Subsidies en fondsen voor Boeken

 1. Fondsen, Beurzen

  Boekenbeurzen voor studenten theologie

  Bevorderen van de studie theologie door het jaarlijks verstrekken van drie boekenbeurzen. Toepassing Er zijn jaarlijks drie boekenbeurzen van ongeveer € 200,- beschikbaar voor studenten theologie. Aanvragen Zie contactgegevens. Voor 1 maart aanvragen.

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op het algemeen belang van mens en/of dier op het gebied van sociale bijstand en ontwikkeling, gezondheidszorg en welzijn, musea, kunsten, boeken, wetenschap en educatie, restauratie en behoud monumenten en dieren, natuur en milieu....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor de bevordering van de culturele volksontwikkeling

  Subsidie voor de bevordering van de culturele volksontwikkeling. Ook kunnen belangrijke projecten op het gebied van maatschappelijk en sociaal welzijn, cultuur en restauraties en behoud van monumentaal erfgoed in aanmerking komen voor subsidie. De Stichting subsidieert projecten in Amsterdam en Friesland....

 4. Subsidies, Fondsen

  Beurzen en subsidies voor schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals

  Beurzen en subsidies voor schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals, gericht op het bevorderen van de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie ter bevordering van kunst en letteren in Nederland

  Het verlenen van financiële en materiële steun aan natuurlijke en rechtspersonen ter bevordering van kunst en letteren in Nederland. Het fonds verstrekt o.a. subsidie aan auteurs of uitgevers van (auto-)biografieën van Nederlandse cultuurdragers, bezorgers en uitgevers van correspondentie en teksten van Nederlandse cultuurdragers, onderzoeks- en restauratieprojecten van Nederlandse musea of...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie van o.a. geïllustreerde werken over monumenten van geschiedenis en kunst

  Financiële ondersteuning van gericht op het bevorderen van de kennis van en belangstelling voor monumenten van geschiedenis en kunst. Toepassing Subsidies voor o.a. geïllustreerde werken, bij voorkeur over monumenten in Rijksdelen overzee en buiten het Rijk in Europa. Aanvragen Schriftelijk.

 7. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Boekentoelagen voor studenten theologie en financiële steun voor predikanten

  Boekentoelagen voor studenten theologie en financiële steun voor predikanten die nascholing of een buitenlandse studie of een dissertatie willen volgen. Ook is er een tegemoetkoming in de de kosten van een promotieonderzoek aan de PThU....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor activiteiten op het gebied van leesbevordering en literatuureducatie

  Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van leesbevordering en literatuureducatie....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor publicaties over de Groninger geschiedenis

  Het financieel ondersteunen van publicaties over de Groninger geschiedenis. Toepassing Het financieel mogelijk maken van publicaties over de Groninger historie en cultuur Aanvragen De stichting initieert zelf haar doelbesteding en honoreert geen aanvragen.

 10. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor projecten op het gebied van de klassieke muziek

  Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van de klassieke muziek, met een voorkeur voor ensemble-, orgel- en harpprojecten....

 11. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor Nederlandse literaire tijdschriften, en andere publicaties in de Nederlandse taal

  Subsidie voor het ondersteunen van in druk verschijnende Nederlandse literaire tijdschriften, en andere publicaties in de Nederlandse taal (inclusief fotoboeken) met betrekking op maatschappelijke en culturele ontwikkelingen....

 12. Subsidies, Fondsen

  Subsidie gericht op het bevorderen van de kennis over en het gebruik van de Nederlandse taal

  Subsidie voor het ondersteunen van activiteiten of projecten gericht op het bevorderen van de kennis over en het gebruik van de Nederlandse taal....

 13. Subsidies, Fondsen

  Subsidie kunst en cultuur, stad en provincie Utrecht

  Financiële ondersteuning van kunst -en cultuurprojecten in de provincie Utrecht. Het project moet van betekenis zijn voor de stad en/of provincie Utrecht, met aandacht voor het ongewone. Je kunt de aanvraag online indienen....

 14. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie Nederlandse letterkunde,en poëzie en beurzen beeldende kunstenaars

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten op het terrein van de Nederlandse letterkunde, in het bijzonder de poëzie, en van in Nederland werkzame beeldend kunstenaars voor een vervolgstudie in binnen- of buitenland. ...

 15. Subsidies, Fondsen

  Subsidie monumenten met oorspronkelijk een woonfunctie

  Financieel ondersteunen van restauratie op het gebied van monumentenzorg van panden met (oorspronkelijk) een woonfunctie, inclusief bijbehorende inrichting en tuinen. Daarnaast de restauratie van boeken, handschriften en textiel in museale collecties....

 16. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie en beurzen voor de Franse taal en letterkunde

  Subsidie gericht op het bevorderen van de Franse taal- en letterkunde in Nederland in de ruimste zin van het woord, waaronder tevens wordt begrepen het verlenen van financiële ondersteuning aan natuurlijke personen voor een vervolgstudie of vervolgonderzoek op dit vakgebied in het buitenland....

 17. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor boeken op (cultuur) historisch gebied

  Het Boekenfonds Elisabeth Grent/F.J.A.M. van der Helm houdt zich bezig met het subsidiëren van boeken op (cultuur) historisch gebied....

 18. Prijzen

  Prijs voor oorspronkelijk Nederlands boek

  Prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige spannende boek. Aan de prijs is een geldprijs van 20.000 euro verbonden....

 19. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor uitgevers van kwaliteitsboeken

  Subsidie voor uitgevers van kwaliteitsboeken voor voor vertalingen naar de talen van Midden- en Oost-Europa op het gebied van literatuur en de geesteswetenschappen. Subsidies worden toegekend aan uitgevers voor de vertaling van rudimentaire werken die van belang zijn voor een breder intellectueel lezerspubliek. Prioriteit wordt gegeven aan vertalingen van literaire werken en publicaties in de...

 20. Subsidies, Fondsen

  Subsidies voor het ondersteunen van publicaties op het terrein van (cultuur) geschiedenis

  Subsidies voor het ondersteunen van publicaties op het terrein van (cultuur) geschiedenis....

 21. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op het instandhouden van het boek als cultuurdrager en andere vormen van teksten en cultuur

  Het verspreiden en het stimuleren van cultuur door middel van het in standhouden van het boek als de cultuurdrager bij uitstek, alsmede elke andere vorm die teksten en cultuur kan ondersteunen....

 22. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor conservering en restauratie van boek en werken op papier, perkament en papyrus

  Financiële ondersteuning van conservering en restauratie van boek en werken op papier, perkament en papyrus, die boektechnisch, wetenschappelijk, kunstzinnig, historisch of anderszins van belang zijn. De subsidie kan schriftelijk aangevraagd worden door bibliotheken, musea, archieven, overheidscollecties en stichtingen op gebied van cultureel erfgoed. ...

 23. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor hetvoorbereiden, het drukken, uitgeven en exploiteren van werken van bibliografische of iconografische aard

  Het verstrekken van subsidies voor niet-commerciële publicaties op het gebied van bibliografie en iconografie....

 24. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties in de regio Deventer

  Financiële ondersteuning voor maatschappelijke doelen in de regio Deventer, met een meerwaarde voor de regio Deventer....

 25. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor beeldende kunstenaar en ontwerpers

  Financiële ondersteuning voor artistieke projecten voor en door beeldende kunstenaars en ontwerpers, boekuitgaven en uitgaven op het gebied van beeldende kunst en ontwerpen, tentoonstellingen, aankoop van kunstwerken. Ook verstrekt het fonds periodiek stipendium aan beeldende kunstenaars en ontwerpers. Focus ligt op in Friesland wonende en werkende beeldende kunstenaars en ontwerpers....

Pagina's