde Technologieën

  Subsidie voor algemeen nut beogende instellingen of projecten van algemeen nut. Hierbij moet het gaan om projecten gericht op de leefbaarheid van de aarde, het tegengaan van klimaatverandering en/of...

 • Subsidies

  Subsidie voor groene initiatieven gericht op biodiversiteit, beleving en samenwerking

  Financiële ondersteuning voor initiatieven die bijdragen aan de biodiversiteit, beleving en ontmoetingen in de natuurlijke omgeving van de gemeente Kampen. Rechtspersonen en (groepen van) natuurlijke...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op duurzame ontwikkeling

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op duurzame ontwikkeling en bevorderen van evenwicht tussen tussen ecologische, economische, culturele en sociale belangen. Hierbij gaat het met name om...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op kansen voor jongeren, biodiversiteit en duurzaamheid

  Subsidie voor projecten die gericht zijn op het vergroten van de maatschappelijke kansen van jongeren en jongvolwassenen door het bevorderen van hun ontwikkeling door middel van (financiële) educatie...

 • Subsidies

  Subsidie voor bestrijding en beheersing van invasieve exoten

  Subsidie voor projecten gericht op de bestrijding en beheersing van invasieve exoten en herstel van biodiversiteit na schade veroorzaakt door een of meer invasieve exoten, het opstellen van een...

 • Sponsoring

  Sponsoring van kunst, kunstenaars, musea en natuurbehoud

  Sponsoring van kunst, cultuur, kunstenaars en musea, mede gericht op het behoud en opbouw van het cultureel erfgoed. Daarnaast sponsort het bedrijf sinds kort ook klimaatbestendige natuurontwikkeling...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van de natuur en vogels

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op het behoud en verbetering van de natuur, in het bijzonder projecten die bijdragen aan de diversiteit en de verbetering van de vogelstand. Ook is er...

 • Subsidies

  Subsidie toerisme

  Projectsubsidie voor organisaties en projecten met een toeristisch oogmerk die bijdragen aan zaken als vaker en verder fietsen, duurzame mobiliteit, sport, recreatie en water- en groenbeleving...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor natuurbescherming, klimaat, kunst en leprabestrijding

  Subsidie voor het tentoonstellen en aankopen van kunst en voor muziekeducatie in Nederland. Daarnaast is er op uitnodiging subsidie beschikbaar voor het beschermen van het klimaat en het beschermen en...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor duurzame projecten

  Subsidie voor innovatieve en duurzame projecten in het groene woud. De aangevraagde subsidie kan maximaal 100% van de projectkosten bedragen. Voor de prioritaire doelen kan een bijdrage van maximaal €...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor op de natuur gebaseerde oplossingen waarbij biodiversiteit en ecosysteemdiensten worden ingezet tegen klimaatverandering

  Internationale subsidie voor projecten waarbij biodiversiteit en ecosystemen worden ingezet om de mens weerbaarder te maken tegen de nadelige gevolgen van klimaatverandering. 'Ecosystem-based...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor natuurbehoud en milieu

  Subsidie voor projecten gericht op natuurbescherming, dat wil zeggen het in stand houden of verbeteren van soorten, ecosystemen of biodiversiteit. Hierbij kan het ook gaan om bijvoorbeeld activiteiten...

 • Subsidies

  Subsidie biodiversiteit, schoon water, schone lucht en een vruchtbare bodem

  Subsidie voor het versterken van de biodiversiteit in het werkgebied van de verstrekker door het aanleggen van landschapselementen zoals natuurvriendelijke oevers, bosjes, bomenrijen, knotwilgen...

 • Subsidies

  Subsidie biodiversiteit en leefgebieden bedreigde dieren en plantsoorten

  Subsidie voor projecten gericht op het behoud, uitbreiding, herstel of verbetering van de leefgebieden van dieren en planten binnen het werkgebied van de subsidieverstrekker die o.a. met uitsterven...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor natuur, biodiversiteit en ecosystemen

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op de bescherming van de biodiversiteit en de integriteit van ecosystemen. Hierbij richt het fonds zich o.a. op het bevorderen van ondersteunende...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor cultuur en natuurbehoud in Nederland

  Subsidie voor organisaties en instellingen gericht op cultuur en natuurbehoud in Nederland. Tot de in het verleden ondersteunde projecten behoorden o.a. festivals, concerten, theaterproducties...

 • Subsidies

  Subsidie innovatie duurzame landbouw

  Subsidie voor een innovatieprojecten, kennisoverdracht en voorlichting en haalbaarheidsstudies gericht op verduurzaming van de landbouw. De subsidie kan worden aangevraagd door bedrijven uit de...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie projecten natuurbescherming ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning van internationale projecten gericht op community based natuurbescherming, met name gericht op bedreigde soorten en ecosystemen en/of belangrijke biodiversiteitsgebieden. De...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor duurzame projecten en activiteiten die de Achterhoek versterken

  Financiële ondersteuning van duurzame projecten en activiteiten op het gebied van natuur, landschap, water en milieu, cultuurhistorie, land en tuinbouw, toerisme en recreatie en leefbaarheid in de...

 • Subsidies,
  Fondsen

  Subsidie voor natuurprojecten en natuurbehoud, waaronder biodiversiteit, landschap en educatie

  Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van natuur en natuurbehoud. Hoofdthema's zijn biodiversiteit, landschap en educatie. Het jaarlijkse subsidiebudget bedraagt ca. € 2,3 miljoen euro...

 • Fondsen

  Projecten milieuproblemen en sociale onrechtvaardigheid

  De internationale campagneorganisatie wil de structurele oorzaken van milieuproblemen en sociale onrechtvaardigheid aanpakken. De campagnes richten zich met name op het vinden van duurzame...