Subsidie voor stages en werkervaringsplekken bij culturele organisaties

Om meer stagemogelijkheden in de culturele sector te creëren kunnen organisaties in het culturele veld subsidie aanvragen voor het creëren van stage- en werkervingsplekken met aandacht voor diversiteit. Uitgangspunt van de subsidieverstrekker is het financieren van rond de 140 stageplaatsen binnen het culturele veld: van musea tot theaters, van podia tot festivals en van organisaties voor cultuureducatie tot amateurkunst. Zowel gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde cultuurinstellingen en commerciële en onafhankelijke producenten kunnen van deze subsidie gebruik maken. De subsidie bedraagt maximaal € 1.000 per gecreëerde stageplek van gemiddeld vier maanden. 

Vergroten van de stagemogelijkheden in de cultuursector met bijzondere aandacht voor diversiteit

Het doel van de regeling is het vergroten van de stagemogelijkheden in de cultuursector met bijzondere aandacht voor diversiteit. Als doelstelling gaan we uit van het stimuleren en (deels) financieren van rond de 140 stageplaatsen binnen het culturele veld: van musea tot theaters, van podia tot festivals en van organisaties voor cultuureducatie tot amateurkunst.

Voor de invulling van de stageplekken wordt er gericht op jongeren uit het mbo, hbo en wo die in het kader van hun opleiding of net afgeronde studie op zoek zijn naar een beroepsoriënterende, beroepsvoorbereidende -of onderzoeksstage van rond de 20 weken in de culturele en creatieve sector.

Voor de invulling van het begrip diversiteit sluit de subsidieverstrekker zich aan bij de Code Diversiteit & Inclusie waarbij het gaat om culturele diversiteit, gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status en opleidingsniveau.

Culturele instellingen en culturele organisaties, zowel commercieel als niet commercieel

De subsidie kan worden aangevraagd door (Nederlandse) gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde culturele instellingen en culturele organisaties. Van musea tot theaters, van podia tot festivals en van organisaties voor cultuureducatie tot amateurkunst.

Zowel gesubsidieerde als niet-gesubsidieerde cultuurinstellingen en commerciële en onafhankelijke producenten kunnen van deze subsidie gebruik maken. De subsidie is dus niet voorbehouden aan bijvoorbeeld algemeen nut beogende instellingen.

Subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 1.000 per stage- of werkervaringsplek.
In het geval van een subsidie voor stageplaatsen bedraagt de subsidie in geen geval meer dan het totaalbedrag van de aan de stagiair(e) te betalen stagevergoeding.

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet:

 • Bij een stage of werkervaringsplek moet sprake zijn van een leerplan met leerdoelen en de student of starter wordt begeleid vanuit de aanvragende instelling of organisatie
 • Voor een stage of een werkervaringsplek moet door de aanvrager een vergoeding worden betaald van minimaal € 250 per maand
 • Een stage- of werkervaringsplek duurt minimaal 3 maanden
 • De aanvrager is verplicht om de stagiair en/of starter een veilige omgeving te bieden waarin alles in het werk wordt gesteld ongewenst gedrag (intimidatie, seksuele intimidatie, pesten, agressie en gebruik van geweld, discriminatie) te voorkomen en, indien er toch sprake van is, dit na een melding van de stagiair/starten aan te pakken
 • De aanvrager sluit een contract met de stagiair of starter conform de richtlijnen uit de eigen cao waarbij de te verrichten werkzaamheden, het aantal dagen, de begeleiding alsmede zaken als de vergoeding, verzekering en reis- en verblijfkosten schriftelijk worden vastgelegd
 • Per aanvrager kunnen maximaal 3 vergoedingen worden toegekend
 • De subsidie mag uitsluitend worden gebruikt om, door de stage- en/of werkervaringsplekken, diversiteit en inclusie op het gebied van personeel te bevorderen\

Meer informatie

Meer informatie of direct online aanvragen

Andere subsidies en fondsen voor het culturele veld

Natuurlijk zijn er veel meer subsidies en fondsen voor organisaties en projecten binnen het culturele veld. Onderstaand een actueel overzicht.

 • Subsidie voor met name projecten op het gebied van kunst en cultuur

  Subsidie voor projecten die erop gericht zijn om de kennis, inzichten en mogelijkheden van personen, instellingen en organisaties te verbeteren en/of te vergroten. Hierbij kan het kan projecten op het...
 • Sponsoring van maatschappelijke projecten

  Sponsoring van maatschappelijke projecten die gericht zijn op het verbeteren van de economische- een leefomstandigheden in landen waar dit nodig is, of een bijdrage leveren aan de maatschappij...
 • Subsidie voor projecten op het gebied van kansarme kinderen, ontwikkelingslanden, natuur en landschap en sociale en culturele projecten

  Financieel ondersteunen van mensen en projecten gericht op mensen in knelsituaties, kansarme kinderen, projecten in ontwikkelingslanden, versterking van natuur en landschap en initiatieven op sociaal...
 • Subsidie voor initiatieven en organisaties die een bijdrage leveren aan een democratische rechtstaat en onafhankelijke media

  Financiële ondersteuning van initiatieven en organisaties die een bijdrage leveren aan een sterke, integere en inclusieve democratische rechtstaat en kritische, onafhankelijke media. Hierbij richt het...
 • Subsidie voor projecten gericht op duurzame ontwikkeling

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op duurzame ontwikkeling en bevorderen van evenwicht tussen tussen ecologische, economische, culturele en sociale belangen. Hierbij gaat het met name om...
 • Toon meer resultaten