Comeniusprogramma: voor deze thema's kun je in 2021 subsidie aanvragen

Via het Comeniusprogramma kunnen onderwijsprofessionals innovatieprojecten uitvoeren die bijdragen aan de verbetering van het hoger onderwijs. De thema’s voor 2021 zijn bekend. Thema's waarvoor je in de toekomst een subsidieaanvraag kunt indienen zijn gericht op de eerste honderd dagen van de student, werken aan maatschappelijke vraagstukken, succesvol afstuderen én een vrij thema over de gehele breedte van de strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek "Houdbaar voor de toekomst". Begin juni staan de call for proposals online. De deadlines voor het indienen van intentieverklaringen zijn begin september.

Comeniusprogramma

Het hoger onderwijs vernieuwt in deze bijzondere tijden sneller dan ooit. Ben je geïnspireerd geraakt om jouw innovatie verder uit te werken en verdient deze een landelijk podium? Het Comeniusprogramma is er voor campus- én afstandsonderwijs. Met een Comeniusbeurs kunnen onderwijsprofessionals innovatieprojecten uitvoeren die bijdragen aan de verbetering van het hoger onderwijs. Zoals in de voorgaande edities zijn er voor de Teaching en Senior Fellow-beurzen drie thema’s vastgesteld, met een vierde vrije thema. De Leadership Fellow-projecten worden niet binnen een bepaald thema ingediend. Zij dienen een impuls te geven aan de onderwijsambities van de universiteit of hogeschool zoals geformuleerd in het strategisch (onderwijs)plan van de desbetreffende instelling.

Thema’s 2021

De thema’s voor 2021 zijn bekend. Begin juni staan de call for proposals online. De deadlines voor het indienen van intentieverklaringen zijn begin september.

Thema 1: De eerste honderd dagen van de student
Een vroege binding met de opleiding voorafgaand aan en tijdens de start van de studie is voor studenten zeer belangrijk. Een goede overgang voorkomt immers dat studenten met een valse start beginnen aan hun studietijd. Onderwerpen die binnen dit thema kunnen vallen zijn o.a. de transitie naar het hoger onderwijs inclusief de periode vóór inschrijving, community-vorming, first year experience, sense of belonging in het onderwijs, en begeleiding van studenten om ze bijvoorbeeld door flexibel onderwijs tussen opleidingen én instellingen op de juiste plek te krijgen (wisselstroom).

Thema 2: Werken aan maatschappelijke vraagstukken
Door de steeds sneller gaande ontwikkelingen in de samenleving is het van groot belang dat het onderwijs in directe verbinding met de praktijk staat. Door onderwijsactiviteiten te koppelen aan deze trends kunnen studenten zich voorbereiden om de regionale, nationale of zelfs internationale maatschappelijke vraagstukken van de eenentwintigste eeuw aan te pakken. Een voorbeeld van hoe hieraan gewerkt kan worden is door over de vakgebieden heen (inter-, multi- of transdisciplinair) met elkaar in gesprek te gaan, maar ook andere manieren zijn denkbaar. Het onderwijs daagt studenten zo uit om nu en in de toekomst bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

Thema 3: Succesvol afstuderen
Eén van de doelstellingen van het hoger onderwijs is om studenten voor te bereiden op een soepele transitie naar de arbeidsmarkt, zodat zij klaar zijn voor de toekomst. Deze laatste fase van de opleiding verloopt niet altijd soepel. Zo is er regelmatig sprake van studievertraging, bijvoorbeeld wanneer er geen contactonderwijs meer plaatsvindt. Projecten binnen dit thema kunnen zich o.a. richten op vernieuwende of verbeterde begeleiding van studenten, nieuwe vormen van afstuderen en alternatieve afstudeeropdrachten.

Thema 4: Vrije thema – de gehele breedte van De waarde(n) van weten
Vrije thema over de gehele breedte van de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek ‘Houdbaar voor de toekomst.’ Projecten binnen dit thema sluiten aan bij de onderwerpen en ambities die genoemd worden in de strategische agenda.

Subsidies en fondsen op het gebied van onderwijs en educatie

Onderstaand een overzicht met actuele subsidies en fondsen op het gebied van onderwijs en educatie in het algemeen.

 • Extra subsidie voor verduurzaming en innovatie van al gesubsidieerde projecten op het gebied van cultuureducatie

  Omdat er nog budget beschikbaar is vanuit het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2017–2020 wil de subsidieverstrekker dit bedrag besteden in lijn met deze subsidieregeling. Projecten die...

 • Subsidie bestrijden van armoede onder kinderen

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op het bestrijden van armoede onder kinderen. De gesubsidieerde projecten moeten kinderen die in armoede leven in staat stellen mee te doen op het...

 • Subsidie voor projecten in Aziatische ontwikkelingslanden

  Relatief klein fonds gericht op het financieel ondersteunen van projecten in Aziatische ontwikkelingslanden. Het fonds richt zich hierbij met name op het in deze ontwikkelingslanden ondersteunen...

 • Subsidie voor leraren/docenten

  Subsidie voor initiatieven van leraren en docenten die bijdragen aan een vernieuwing. verdieping en versterking van het leraarschap c.q. docentschap. Initiatieven kunnen zowel pedagogisch...

 • Subsidie erfgoed

  Subsidie voor activiteiten waarmee de uitgangspunten van het Verdrag van Faro in de praktijk worden gebracht en actieve erfgoedparticipatie wordt gerealiseerd. Hierbij gaat het om het centraal...

 • Toon meer resultaten