Nieuwe kansen maar ook meer focus bij een van de grootste fondsen!

Bij een van de grootste particuliere fondsen van Nederland komen er behoorlijk wat beleidswijzigingen die invloed zullen hebben op je aanvragen. Nieuwe kansen, maar ook meer focus op bepaalde onderwerpen. Het kan dus zomaar zijn dat bepaalde onderwerpen waarvoor je in het verleden gedachteloos een aanvraag indiende niet meer in aanmerking komen voor subsidie. Om je snel op weg te helpen hebben we een uitgebreid overzicht gemaakt van alle wijzigingen.

VSBfonds, een van de grootste particuliere fondsen van Nederland, gaat zich nog meer dan nu richten op actief burgerschap. Het fonds start daarom nieuwe initiatieven en past zijn donatiebeleid op diverse punten aan. Met het ondersteunen van projecten die actief burgerschap bevorderen wil VSBfonds een bijdrage leveren aan meer maatschappelijke samenhang en sociale mobiliteit in onze samenleving. De beleidswijzingen gaan half november in. 

Versterking actief burgerschap

Door de huidige maatschappelijke ontwikkelingen ontstaan scheidslijnen tussen groepen mensen die leiden tot achterstand of achterstelling. Daarom richt VSBfonds zich nadrukkelijk op het ondersteunen van initiatieven gericht op actief burgerschap. Actief burgerschap is belangrijk voor de totstandkoming of het herstel van de onderlinge verbindingen tussen groepen mensen. En voor het anderen willen helpen een stap te zetten op de maatschappelijke ladder. Het fonds streeft er naar de donaties aan projecten ten goede te laten komen aan groepen mensen uit alle lagen van de samenleving.

Nieuwe initiatieven

Het fonds start nieuwe initiatieven om actief burgerschap te stimuleren. Zo ontvangt de beweging Lelykracht in Lelystad hiervoor de komende drie jaar in totaal 1 miljoen euro. Lelykracht werkt samen met de inwoners aan de onderlinge verbinding tussen groepen mensen en de leefbaarheid van de stad. VSBfonds wil de komende twee jaar jaarlijks op deze wijze bijdragen aan actief burgerschap in een nieuw dorp of nieuwe stad. Een ander voorbeeld is het inspiratiejaar, waarbij jongeren die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken ondersteuning krijgen om hun plek in de samenleving te vinden. Ook werkt het fonds aan een programma dat een (beperkte) groep vluchtelingen begeleiding biedt bij het vinden van passend werk.

Wijzigingen beleid

Om de impact van de donaties te vergroten, brengt het fonds meer focus aan in zijn beleid. De aanpassingen zijn van toepassing op de aandachtsgebieden Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur. Er zijn geen wijzigingen op het gebied van het derde aandachtsgebied: beurzen voor studenten om in het buitenland te studeren of onderzoek te doen.

Mens en Maatschappij
Het aangepaste donatiebeleid concentreert zich op initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van mensen zodat ze mee kunnen doen aan de samenleving en iets voor anderen kunnen betekenen en op de ontwikkeling van sterke buurten en wijken. Projecten gericht op het leven draaglijker of aangenamer te maken voor mensen, zoals bijvoorbeeld respijt voor mantelzorgers of vakanties voor mensen met een beperking, sluiten niet meer aan bij de nieuwe focus.

Kunst en Cultuur
In dit donatiebeleid ligt de focus op projecten die het publiek centraal stellen. VSBfonds gaat programmerende instellingen, zoals podia en festivals, sterker ondersteunen bij hun inspanningen om hun publiek meer te betrekken, een meer divers publiek te bereiken en om het publiek een nog betere beleving te bieden. Het fonds heeft daarom begin van dit jaar bijvoorbeeld mede mogelijk gemaakt dat De Grote Prijs van Nederland doorgang kan blijven vinden. Het fonds kijkt specifieker naar de productie van nieuwe voorstellingen en concerten. Alleen producties met een duidelijke sociaal-maatschappelijke betekenis komen nog voor ondersteuning in aanmerking. Plannen die in de voorwaardenscheppende sfeer liggen, zoals bijvoorbeeld een restauratie of kunstaankoop, sluiten niet meer aan bij de gekozen focus. Het fonds stopt na 2018 met de VSB Poëzieprijs.

Nieuwe werkwijzen
Adviseurs van het fonds gaan het land in om te spreken met mensen die een initiatief hebben dat lokale of regionale impact heeft. Het gesprek maakt deel uit van de behandeling van de aanvraag. Daarnaast wil het fonds meerjarige overeenkomsten sluiten voor versterkingsbijdragen. Een organisatie ontvangt dan naast projectfinanciering ondersteuning om effectiever te worden in wat ze doet. Het fonds nodigt hiervoor organisaties uit.

Meer informatie

Ga naar het VSBfonds