Subsidies

1775 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie voor ondersteunende activiteiten voor de uitvoering van een bidbook Streekeigen Landschapsbeheer

  Subsidie voor ondersteunende activiteiten voor de uitvoering van een bidbook Streekeigen Landschapsbeheer. Ondersteunende activiteiten die gesubsidieerd kunnen worden zijn o.a. het houden van informatiebijeenkomsten, het voeren van keukentafelgesprekken, contractbeheer, financiële administratie, monitoring, rapportages, opstellen van informatiemateriaal en het organiseren van schouwen in het...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor vernieuwende activiteiten op het gebied van zorg en welzijn, w.o. mantelzorg en vrijwilligerswerk

  Subsidie voor vernieuwende activiteiten op het gebied van zorg en welzijn. Bijzondere aandacht is er voor projecten op het gebied van mantelzorg , vrijwilligerswerk en projecten die bijdragen aan de overgang naar een nieuw zorgstelsel. Per jaar is er ca. € 24.000. subsidie beschikbaar. Per aanvraag bedraagt de subsidie tussen de ca. € 750 en € 6100. Je kunt de subsidie aanvragen via een...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor instellingen op het gebied van gezondheidszorg in de regio Gooi-en Vechtstreek

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van de gezondheidszorg in de regio Gooi-en Vechtstreek die niet uit de reguliere financieringsstromen kunnen worden gefinancierd. Het ingediende project heeft bij voorkeur een innovatief karakter en heeft bijvoorbeeld betrekking op de versterking van het cliëntenperspectief in de zorg- en dienstverlening, verbetering van...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor instellingen en projecten gericht op de gezondheid en/of het welzijn van mensen in achterstandsposities

  Financieel ondersteunen van kleinschalige projecten die tot doel hebben bij te dragen aan de gezondheid en/of het welzijn van mensen in achterstandsposities, waar ook ter wereld....

 5. Subsidies

  Subsidieregeling lokale energieprojecten

  Subsidie voor projecten waarbij samen met de lokale gemeenschap wordt gewerkt aan energiebesparing en/of lokale opwekking van eigen duurzame energie. De subsidie kan worden aangevraag door een bewonersgroep of een rechtspersoon zonder winstoogmerk welke als doel heeft om energie te besparen of lokale duurzame energie op te wekken. De subsidie kan worden aangevraagd voor het opstarten van een...

 6. Subsidies

  Subsidie natuur en landschap

  Subsidie voor initiatieven van bewoners die natuur en landschap in hun woonomgeving willen versterken en er samen voor willen zorgen. Belangrijke voorwaarden zijn dat het project aansluit aan bij het natuur- en landschapsbeleid van de subsidieverstrekker, een duurzaam karakter heeft,  bijdraagt aan de leefbaarheid en dat er aantoonbaar draagvlak is voor het project onder bewoners en...

 7. Subsidies

  Subsidie ruimtelijke kwaliteit

  Subsidie gericht op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en het onder de aandacht brengen van ruimtelijke kwaliteit voor een brede doelgroep. Ook is er geld voor de inzet van ontwerpers op het gebied van stedenbouw en landschap. In totaal is er 150.000 euro subsidie beschikbaar. De subsidie is bedoeld voor bedrijven en organisaties, overheden en particulieren. De subsidie bedraagt...

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie starten bedrijf door zwarte vrouwen

  Zwarte ondernemers, en zeker zwarte vrouwen hebben beperkte toegang tot de kapitaalmarkt wanneer ze een eigen bedrijf willen starten. of willen groeien. Om je een voorbeeld te geven: zwarte vrouwelijke ondernemers ontvangen minder dan 0,5% van de risicokapitaalfondsen. Gelukkig is er een internationaal fonds opgezet om dat te helpen veranderen. Het fonds stelt met behulp van een aantal grote...

 9. Subsidies

  Subsidie initiatieven water gericht op klimaatverandering

  Subsidie voor projecten gericht op aanpassingen aan klimaatverandering, waardoor de kwetsbaarheid voor klimaatverandering vermindert of waardoor wordt geprofiteerd van de kansen die een veranderend klimaat biedt. Het project kan betrekking hebben op het bij en breder publiek versterken van kennis en bewustzijn over de opvang en verwerking van...

 10. Subsidies

  Subsidie onderzoeksorganisaties en zorginstellingen voor onderzoek naar doelmatigheid toepassing van geneesmiddelen

  Subsidie voor studies die op hoog evidence niveau uitsluitsel kunnen geven over een bestaand doelmatigheidsvraagstuk met betrekking tot de toepassing van geneesmiddelen in de praktijk. Hierbij kan gedacht worden aan lager of minder frequent doseren, behandeling op maat, effectiviteitsonderzoek naar een goedkoper alternatief etc. Daarnaast kunnen geneesmiddelen worden onderzocht voor groepen...

Pagina's