Culturele instellingen kunnen weer subsidie aanvragen voor ontwikkeling urban arts talent

Culturele instellingen met expertise op het gebied van urban arts of talentontwikkeling kunnen tot 28 juni subsidie aanvragen voor projecten gericht op de ontwikkeling van urban arts talenten. Er kan subsidie worden aangevraagd voor een ontwikkelingstraject waarin een urban arts talent zich als maker kan ontwikkelen door onder begeleiding van professionals één of meerdere eindproducten te realiseren. De subsidie bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 25.000 per project. De subsidie kan 100% van de totale voor subsidie in aanmerking komende projectkosten bedragen.

Ontwikkeling van urban arts talenten

Er kan subsidie worden aangevraagd voor een ontwikkelingstraject waarin een urban arts talent zich als maker kan ontwikkelen door onder begeleiding van professionals één of meerdere eindproducten te realiseren.
De subsidie moet ten goede komen aan de ontwikkeling van het urban arts talent.

Culturele instellingen

Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door een in Nederland gevestigde culturele instelling met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk met expertise op het gebied van urban arts of talentontwikkeling, die zich inzet voor actieve cultuurparticipatie en die het urban arts talent faciliteert bij zijn of haar ontwikkeltraject.

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • De aanvrager moet een in Nederland gevestigde culturele instelling met rechtspersoonlijkheid zonder winstoogmerk met expertise op het gebied van urban arts of talentontwikkeling
 • De subsidie moet ten goede komen aan de ontwikkeling van het urban arts talent
 • Het project start binnen zes maanden na indiening van de aanvraag
 • Subsidie wordt slechts verstrekt voor zover:
  • Er sprake is van een begrotingstekort en de behoefte aan ondersteuning door het Fonds wordt aangetoond
  • De aanvrager aannemelijk maakt dat de beschikbare financiële middelen, met inbegrip van de subsidie van het Fonds, voldoende zijn om het project uit te voeren
 • De hoogte van de subsidie dient in redelijke verhouding te staan tot de activiteiten waarvoor wordt aangevraagd
 • Slechts direct aan het project gerelateerde kosten komen voor subsidie in aanmerking
 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer bedragen dan 7% van de totale kosten van het project
 • Maximaal 10% van de subsidie van het Fonds mag worden ingezet voor materiële investeringen die benodigd zijn voor het project.

Beoordelingscriteria en pitch

Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • Inhoudelijke en organisatorische kwaliteit van het ontwikkeltraject in relatie tot het doel van de regeling
 • Samenwerking met partners en begeleiders
 • Beoogde effect van het ontwikkeltraject
 • Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient een aanvraag op alle criteria als voldoende te zijn beoordeeld

Subsidie

De subsidie bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 25.000 per project.
De subsidie kan 100% van de totale voor subsidie in aanmerking komende projectkosten bedragen

Aanvragen

Subsidie aanvragen.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van kunst en cultuur

Naast deze subsidie voor de ontwikkeling van urban arts talent zijn er een groot aantal subsidies fondsen op het gebied van kunst en cultuur. Onderstaand alvast een overzicht.

 • Subsidie voor toneel, festivals, audio- en audiovisuele producties

  Financieel ondersteunen van beroepsorganisaties voor schrijvers, vertalers en bewerkers, het verstrekken van subsidie voor evenementen en projecten op het gebied van literatuur en drama en het...

 • Subsidie digitalisering culturele instellingen

  Subsidie voor culturele instellingen voor de ontwikkeling en bouw van een digitale toepassing gericht op publieksbereik. Daarnaast kun je subsidie aanvragen voor de aanschaf van software die...

 • Subsidie musea, voor conservering of restauratie van museum objecten

  Financiële ondersteuning bij bij aankoop, restauratie of conservering van museumstukken door musea in Friesland. Het subsidiebudget was afgelopen jaar ca. 155.000 euro....

 • Subsidie voor maatschappij vernieuwende initiatieven en lenigen van menselijke nood

  Financieel ondersteunen van maatschappij vernieuwende initiatieven en projecten gericht op het lenigen van menselijke nood. Jaarlijks is er ca. € 35.000 beschikbaar....

 • Subsidie voor instellingen en projecten op religieus, cultureel en sociaal terrein met name op het gebied van educatie en de jeugd

  Financiële ondersteuning van instellingen en projecten op religieus, cultureel en sociaal terrein met name op het gebied van educatie en de jeugd. Per jaar wordt er ca. 200.000 euro uitgekeerd....

 • Toon meer resultaten