Subsidie voor zorginnovatie en multifunctionele accommodaties

Vanaf vandaag kun je subsidie aanvragen voor een duurzame versterking van de voorzieningen- en zorginfrastructuur. Hiervoor worden subsidies verstrekt voor nieuw te bouwen en bestaande te verbouwen multifunctionele accommodaties waarvan de functie ‘zorg’ onderdeel uitmaakt. Daarnaast worden o.a. subsidies verstrekt voor innovatieve zorgprojecten voor het tot stand brengen van een efficiënte zorginfrastructuur in de provincie Groningen. De subsidie voor de bouw en verbouw van multifunctionele accommodaties waar de functie ‘zorg’ onderdeel van uitmaakt bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 150.000,-. Voor innovatieve zorgprojecten bedraagt de subsidie maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 75.000,. Je kunt de subsidie meerdere keren per jaar aanvragen. In 2020 geldt 1 juli 2020 als eerste deadline.

Duurzame versterking van de voorzieningen- en zorginfrastructuur

Met deze regeling wordt een duurzame versterking van de voorzieningen- en zorginfrastructuur in de provincie Groningen beoogd.

De regeling richt zich enerzijds op de fysieke kant van deze duurzame versterking. Hiervoor worden subsidies verstrekt voor nieuw te bouwen en bestaande te verbouwen multifunctionele accommodaties waarvan de functie ‘zorg’ onderdeel
uitmaakt.

Anderzijds richt de regeling zich op de proces- en activiteitenkant van deze duurzame versterking. Zo worden bijdragen verstrekt voor investeringen in de voorfase en de fase na realisatie van de nieuwe multifunctionele accommodaties, te weten: haalbaarheidsonderzoek, advies, procesbegeleiding en samenwerking.

Daarnaast worden subsidies verstrekt voor innovatieve zorgprojecten voor het tot stand brengen van een efficiënte zorginfrastructuur in onze provincie. Hiermee wordt bijgedragen aan de toekomstbestendigheid van de zorg en het voorzieningenniveau en daarmee aan de (regionale) economie en aan de leefbaarheid in de provincie.

Subsidiabele activiteiten

Je kunt subsidie aanvragen voor onderstaande activiteiten:

 • De bouw en verbouw van multifunctionele accommodaties waar de functie ‘zorg’ onderdeel van uitmaakt
 • Een haalbaarheidsonderzoek, advies en procesbegeleiding in de voorfase en fase na realisatie van een multifunctionele accommodaties waar de functie ‘zorg’ onderdeel van uitmaakt
 • De uitvoering van een innovatief zorgproject

Voorwaarden

De voorwaarden zijn afhankelijk van de soort activiteit waar je subsidie voor wilt aanvragen. 

Haalbaarheidsonderzoek, advies en procesbegeleiding in de voorfase en fase na realisatie van multifunctionele accommodaties waar de functie ‘zorg’ onderdeel van uitmaakt

 • Het project speelt in op de opgaven die het gevolg zijn van de veranderende samenstelling van de bevolking en een veranderende zorgbehoefte (toekomstgericht)
 • Het project draagt bij aan versterking van de samenwerking tussen verschillende groepen en organisaties
 • Het project richt zich op de voorfase en/of fase na realisatie van een multifunctionele accommodatie
 • Er is naast de provincie ten minste één andere partij die financiert
 • De financiering van het project is met de subsidieverlening sluitend
 • De aanvraag is niet in strijd met Europese staatssteunregels

Bouw en verbouw van multifunctionele accommodaties waar de functie ‘zorg’ onderdeel van uitmaakt

 • Het project draagt bij aan een efficiënte voorzieningen- en zorginfrastructuur en daarmee de leefbaarheid van het gebied
 • Het project richt zich op de combinatie van meerdere functies en/of voorzieningen onder 1 dak. De functie ‘zorg’ dient onderdeel uit te maken van het project
 • Er moet aantoonbaar draagvlak zijn en naast de provincie zijn er tenminste 2 andere partijen die meefinancieren
 • Het project kent een sluitende meerjarige exploitatiebegroting
 • De financiering van het project is na verlening van de subsidie sluitend en obstakelvrij of is dit binnen 1 jaar.

Uitvoering van een innovatief zorgproject

 • Het project speelt in op de opgaven die het gevolg zijn van de veranderende samenstelling van de bevolking en een veranderende zorgbehoefte (toekomstgericht) en speelt in op een efficiënte zorginfrastructuur van het gebied
 • Er moet aantoonbaar behoefte zijn aan het innovatieve project voor de zorggebruiker
 • Het project wordt gedragen door regionale partners en overige betrokken partijen
 • Er nemen minimaal twee samenwerkingspartners aan het project deel
 • Het project dient overdraagbaar te zijn naar andere gebieden in de provincie
 • Er zijn naast de provincie tenminste twee andere partijen die meefinancieren
 • De financiering van het project is na verlening van de subsidie sluitend of is dit binnen 1 jaar

Subsidie

De subsidie is afhankelijk van het soort project.

Haalbaarheidsonderzoek, advies en procesbegeleiding in de voorfase en fase na realisatie van een onder b genoemde multifunctionele accommodatie
Maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 25.000

Bouw en verbouw van multifunctionele accommodaties waar de functie ‘zorg’ onderdeel van uitmaakt
Maximaal 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 150.000,-

Uitvoering van een innovatief zorgproject
Maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 75.000

Meer informatie

Meer informatie, of een subsidieaanvraag voorbereiden of aanmaken