Subsidie leerwerktrajecten

Kwetsbare jongeren, kwetsbare ouderen en statushouders hebben het om verschillende redenen moeilijk met het vinden aan een baan. Je kunt nu subsidie aanvragen voor een traject waarbij werkervaring wordt opgedaan in combinatie met scholing of passende begeleiding, met als doel het vergroten van de kansen op betaald werk. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2.500 per leerwerktraject.

Leerwerktrajecten voor jongere, kwetsbare oudere of statushouder op de arbeidsmarkt

Ondernemers, gemeenten of onderwijsinstellingen in Overijssel kunnen subsidie aanvragen voor leerwerktrajecten voor jongere, kwetsbare oudere of statushouder op de arbeidsmarkt.
Het kan hierbij gaan om een traject waarbij werkervaring wordt opgedaan in combinatie met scholing of passende begeleiding, met als doel het vergroten van de kansen op betaald werk.

Er is voor onderstaande doelgroepen subsidie beschikbaar voor leerwerktrajecten voor kwetsbare groepen en de voorbereiding en organisatie van tien of meer leerwerktrajecten voor kwetsbare groepen.

Kwetsbare jongeren
Jongere of jong volwassene tussen de 16 en 27 jaar die moeite heeft met het behalen van een startkwalificatie, dan wel een grote afstand heeft tot de arbeidsmarkt en er
niet of nauwelijks in slaagt daar een duurzame positie te verwerven. Dit maakt hem kwetsbaar, gezien de complexe eisen die de huidige samenleving stelt.
Een startkwalificatie is het hebben van een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger.

Kwetsbare ouderen
Werkloze van 55 jaar en ouder waarbij sprake is van een lage kans op werkhervatting en langdurige werkloosheid, geringe investeringen in kennis en beperkte mobiliteit. Het kan hierbij gaan om een leerwerktraject waarbij werkervaring wordt opgedaan in combinatie met scholing of passende begeleiding, met als doel het vergroten van de kansen op betaald werk.

Statushouder
Een vreemdeling van 18 jaar of ouder die in Nederland een ‘verblijfsvergunning asiel’ voor bepaalde tijd heeft aangevraagd en als gevolg daarvan een verblijfsvergunning heeft
ontvangen.

Subsidiebedragen en subsidiabele kosten

Voor leerwerktrajecten voor kwetsbare groepen is maximaal 50% van de kosten subsidiabel, met een maximum van € 2.500,- per leerwerktraject.
De kosten van de scholing en begeleiding zijn o.a. subsidiabel.

Aanvragen

Ga naar de subsidie