Vier jaar subsidie voor toonaangevende culturele instellingen!

Toonaangevende culturele instellingen met een programma van nationale of internationale betekenis kunnen vanaf 1 maart a.s. een vierjarige instellingssubsidies aanvragen. Interessant hieraan is uiteraard dat je voor meerdere jaren een activiteitenprogramma kunt ontwikkelen. Eén van de belangrijkste voorwaarden is dat je als culturele instelling toonaangevend bent op het gebied van vormgeving, architectuur of digitale cultuur (en alle mogelijke crossovers) binnen het Koninkrijk en mogelijk ook daarbuiten. De subsidiebedragen zijn overigens relevant te noemen, namelijk minimaal 200.000 en maximaal 550.000 euro per kalenderjaar. Je kunt de subsidie vanaf 1 maart a.s. aanvragen, én kunt nu alvast beginnen met de voorbereiding van je subsidieaanvraag.

Toonaangevend meerjarig activiteitenprogramma, gericht op het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse architectuur, vormgeving of digitale cultuur en alle mogelijke crossovers

Vanaf 1 maart a.s. kun je als toonaangevende culturele instellingen een vierjarige subsidie aanvragen voor het ontwikkelen van een meerjarig programma dat bijdraagt aan het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de hedendaagse architectuur, vormgeving of digitale cultuur en alle mogelijke crossovers, en die de belangstelling voor deze disciplines stimuleren.

Interessant aan deze subsidie is dat het verstrekkende fonds vanuit deze regeling subsidies kan verstrekken aan instellingen die een toonaangevend meerjarig activiteitenprogramma ontwikkelen.

Voorwaarden

Kernachtig samengevat zijn er twee belangrijke hoofdcriteria:

 • Als culturele instelling moet je toonaangevend zijn op het gebied van vormgeving, architectuur of digitale cultuur. In ieder geval binnen het Koninkrijk der Nederlanden, en mogelijk ook daarbuiten
 • Het programma van je instelling is van nationale of internationale betekenis

Activiteitenplan

Er kan alleen subsidie worden vertrekt aan je instelling als er voldoende borging is op het gebied van de inhoudelijke uitvoering en de financiële en organisatorische situatie.
Dit betekent dat er in ieder geval sprake moet zijn van een activiteitenplan.

Het activiteitenplan moet in ieder geval aandacht besteden aan de onderstaande zes punten:

 • Een beschrijving van de missie, visie en het profiel van je culturele instelling
 • Een (korte) reflectie op de uitvoering van de activiteiten en het functioneren van je instelling tijdens de periode 2017 tot en met 2019
 • Een beschrijving van de activiteiten die de instelling in de periode 2021–2024 wil uitvoeren
 • Eerlijke beloning en gezonde bedrijfsvoering: Wat is het beloningsbeleid van je organisatie, hoe past dit in de bedrijfsvoering en in hoeverre sluit dit aan bij de bestaande afspraken over honorering zoals geldende cao, andere collectieve afspraken of collectieve richtlijnen?
 • Geografische spreiding: een beschrijving van de wijze en de intensiteit van de verbondenheid van je instelling met de eigen stedelijke cultuurregio
 • Een reflectie op de criteria van deze regeling. Het gaat hier per criterium in ieder geval om de volgende hoofdvragen:
  • Kwaliteit: op welke wijze slaagt je instelling erin om de artistieke/inhoudelijke activiteiten uit te voeren op een niveau dat kwalitatief hoogstaand en van landelijk belang is?
  • Vernieuwing: op welk(e) vlak(ken) dragen de activiteiten en bedrijfsvoering bij aan vernieuwing van de discipline, (praktijken in) de sector of de maatschappij?
  • Participatie: op welke wijze dragen de activiteiten ertoe bij om – passend binnen het profiel van je instelling – bestaand en nieuw publiek te bereiken en het maatschappelijke belang van je instelling te vergroten?
  • Bedrijfsvoering en governance: laat de aanvraag in voldoende mate zien dat de bedrijfsvoering en de governance structuur, de instelling in staat stelt om gedurende het subsidietijdvak op verantwoorde wijze te functioneren en de geplande activiteiten op financieel gezonde wijze uit te voeren?

De mate waarin je instelling in onderling verband voldoet aan de bovenstaande criteria bepaalt in hoeverre deze in aanmerking komt voor een vierjarige ondersteuning

Daarnaast moet je aanvraag nog aan een aantal financiële voorwaarden voldoen. Zo bedraagt de subsidie minimaal 200.000 euro en maximaal 550.000 euro per kalenderjaar. 

Aanvragen

Je kunt de subsidie vanaf 1 maart a.s. online aanvragen, waarbij de uitvoering van de activiteiten waarvan zal moeten plaatsvinden in de periode 2021–2024.

Meer informatie, of beginnen met de voorbereiding van je subsidieaanvraag.