Subsidies en fondsen voor Boeken

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor ontsluiting van de bijbel in het Nederlands taalgebied

  Het financieel ondersteunen van projecten en instellingen gericht op de ontsluiting van de bijbel in het Nederlands taalgebied. Het laatste boekjaar is er 101.928 euro aan subsidie verstrekt....

 2. Fondsen, Beurzen

  Boekenbeurzen voor studenten theologie

  Bevorderen van de studie theologie door het jaarlijks verstrekken van drie boekenbeurzen. Toepassing Er zijn jaarlijks drie boekenbeurzen van ongeveer € 200,- beschikbaar voor studenten theologie. Aanvragen Zie contactgegevens. Voor 1 maart aanvragen.

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op het algemeen belang van mens en/of dier op het gebied van sociale bijstand en ontwikkeling, gezondheidszorg en welzijn, musea, kunsten, boeken, wetenschap en educatie, restauratie en behoud monumenten en dieren, natuur en milieu....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor de bevordering van de culturele volksontwikkeling

  Subsidie voor de bevordering van de culturele volksontwikkeling. Ook kunnen belangrijke projecten op het gebied van maatschappelijk en sociaal welzijn, cultuur en restauraties en behoud van monumentaal erfgoed in aanmerking komen voor subsidie. De Stichting subsidieert projecten in Amsterdam en Friesland....

 5. Subsidies, Fondsen

  Beurzen en subsidies voor schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals

  Beurzen en subsidies voor schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals, gericht op het bevorderen van de kwaliteit en diversiteit in de literatuur en de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie ter bevordering van kunst en letteren in Nederland

  Het verlenen van financiële en materiële steun aan natuurlijke en rechtspersonen ter bevordering van kunst en letteren in Nederland. Het fonds verstrekt o.a. subsidie aan auteurs of uitgevers van (auto-)biografieën van Nederlandse cultuurdragers, bezorgers en uitgevers van correspondentie en teksten van Nederlandse cultuurdragers, onderzoeks- en restauratieprojecten van Nederlandse musea of...

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie van o.a. geïllustreerde werken over monumenten van geschiedenis en kunst

  Financiële ondersteuning van gericht op het bevorderen van de kennis van en belangstelling voor monumenten van geschiedenis en kunst. Toepassing Subsidies voor o.a. geïllustreerde werken, bij voorkeur over monumenten in Rijksdelen overzee en buiten het Rijk in Europa. Aanvragen Schriftelijk.

 8. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Boekentoelagen voor studenten theologie en financiële steun voor predikanten

  Boekentoelagen voor studenten theologie en financiële steun voor predikanten die nascholing of een buitenlandse studie of een dissertatie willen volgen. Ook is er een tegemoetkoming in de de kosten van een promotieonderzoek aan de PThU....

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor activiteiten op het gebied van leesbevordering en literatuureducatie

  Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van leesbevordering en literatuureducatie....

 10. Prijzen

  Prijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek

  Jaarlijkse prijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek. Aan de prijs is een geldbedrag van € 10.000,- verbonden....

 11. Fondsen, Prijzen

  Pierre Bayle Stichting

  De Pierre Bayle Stichting streeft naar bevordering van cultuurfilosofische reflectie in het algemeen en stimulering van het intellectuele klimaat in Rotterdam in het bijzonder.  Zij organiseert tweejaarlijks de Pierre Bayleprijzen voor kunst- en cultuurkritiek en de Pierre Bayle Lezing. ...

 12. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor publicaties over de Groninger geschiedenis

  Het financieel ondersteunen van publicaties over de Groninger geschiedenis. Toepassing Het financieel mogelijk maken van publicaties over de Groninger historie en cultuur Aanvragen De stichting initieert zelf haar doelbesteding en honoreert geen aanvragen.

 13. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor projecten op het gebied van de klassieke muziek

  Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van de klassieke muziek, met een voorkeur voor ensemble-, orgel- en harpprojecten....

 14. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur

  Subsidie voor geïllustreerde kinder- en jeugdliteratuur die zich door een bijzondere kwaliteit van tekst en beeld onderscheidt van het reguliere aanbod....

 15. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor Nederlandse literaire tijdschriften, en andere publicaties in de Nederlandse taal

  Subsidie voor het ondersteunen van in druk verschijnende Nederlandse literaire tijdschriften, en andere publicaties in de Nederlandse taal (inclusief fotoboeken) met betrekking op maatschappelijke en culturele ontwikkelingen....

 16. Subsidies, Fondsen

  Subsidie gericht op het bevorderen van de kennis over en het gebruik van de Nederlandse taal

  Subsidie voor het ondersteunen van activiteiten of projecten gericht op het bevorderen van de kennis over en het gebruik van de Nederlandse taal....

 17. Subsidies, Fondsen

  Subsidie kunst en cultuur, stad en provincie Utrecht

  Financiële ondersteuning van kunst -en cultuurprojecten in de provincie Utrecht. Het project moet van betekenis zijn voor de stad en/of provincie Utrecht, met aandacht voor het ongewone. Je kunt de aanvraag online indienen....

 18. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor initiatieven en organisaties die een bijdrage leveren aan een democratische rechtstaat en onafhankelijke media

  Financiële ondersteuning van initiatieven en organisaties die een bijdrage leveren aan een sterke, integere en inclusieve democratische rechtstaat en kritische, onafhankelijke media. Hierbij richt het fonds zich o.a. op de pijlers waarheidsvinding, media-innovatie, fundamentele rechten en vrijheden en een daadkrachtige democratie....

 19. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie Nederlandse letterkunde,en poëzie en beurzen beeldende kunstenaars

  Subsidie voor het ondersteunen van projecten op het terrein van de Nederlandse letterkunde, in het bijzonder de poëzie, en van in Nederland werkzame beeldend kunstenaars voor een vervolgstudie in binnen- of buitenland. ...

 20. Subsidies, Fondsen

  Subsidie monumenten met oorspronkelijk een woonfunctie

  Financieel ondersteunen van restauratie op het gebied van monumentenzorg van panden met (oorspronkelijk) een woonfunctie, inclusief bijbehorende inrichting en tuinen. Daarnaast de restauratie van boeken, handschriften en textiel in museale collecties....

 21. Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor schrijvers van literair werk

  Subsidie voor nieuw te schrijven literair werk (inclusief toneel) dat gepubliceerd zal worden bij een uitgeverij zoals omschreven in de regeling. Je moet als aanvragende schrijvers die op het moment van het indienen van de aanvraag minimaal één Nederlands- of Friestalig literair werk hebben geschreven....

 22. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor literaire projecten en manifestaties of festivals

  Subsidie voor literaire projecten en manifestaties of festivals die gericht zijn op vergroting van het publiek voor de Nederlandstalige literatuur. ...

 23. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van de Nederlandse boekgeschiedenis, typografie en Friese cultuur

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van de Nederlandse boekgeschiedenis en typografie en van projecten op het gebied van de Friese cultuur....

 24. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie en beurzen voor de Franse taal en letterkunde

  Subsidie gericht op het bevorderen van de Franse taal- en letterkunde in Nederland in de ruimste zin van het woord, waaronder tevens wordt begrepen het verlenen van financiële ondersteuning aan natuurlijke personen voor een vervolgstudie of vervolgonderzoek op dit vakgebied in het buitenland....

 25. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor boeken op (cultuur) historisch gebied

  Het Boekenfonds Elisabeth Grent/F.J.A.M. van der Helm houdt zich bezig met het subsidiëren van boeken op (cultuur) historisch gebied....

Pagina's