Subsidie voor vernieuwende projecten op het gebied van beschermd wonen

Organisaties op de Veluwe kunnen tot 15 december subsidie aanvragen voor innovatieve pilots op het gebied van beschermd wonen die gericht zijn op de vermindering van de instroom van cliënten, het bewegen van intramurale naar ambulante begeleiding en o.a. het realiseren van (kleinschalige) woonvarianten, bij voorkeur gebaseerd op het scheiden van wonen en zorg. 

Ontwikkeling van verander- en of innovatieve pilots binnen beschermd wonen

Het doel van deze subsidieregeling is het stimuleren van de ontwikkeling van verander- en of innovatieve pilots binnen beschermd wonen, die een bijdrage leveren aan één of meer van de volgende doelen:

 1. Vermindering van de instroom van cliënten in de 24-uursvoorzieningen voor beschermdwonen voor personen vanaf 18 jaar
 2. Beweging van intramurale naar ambulante begeleiding, waarbij de inwoner zelfstandig woont
 3. Versterken van de steunstructuren rond de inwoner in de wijk
 4. Realiseren van (kleinschalige) woonvarianten, bij voorkeur gebaseerd op het scheiden van wonen en zorg verspreid over de regio

Deze pilots moeten aansluiten bij de lokale infrastructuur en gericht zijn op samenwerking met relevante partijen.

Doelgroep

De innovatieve en/of veranderpilots zijn gericht op inwoners uit de regio Noord Veluwe, die op een wachtlijst voor beschermd wonen staan en daardoor geregistreerd zijn óf reeds een indicatie Beschermd Wonen bezitten.

De Regio Noord Veluwe, bestaande uit de gemeenten Harderwijk, Ermelo, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Elburg

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • De subsidieverstrekker kan aan de subsidietoekenning voorwaarden verbinden, zoals bijvoorbeeld dat indieners van gehonoreerde initiatieven hun plannen tijdens een door het college te organiseren bijeenkomst presenteren aan relevante andere partijen
 • Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden waarvoor subsidie is toegekend neemt de aanvrager minimaal twee keer per jaar deel aan een overlegbijeenkomst om de voortgang van het verander- en/of innovatieplan te bespreken
 • De aanvrager levert halfjaarlijks een voortgangsrapportage aan
 • De werkzaamheden waarvoor de subsidie is toegekend (de pilot) dienen zo snel mogelijk te worden gestart, maar uiterlijk op 1 juli 2020
 • De werkzaamheden waarvoor de subsidie is toegekend (de pilot), dienen uiterlijk op 3 december 2022 te zijn afgerond

Subsidie

Het subsidieplafond bedraagt in totaal € 1.000,000,-- en geldt tot en met 31 december 2022.

Aanvragen

Maak nu een subsidieaanvraag aan.

Meesturen

 • Een gedegen en onderbouwde beschrijving van het innovatie- en/of veranderplan beschermd wonen (‘de pilot’), waarin de doelen waarop de verandering en/of innovatie zich richt staan beschreven, met een gespecificeerde begroting en een beschrijving van de organisaties waarmee eventueel wordt samengewerkt
 • Een exemplaar van de oprichtingsakte of de statuten van de rechtspersoon
 • Het jaarverslag, de jaarrekening of de balans van het voorgaande jaar