Voortaan rechtstreeks subsidie aanvragen voor beginnende artiesten op het gebied van grootstedelijke en urban cultuur

Voor beginnende artiesten op het gebied van grootstedelijke en urban cultuur begint 2019 positief. Door een wijziging van de subsidieregeling kunnen artiesten voortaan direct deze subsidie aanvragen, zonder tussenkomst van de in het verleden door het fonds aangestelde matchmakers.

Over de subsidie

Via deze regeling kunnen beginnende artiesten subsidie aanvragen voor initiatieven op het gebied van grootstedelijke en urban cultuur.
Ook collectief opererende groepen artiesten komen als collectief in aanmerking voor ondersteuning binnen het programma.

Met het begrip urban wordt in de regel gedoeld op eigentijdse cultuurvormen die zich van oorsprong baseren op de hip hop cultuur. Urban artiesten maken scheppende uitingen en laten zich hierbij beïnvloeden door de straatcultuur, maatschappelijke ontwikkelingen en de grootstedelijke, multiculturele dynamiek.

Doelgroep

Het programma richt zich op artiesten die al actief zijn in de eigen omgeving, maar zich nog maar beperkt daarbuiten hebben gemanifesteerd. Er is nadrukkelijk niet gekozen voor een al te strikte afbakening op bijvoorbeeld leeftijd of ervaringsniveau. De ontwikkelingsfase is het uitgangspunt, waarbij niet alleen gekeken wordt naar wat een artiest reeds bereikt heeft, maar ook naar de potentie die hij of zij heeft.

Het programma staat open voor artiesten van heel uiteenlopende achtergronden, maar wil wel expliciet artiesten met een migratieachtergrond bereiken, omdat juist deze groep nog ondervertegenwoordigd is.

Omdat het in de podiumkunsten niet ongebruikelijk is dat artiesten gezamenlijk een voorstelling of concert maken (popbands, acteurscollectieven et cetera), kunnen ook groepen in het programma worden opgenomen.

Werkgebied

Het programma richt zich op een specifieke groep steden (inclusief omgeving). 

In eerste instantie zijn de volgende steden aangewezen: Almere, Heerlen, Tilburg, Eindhoven, Groningen, Arnhem, Utrecht en Den Haag.

Voorwaarden

Een bijdrage in het kader van het Programma urban projecten kan worden toegekend aan onderstaande initiatieven

 • Van in Nederland woonachtige artiesten die geen kunstvakopleiding hebben gevolgd
 • Die zich bewegen binnen de grootstedelijke maakcultuur in hun omgeving
 • Die zich nog niet of maar beperkt hebben gemanifesteerd in een landelijke context
 • Die betrekking hebben op activiteiten die bijdragen aan de artistieke ontwikkeling van de betrokken artiesten
 • Die zullen resulteren in een openbare uiting

Restricties

Onderstaande activiteiten komen niet in aanmerking voor subsidie.

 • Onvoldoende bijdragen aan de doelstelling van het programma
 • Waarvan de artistieke kwaliteit onvoldoende gewaarborgd is
 • Waar onvoldoende is voorzien in randvoorwaarden om een goede uitvoering van de activiteiten te garanderen

Subsidie

Voor dit programma is € 600.000 per jaar beschikbaar.

Alternatieve aanvraagprocedure

Artiesten die in aanmerking willen komen voor een financiële bijdrage kunnen een aanvraag indienen. Nadat het verstrekkende fonds advies heeft ingewonnen wordt beoordeeld of de aanvraag van de artiest in voldoende mate aansluit op de doelstelling van de regeling.

Aanvragers waar positief over wordt geoordeeld, ontvangen in beginsel een uitnodiging voor een gesprek met het fonds. Tijdens het gesprek worden de activiteiten besproken waar de aanvrager een financiële bijdrage voor vraagt. De aanvrager dient vervolgens een inhoudelijk plan in bij het fonds, waarin de bevindingen uit het gesprek kunnen worden meegenomen. Het fonds neemt vervolgens een besluit over de aanvraag.

Wanneer aanvragen bij het fonds

Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingediend bij het fonds. Er is jaarlijks een beperkt budget beschikbaar voor het programma urban projecten. Aanvragen worden afgehandeld op volgorde van indiening.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van kunst en cultuur

Naast bovenstaande subsidie, gericht op beginnende artiesten en de urban cultuur, zijn er nog tal van andere subsidies en fondsen beschikbaar voor organisaties en projecten op het gebied van kunst en cultuur.

 • Subsidie digitalisering culturele instellingen

  Subsidie voor culturele instellingen voor de ontwikkeling en bouw van een digitale toepassing gericht op publieksbereik. Daarnaast kun je subsidie aanvragen voor de aanschaf van software die...

 • Subsidie musea, voor conservering of restauratie van museum objecten

  Financiële ondersteuning bij bij aankoop, restauratie of conservering van museumstukken door musea in Friesland. Het subsidiebudget was afgelopen jaar ca. 155.000 euro....

 • Subsidie voor maatschappij vernieuwende initiatieven en lenigen van menselijke nood

  Financieel ondersteunen van maatschappij vernieuwende initiatieven en projecten gericht op het lenigen van menselijke nood. Jaarlijks is er ca. € 35.000 beschikbaar....

 • Subsidie voor instellingen en projecten op religieus, cultureel en sociaal terrein met name op het gebied van educatie en de jeugd

  Financiële ondersteuning van instellingen en projecten op religieus, cultureel en sociaal terrein met name op het gebied van educatie en de jeugd. Per jaar wordt er ca. 200.000 euro uitgekeerd....

 • Subsidie voor ideële en maatschappelijke instellingen en projecten

  Financiële ondersteuning van ideële en maatschappelijke instellingen en projecten. Interessant is dat het fonds een brede doelstelling heeft, waardoor veel organisaties en projecten in aanmerking...

 • Toon meer resultaten