Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van onderwijs, samenleving, geloof en zorg

Subsidies,
Fondsen
Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van onderwijs, samenleving, geloof en zorg. De omvang van de schenkingen varieert van een paar honderd euro tot grotere bedragen.

Toepassing

Ontwikkeling van filantropische programma's en beheer van charitatieve instellingen die zijn opgericht door ondernemers uit de familie Brenninkmeijer (C&A). Financiële ondersteuning van projecten in Nederland op het gebied van onderwijs, samenleving, geloof en zorg.

Onderwijs
Financiële ondersteuning van organisaties en projecten die zich richten op onderwijsondersteuning van de meest kwetsbare kinderen in onze samenleving.

 • Onderzoek naar de effecten van moeilijke omstandigheden en ervaringen van het kind en zijn/haar leervermogen
 • Methoden en activiteiten om kwetsbare kinderen weer met plezier te laten leren
 • Initiatieven die het kind helpen zich niet alleen op cognitief vlak maar ook op sociaal en spiritueel vlak te ontwikkelen (holistisch vormend onderwijs)
 • Het creëren van meer maatschappelijk bewustzijn van het belang van holistisch vormend onderwijs

Samenleving
Financiële ondersteuning van organisaties en projecten die zich inzetten voor een sterkere samenleving waarin ieder die in Nederland woont zich thuis voelt en kan bijdragen.

 • Migranten en vluchtelingen: Betere integratie van vluchtelingen en migranten en aan het bevorderen van de sociale cohesie tussen de verschillende gemeenschappen
 • Slachtoffers van mensenhandel: Beëindigen van uitbuiting van kwetsbare mensen en stoppen van moderne slavernij
 • Daders en slachtoffers van delicten: Verbetering van het strafrechtsysteem, humane detentie en een effectievere benadering van grensoverschrijdend gedrag. Ondersteunen vooral initiatieven die uitgaan van herstelrecht
 • Besluitvormers en leiders: Ondersteuning van initiatieven die werken aan verantwoorde besluitvorming door (toekomstige) leiders

Geloof

 • Reflectie over de kracht van waarden in de huidige maatschappelijke context
 • Ontwikkeling van nieuw gedachtegoed rond de katholieke inspiratie
 • Bijdragen aan vitale en lerende kerkgemeenschappen
 • Stimulering van het publieke debat over bovenstaande onderwerpen

Zorg

Financiële steun voor initiatieven voor fundamentele verbetering in de zorg met nadruk op aandacht voor sociaal, mentaal en spiritueel welbevinden. Daarbij gaat het niet alleen om direct hulpbehoevenden maar ook om hun naasten. Het fonds ondersteunt organisaties die op dit gebied vernieuwende zorgmodellen ontwikkelen en aanbieden. 

 • Zorg voor slachtoffers van (seksueel) geweld en mensenhandel: ontwikkeling van nieuwe maatschappelijke en psychosociale ondersteuningssystemen en methodieken
 • Zorg voor ouderen en mensen die lijden aan dementie: verbeteren van de Nederlandse zorgsystemen en het ontwikkelen van zorgmethodes voor deze groep
 • Palliatieve zorg: aandacht voor de fysieke, psychische en spirituele noden van patiënten in de laatste levensfase: verbeteren van het palliatieve zorgsysteem en financiële ondersteuning van de verdere ontwikkeling van palliatieve zorg voor kinderen en jonge volwassenen

Voorwaarden

 • Je programma moet passen binnen bovenstaande activiteiten
 • Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door Nederlandse rechtspersonen zonder winstoogmerk met Nederland als werkgebied

Restricties

Aanvragen voor onderstaande activiteiten komen niet in aanmerking voor steun in aanmerking.

 • Dieren, Natuur en milieu
 • Politiek
 • Sport
 • Kunst en cultuur, publicaties en festivals of festiviteiten, losstaande documentaires, conferenties of media projecten
 • Individuele doelen
 • Evangeliserende doelen
 • Restauratie/renovatie/inrichting van gebouwen, restauratie van orgels, nieuwbouw/aanbouw, aankoop van vastgoed of land
 • Lokaal verenigingsleven
 • Zorgboerderijen

Subsidiebedragen

De omvang van de schenkingen varieert van een paar honderd euro tot grotere bedragen.

Aanvragen

Aanvragen per e-mail.

Aanvullende informatie over behandeling van je aanvraag wordt bij de ontvangstbevestiging verstrekt.

Meesturen

 • Een plan van aanpak, projectplan of strategie met een duidelijke beschrijving van het probleem, doelgroep, doelstelling, methode en resultaatverwachting.
 • Een gespecificeerde (project)begroting en een dekkingsplan met een overzicht van (eventueel) toegezegde financiering.
 • Een uitgebreide beschrijving van de aanvragende organisatie.
 • Het meest recente inhoudelijke en financiële jaarverslag van de aanvragende organisatie.
 • Een recente kopie van een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en een kopie van de statuten van de aanvragende organisatie.
 • Een beleidsdocument dat weergeeft welke maatregelen de organisatie heeft getroffen om ongewenst gedrag jegens kinderen en kwetsbare mensen te voorkomen.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand