Subsidies

1623 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie voor gemeenschappelijke accommodaties, zoals buurthuizen en dorpshuizen

  Subsidie voor gemeenschapsvoorzieningen, zoals dorps- en gemeenschapshuizen. Belangrijk is dat er verschillende activiteiten plaatsvinden, op ten minste drie van de volgende terreinen: zorg, welzijn, cultuur, educatie en sport. De gebruikers van de gemeenschapvoorziening moeten in meerderheid non-profit instellingen zijn. Mat deze subsidie kunnen gemeenschapsvoorzieningen beter toegankelijk...

 2. Subsidies

  Subsidie duurzame economie en leefomgeving

  Subsidie voor bedrijven, overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen gericht op het gezamenlijk uitvoeren van een aantal regionaal maatschappelijk relevante opgaven op het gebied van een duurzame economie en een goede leefomgeving. De subsidie bedraagt ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 25.000....

 3. Subsidies

  Subsidie instellingen geboortezorg

  Subsidie voor activiteiten ter bevordering van de digitale informatie-uitwisseling in de geboortezorgketen, die resulteren in zowel regionaal als landelijke digitale informatie-uitwisseling in de geboortezorgketen en het uitwisselen van deze gegevens met de zorggebruiker. Per  samenwerkingsverband van verloskundigen of integrale geboortezorg organisaties is maximaal €88.200 beschikbaar. Op...

 4. Subsidies

  Subsidie testen nieuwe of verbeterde producten, diensten en productieprocessen

  Subsidie voor het uitvoeren van demonstratieprojecten ter voorbereiding van de ontwikkeling van een innovatief product, een innovatief productieproces of een innovatieve dienst. De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van ten minste drie partijen, waaronder ten minste één onderneming en één kennispartner, die werkzaam zijn in industrie en maintenance,  havens en...

 5. Subsidies

  Subsidie haalbaarheidsonderzoeken innovatieve producten, diensten en productieprocessen

  Subsidie voor  het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek ter voorbereiding van de ontwikkeling van een innovatief product, een innovatief productieproces of een innovatieve dienst. De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband van ten minste drie partijen, waaronder ten minste één onderneming en één kennispartner, die werkzaam zijn in industrie en maintenance,  havens en...

 6. Subsidies

  Subsidie sociale woningbouw

  Subsidie om de bouw van sociale huurwoningen te stimuleren, om zo de de sociale woningvoorraad te stimuleren. De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie. De hoogte van de subsidie bedraagt € 7.500,-- per te realiseren sociale huurwoning....

 7. Subsidies

  Subsidie voor o.a. gemeenten, non-profit instellingen en samenwerkingsverbanden tussen cultuur- en/of erfgoedinstellingen

  Subsidie voor o.a. gemeenten, non-profit instellingen en samenwerkingsverbanden tussen cultuur- en/of erfgoedinstellingen en diverse partijen voor o.a. versteviging en verzakelijking van culturele instellingen, ruimtelijk erfgoedbeleid, culturele festivals met een hoge artistieke en zakelijke kwaliteit en innovatie van bibliotheken. De subsidie is afhankelijk van de aanvraag, maar bedraagt in...

 8. Subsidies

  Subsidie voor recreatie en toerisme

  Subsidie voor recreatie en toerisme, waarbij de subsidieverstrekker zich vooral richt op groei van het aantal bezoekers in de regio vanuit met name het buitenland, innovatief toeristisch ondernemerschap en het in stand houden van landelijke toeristische routenetwerken. De subsidie kan o.a. worden aangevraagd door non-profit organisaties, gemeenten, regionale en stedelijke bureaus voor toerisme...

 9. Subsidies

  Subsidie energie transitie

  Je kunt éénmalig subsidie aanvragen voor initiatieven die bijdragen aan de energietransitie: de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame en/of groene energie. Interessant is dat je deze subsidie bijvoorbeeld kunt aanvragen voor een veelbelovend project dat vraagt om verdere ontwikkeling, en autonoom nog niet van de grond komt. De subsidie bedraag minimaal € 5.000,- en...

 10. Subsidies

  Subsidie circulaire economie

  Subsidie voor activiteiten om producten, processen, diensten of businessmodellen circulair te ontwerpen, produceren of organiseren. De subsidie kan worden aangevraagd door een samenwerkingsverband bestaande uit tenminste drie en ten hoogste zes MKB-ondernemers.  De subsidie voor een MKB-ondernemer bedraagt 50 procent van de subsidiabele kosten van de ondernemer met een maximum van € 20.000....

Pagina's