Subsidie voor aanpak probleemgezinnen

Er is een nieuwe subsidie beschikbaar voor het ontwikkelen van een model voor een effectieve maatwerk-aanpak voor multiprobleemgezinnen die een disproportionele impact hebben op de maatschappij. Het uiteindelijke doel is o.a. om criminaliteit, overlast, en andere problemen met deze multi probleem gezinnen te voorkomen. De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van onderzoekers en praktijkdeskundigen binnen de verschillende domeinen. 

Over de subsidie

Vanaf 9 oktober kunnen samenwerkingsverbanden van onderzoekers en praktijkdeskundigen binnen de verschillende domeinen subsidie aanvragen voor onderzoek naar een effectieve maatwerk-aanpak voor multiprobleemgezinnen​​​​. Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van een model voor een effectieve maatwerk-aanpak voor multiprobleemgezinnen.

De maatwerk-aanpak heeft als doel om criminaliteit, overlast, en andere problemen met MPG te voorkomen door het zorgdomein, sociaal domein en het veiligheidsdomein beter met elkaar te verbinden in een maatwerk-aanpak. Daarnaast moeten psychosociale problemen en een verdere opeenstapeling van problemen voorkomen worden. Een vroegtijdige signalering en integrale aanpak (de zgn. maatwerk-aanpak) van multiproblematiek kunnen hieraan bijdragen. De inzet op preventie kan als neveneffect ook leiden tot kostenbesparing.

Multiprobleemgezinnen

Ongeveer 1,5% van de gezinnen in Nederland loopt hardnekkig vast in meerdere en belangrijke leefgebieden, zoals werk, inkomen, schulden, wonen, middelengebruik, gezondheid, veiligheid en onderwijs. Ook kampen dergelijke gezinnen vaak langdurig met problemen bij de opvoeding en hebben sociaaleconomische en psychosociale problemen.

Deze multiprobleemgezinnen (MPG) hebben disproportionele impact op de maatschappij. 

Wie kan subsidie aanvragen

De subsidieaanvraag moet ingediend worden door een breed en actiegericht onderzoeksconsortium. Het onderzoeksconsortium bestaat uit onderzoekers en praktijkdeskundigen waarbij er ook specifieke expertise is rond het realiseren van doorbraken bij multi probleem gezinnen (MPG)  en het mobiliseren van gemeenten.

Ook is er minimaal kennis vanuit de volgende domeinen: Justitie, Zorg, Jeugd en Sociaal domein. Het onderzoeksconsortium heeft ervaring met het samenwerken met gemeenten en de einddoelgroep wordt betrokken.
Het onderzoeksconsortium is een weerspiegeling van het integraal en domein overstijgend denken. Bij voorkeur worden ook experts op de volgende gebieden betrokken: schulden, wonen, werken, onderwijs, veiligheid, participatie en sociale zekerheid.

Subsidie

Het maximaal aan te vragen bedrag voor het onderzoeksconsortium, het onderzoek en de begeleiding van de 6 gemeenten (per gemeente 20 casussen) is € 255.000. Looptijd is 24 maanden. Er kan maximaal 1 project gehonoreerd worden.

Aanvragen

De subsidieaanvraag moet dus worden gedaan door een samenwerkingsverband (zie boven), en bestaat eigenlijk uit twee delen.

  1. Uiterlijk 1 december 2018 geef je per e-mail aan dat je en subsidieaanvraag gaat indienen
  2. Uiterlijk 19 december a.s. dien je de uitgewerkte subsidieaanvraag in

Meer informatie over deze subsidie

Ga naar de subsidie.