Tot 19 april financiële steun voor lokale media en kranten!

De gevolgen van het coronavirus en de maatregelen van het kabinet ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus hebben grote gevolgen voor de mediasector. De inkomsten lopen terug, terwijl de vraag naar informatie toeneemt. Lokale media zijn hierbij extra kwetsbaar, omdat ze sterk afhankelijk zijn van reclame-inkomsten vanuit het lokale midden- en kleinbedrijf en vaak nauwelijks financiële reserves hebben. Om de lokale informatievoorziening te ondersteunen is er een speciaal fonds opgericht. Lokale huis- aan- huis- bladen en lokale media kunnen tot 19 april een éénmalig krediet aanvragen. De financiële bijdrage is afhankelijk van het aantal huishoudens in het verzorgingsgebied of de oplage. Om je een idee te geven: bij een oplage van 100.000 ex. bedraagt de financiële bijdrage 33.000 euro. Het krediet wordt overigens na afloop omgezet in een uitkering als het krediet conform de voorwaarden voor de continuering van de informatievoorziening is ingezet. Prettig hierbij is dat er al binnen één week besloten zal worden over de aanvraag! Je kunt de financiële bijdrage online aanvragen.

Steunfonds

De gevolgen van het coronavirus en de maatregelen van het kabinet ter voorkoming van verdere verspreiding van het virus hebben grote gevolgen voor de mediasector. De inkomsten lopen terug, terwijl de vraag naar informatie toeneemt. De continuïteit van de informatievoorziening tijdens een crisis is van levensbelang. Lokale media zijn daarbij extra kwetsbaar. Zij zijn sterk afhankelijk van reclame-inkomsten vanuit het lokale midden- en kleinbedrijf en hebben vaak nauwelijks financiële reserves

Er is dan ook een tijdelijke steunfonds opgezet voor het op peil houden van de lokale informatievoorziening. De omvang van het fonds bedraagt € 10,9 mln.

Hoofdlijn van het steunfonds:

  • Uit het steunfonds kunnen tegemoetkomingen in de vorm van kredieten verstrekt worden ter dekking van noodzakelijke kosten om de continuïteit van de lokale informatievoorziening te waarborgen, welke later kunnen worden omgezet in een gift
  • Het fonds staat open voor lokale publieke omroepen en lokale huis-aan-huisbladen
  • De verdeling en bepaling van de hoogte van de kredieten wordt bepaald aan de hand van het bereik: bij lokale publieke omroepen het aantal huishoudens in het verzorgingsgebied en bij huisaan-huisbladen de oplage

Dit bedrag kun je aanvragen

Wanneer je een lokale publieke media-instelling bestaat de financiële steun uit € 0,33 x het aantal huishoudens in het verzorgingsgebied.
Dus stel aantal huishoudens in het verzorgingsgebied bedraagt 100.000.
De éénmalige financiële bijdrage bedraagt dan 100.000 x € 0,33 = € 33.000.

Voor lokale huis-aan-huis bladen bedraagt de financiële steun € 0,66 x de grootte van de oplage.
Dus stel de oplaag bedraagt 100.000.
De éénmalige financiële bijdrage bedraagt dan 100.000 x € 0,66 = € 66.000.

Goed om te weten
Het krediet wordt na afloop omgezet in een uitkering als verantwoord kan worden dat het krediet conform de voorwaarden voor de continuering van de informatievoorziening is ingezet.
De tegemoetkoming bedraagt daarnaast altijd minimaal € 4000, ook als de berekening leidt tot een lager bedrag. Dus ook bij een minimale oplaag of aantal huishoudens is het interessant om de financiële bijdrage aan te vragen.

Wegvallen van advertentie-inkomsten en het ontbreken van reserves

Om voor een tegemoetkoming in aanmerking te komen, moet het aannemelijk zijn dat je als lokale publieke omroep of huis-aan-huisblad niet meer in staat bent om het bestaande niveau van informatievoorziening te handhaven als direct gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van het coronavirus.
Dat zal op het moment van aanvragen moeten blijken uit bijvoorbeeld het wegvallen van advertentie-inkomsten en het ontbreken van reserves waardoor het activiteitenniveau zodanig wordt geraakt dat er niet meer sprake is van adequate nieuws- en informatievoorziening.

Aanvragen

Je kunt online een aanvraag indienen, tot uiterlijk 19 april a.s.
Je krijgt binnen ca. één week al te horen of je aanvraag is gehonoreerd.

Gecombineerde aanvraag, indien de uitgave onderdeel is van een groter concern/uitgever
Wanneer de lokale publieke media-instelling of het huis-aan-huisblad voor wie de tegemoetkoming is bestemd onderdeel uitmaakt van een groter concern/uitgever, dan kan het concern/de uitgever een gecombineerde aanvraag doen. Hierbij moet je in de aanvraag vermelden namens wie de aanvraag wordt gedaan en dient gewaarborgd te worden dat het aangevraagde krediet ten gunste komt van de omroep of het huis-aan-huisblad voor welke het krediet is bestemd en dat het krediet wordt ingezet conform de voorwaarden.

Maar uiteraard kun je ook als klein huis-aan-huis-blad, of kleine lokale media, een individuele aanvraag doen.