Voortaan rechtstreeks subsidie aanvragen voor beginnende artiesten op het gebied van grootstedelijke en urban cultuur

Voor beginnende artiesten op het gebied van grootstedelijke en urban cultuur begint 2019 positief. Door een wijziging van de subsidieregeling kunnen artiesten voortaan direct deze subsidie aanvragen, zonder tussenkomst van de in het verleden door het fonds aangestelde matchmakers.

Over de subsidie

Via deze regeling kunnen beginnende artiesten subsidie aanvragen voor initiatieven op het gebied van grootstedelijke en urban cultuur.
Ook collectief opererende groepen artiesten komen als collectief in aanmerking voor ondersteuning binnen het programma.

Met het begrip urban wordt in de regel gedoeld op eigentijdse cultuurvormen die zich van oorsprong baseren op de hip hop cultuur. Urban artiesten maken scheppende uitingen en laten zich hierbij beïnvloeden door de straatcultuur, maatschappelijke ontwikkelingen en de grootstedelijke, multiculturele dynamiek.

Doelgroep

Het programma richt zich op artiesten die al actief zijn in de eigen omgeving, maar zich nog maar beperkt daarbuiten hebben gemanifesteerd. Er is nadrukkelijk niet gekozen voor een al te strikte afbakening op bijvoorbeeld leeftijd of ervaringsniveau. De ontwikkelingsfase is het uitgangspunt, waarbij niet alleen gekeken wordt naar wat een artiest reeds bereikt heeft, maar ook naar de potentie die hij of zij heeft.

Het programma staat open voor artiesten van heel uiteenlopende achtergronden, maar wil wel expliciet artiesten met een migratieachtergrond bereiken, omdat juist deze groep nog ondervertegenwoordigd is.

Omdat het in de podiumkunsten niet ongebruikelijk is dat artiesten gezamenlijk een voorstelling of concert maken (popbands, acteurscollectieven et cetera), kunnen ook groepen in het programma worden opgenomen.

Werkgebied

Het programma richt zich op een specifieke groep steden (inclusief omgeving). 

In eerste instantie zijn de volgende steden aangewezen: Almere, Heerlen, Tilburg, Eindhoven, Groningen, Arnhem, Utrecht en Den Haag.

Voorwaarden

Een bijdrage in het kader van het Programma urban projecten kan worden toegekend aan onderstaande initiatieven

 • Van in Nederland woonachtige artiesten die geen kunstvakopleiding hebben gevolgd
 • Die zich bewegen binnen de grootstedelijke maakcultuur in hun omgeving
 • Die zich nog niet of maar beperkt hebben gemanifesteerd in een landelijke context
 • Die betrekking hebben op activiteiten die bijdragen aan de artistieke ontwikkeling van de betrokken artiesten
 • Die zullen resulteren in een openbare uiting

Restricties

Onderstaande activiteiten komen niet in aanmerking voor subsidie.

 • Onvoldoende bijdragen aan de doelstelling van het programma
 • Waarvan de artistieke kwaliteit onvoldoende gewaarborgd is
 • Waar onvoldoende is voorzien in randvoorwaarden om een goede uitvoering van de activiteiten te garanderen

Subsidie

Voor dit programma is € 600.000 per jaar beschikbaar.

Alternatieve aanvraagprocedure

Artiesten die in aanmerking willen komen voor een financiële bijdrage kunnen een aanvraag indienen. Nadat het verstrekkende fonds advies heeft ingewonnen wordt beoordeeld of de aanvraag van de artiest in voldoende mate aansluit op de doelstelling van de regeling.

Aanvragers waar positief over wordt geoordeeld, ontvangen in beginsel een uitnodiging voor een gesprek met het fonds. Tijdens het gesprek worden de activiteiten besproken waar de aanvrager een financiële bijdrage voor vraagt. De aanvrager dient vervolgens een inhoudelijk plan in bij het fonds, waarin de bevindingen uit het gesprek kunnen worden meegenomen. Het fonds neemt vervolgens een besluit over de aanvraag.

Wanneer aanvragen bij het fonds

Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend bij het fonds. Er is jaarlijks een beperkt budget beschikbaar voor het programma urban projecten. Aanvragen worden afgehandeld op volgorde van indiening.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van kunst en cultuur

Naast bovenstaande subsidie, gericht op beginnende artiesten en de urban cultuur, zijn er nog tal van andere subsidies en fondsen beschikbaar voor organisaties en projecten op het gebied van kunst en cultuur.

 • Subsidie om kwetsbare doelgroepen te laten aanhaken bij de digitale transitie

  Subsidie voor projecten gericht op de opgroeiende jeugd, maar ook voor volwassenen en kwetsbaren die moeite hebben om aan te haken of de ontwikkelingen bij te houden op het gebied van de digitale...

 • Subsidie voor o.a. onderwijs, kunst, gezondheidszorg, sport en cultuur

  Groot internationaal fonds gericht op de financiële ondersteuning van o.a. gezondheidszorg, jeugd en welzijnssector, sport, kunst en cultuur, onderzoek en ontwikkeling, sport en ontwikkelingswerk....

 • Subsidie voor energie, voeding, kerk en cultureel erfgoed in Nederland en in ontwikkelingslanden

  Het financieel steunen van instellingen en personen op het gebied van verwarming en voedsel en het behoud van kerkelijk of cultureel erfgoed. Projecten kunnen betrekking hebben op Nederland, maar...

 • Subsidie voor kansarme kinderen, vooral gericht op deelname aan culturele activiteiten

  Financiële ondersteuning voor organisaties en projecten in binnen en buitenland voor kinderen die opgroeien in (kans)arme situaties om hun de kans te bieden deel te nemen aan activiteiten die hun...

 • Subsidie voor projecten op het terrein van kunsten en wetenschap

  Financiële ondersteuning van projecten op het gebied van kunst en wetenschap met een doelbewuste multidisciplinaire aanpak. Per jaar is er ca. 50.000 euro beschikbaar....

 • Toon meer resultaten