Subsidies

1741 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie voor vrouwenemancipatie en emancipatie van o.a. LHBTI-personen

  Subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op vrouwenemancipatie en de emancipatie van LHBTI-personen en personen die zich niet (geheel) identificeren met of conformeren aan de algemene heteronormatieve genderpatronen en normen. Hierbij kan het o.a. gaan om projecten die zich richten op kansengelijkheid, weerbaarheid, economische zelfstandigheid of bewustzijn. In totaal is er €...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele, sociale, wetenschappelijke, liefdadige en/of sociale doelen

  Financiële ondersteuning van culturele, sociale, wetenschappelijke en/of andere algemene doelen met een liefdadig en sociaal doel. Het verstrekkende fonds richt zich hierbij vooral op projecten gericht op kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Voorbeelden hiervan zijn projecten voor blinde- en slechtziende kinderen, ondersteuning van jeugdorganisaties voor gehandicapte kinderen en...

 3. Subsidies

  Subsidie versterken sociale cohesie door wijken of dorpen

  Subsidie voor gemeenten om op basis van samenwerkingsafspraken de sociale cohesie van een wijk of dorp te versterken. Belangrijk hierbij is dat het initiatief waarvoor je subsidie wilt aanvragen mede het initiatief is van de lokale gemeenschap (wijk of dorp) en een breed draagvlak heeft onder de samenleving. De subsidie bedraagt tussen de € 25.000 en € 400.000....

 4. Subsidies

  Subsidie aanpassen gemeenschapsvoorzieningen op het gebied van o.a. op het terrein van zorg, welzijn, cultuur, educatie en sport

  Subsidie voor het verbeteren van de gemeenschapsvoorzieningen op het gebied van o.a. zorg, welzijn, cultuur, educatie en sport. De verbeteringen kunnen o.a. betrekking hebben op het verbeteren van de toegankelijkheid voor mensen met een handicap, energiebesparing, aanpassingen om nieuwe activiteiten uit te kunnen voeren of het aanpassen van een gebouw, een gedeelte of de buitenruimte van een...

 5. Subsidies

  Subsidie voor journalisten in Europa

  Subsidie voor professionele journalisten die goede ideeën hebben voor grensoverschrijdend onderzoek en voor onderzoek over Europese onderwerpen. De verhalen moeten relevant zijn voor Europese doelgroepen. Dit beurzenprogramma staat open voor journalisten die in geografisch Europa wonen, of in de 47 lidstaten van de Raad van Europa (inclusief Kosovo). In 2021 is er een totaal subsidiebudget van...

 6. Subsidies

  Subsidie voor culturele organisaties en ondernemingen, óók op winst gericht

  Subsidie voor culturele ondernemingen en organisaties, óók organisaties die op winst gericht zijn. Belangrijk is o.a. dat de aanvrager onderdeel uitmaakt van de plaatselijke culturele, sociale, maatschappelijke en economische infrastructuur en zonder steun ernstig in hun voortbestaan worden bedreigd door tijdelijke tekorten in de exploitatie en daaruit voortkomende liquiditeitstekorten en...

 7. Subsidies

  Subsidie voor het bieden van perspectief aan jongeren in coronatijd

  Subsidie voor het organiseren van activiteiten voor jongeren van 16 tot 27 jaar, die kunnen plaatsvinden in coronatijd, om te voorkomen dat jongeren het wegvallen van normale vrijetijdsbesteding in een isolement terecht komen, of vervelding en baldadigheid toenemen. Ook het beperkte sociale contact heeft ook effect op de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren. De subsidie bedraagt...

 8. Subsidies

  Subsidie voor organiseren jongerenactiviteiten

  Subsidie voor de organisatie van jongerenactiviteiten om hiermee de de gevolgen van de beperkingen van de coronamaatregelen voor de mentale en fysieke gezondheid van jongeren te verminderen. De subsidie is bestemd voor de organisaties en projecten die deze activiteiten voor jongeren organiseren binnen het werkgebied van de subsidieverstrekker. Per aanvraag is er maximaal € 10.000 beschikbaar....

 9. Subsidies

  Subsidie kleinschalige live optredens professionele kunstenaars

  Subsidie voor het voorbereiden en realiseren van kleinschalige live door professionele (podium)kunstenaar voor publiek, passend binnen de geldende COVID-19 maatregelen die door de overheid zijn afgekondigd. De subsidie kan worden verstrekt voor kosten die redelijkerwijs als noodzakelijk kunnen worden beschouwd voor de realisatie van de uitvoering en bedraagt maximaal € 15.000 per aanvraag....

 10. Subsidies

  Subsidie amateurkunstverenigingen i.v.m. COVID-19 maatregelen

  Subsidie voor amateurkunstverenigingen voor het treffen van maatregelen om te voldoen aan de anderhalve-meter-maatregelen, zodat op een verantwoorde wijze culturele activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Per amateurkunstvereniging kan maximaal één aanvraag worden ingediend. De subsidie kan online worden aangevraagd. De subsidie bedraagt maximaal € 2500 en kan online worden aangevraagd....

Pagina's