Subsidies

1747 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie onderzoek cybersecurity en vertaling naar commerciële toepassingen

  Subsidie voor cybersecurity onderzoekers met een vaste (deeltijd)aanstelling aan een kennisinstelling gericht op het faciliteren en stimuleren van bedrijvigheid en ondernemerschap op het gebied van cybersecurity met als doel het creëren van succesvolle innovatieve bedrijvigheid op het gebied van cybersecurity en het versterken van het ecosysteem binnen de sector veiligheid, zodat er nieuwe...

 2. Subsidies

  Subsidie huurderorganisaties en belangen huurders

  Subsidie voor organisaties en projecten die gericht zijn op het versterken van de belangenbehartiging en participatie van huurders, het vergroten van de organisatiegraad voor huurders en voor activiteiten die gericht zijn op communicatie en kennisontwikkeling in het kader van huurdersparticipatie en huurdersbelangen. De subsidie kan twee keer per jaar online worden aangevraagd door natuurlijke...

 3. Subsidies, Fondsen

  subsidie voor cultureel en economisch erfgoed en gezondheidsprojecten

  Financieel ondersteunen van cultureel en economisch erfgoed en gezondheidsprojecten. Het fonds verstrekt schilderijen en andere kunstwerken met een link naar de (bedrijfs)economische geschiedenis van Nederland in bruikleen aan musea en andere instanties en geeft boeken uit over deze onderwerpen. Daarnaast verstrekt het fonds subsidie aan organisaties en projecten gericht op het behoud van...

 4. Subsidies

  Subsidie voor kerken

  Subsidie voor de instandhouding van kerken door o.a. restauratie en herbestemming, eventueel gecombineerd met verbetering van de toegankelijkheid en/of duurzaamheid van de kerken. De kerk moet een rijksmonument of een gemeentelijk monument zijn, of het moet gaan om de herbestemming van een beeldbepalend kerkgebouw. De subsidie voor de restauratie en/of de herbestemming van de kerk, eventueel in...

 5. Subsidies

  Subsidie aanplant bomen en realisatie nieuw bos

  Subsidie voor het aanplanten van bomen, waarmee wordt beoogt de aanplant van 90.000 bomen, nieuw bos, houtsingels en houtwallen te realiseren. De subsidie bedraagt een forfaitair vastgesteld tarief van  7.500 euro per hectare daadwerkelijk met bomen aan te planten grond. Je kunt de subsidie aanvragen via een online aanvraagformulier. ...

 6. Subsidies, Fondsen

  Meerjarige subsidie voor literatuur

  Tweejarige subsidie voor organisaties en projecten die een bijdrage leveren aan de kwaliteit en diversiteit van het literaire landschap en bij een breed publiek belangstelling opwekken voor literatuur en de kennis over literatuur vergroten. Beoordelingscriteria zijn o.a. de artistieke visie, missie en profiel, artistieke kwaliteit, publieksbereik, regionale inbedding en de kwaliteit en...

 7. Subsidies

  Subsidie voor duurzame ontwikkeling

  Subsidie voor organisaties en projecten die zich willen inzetten voor de "Global Goals for Sustainable Development", zoals vastgesteld voor de  Verenigde Naties. Deze zeventien doelen dienen als kader om samen te werken aan globale uitdagingen als armoedebestrijding en duurzame mondiale ontwikkeling. De duurzame doelen zijn gericht op het voorkomen van armoede en honger, goede gezondheid en...

 8. Subsidies

  Subsidie voor evenementen

  Subsidie voor evenementen die de identiteit van de stad Utrecht versterken, nieuwe (bezoekers)doelgroepen versterken en bijdragen aan de (internationale) naamsbekendheid van Utrecht. De aanvrager moet een rechtspersoon zijn, maar deze hoeft niet per definitie in de de genoemde plaats gevestigd te zijn. Een belangrijk aandachtspunt bij de beoordeling van de aanvraag zijn de inhoudelijke...

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor algemeen nut beogende projecten in binnen- en buitenland

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op blinden, slechthorenden, meervoudig gehandicapten, wetenschappelijk experimenteel en klinisch kankeronderzoek, behandeling van chronische patiënten op het gebied van astma, reuma, nierlijden, bescherming van wildlife en ontwikkelingshulp in binnen- en buitenland....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van stalking, misbruik en huiselijk geweld

  Financieel ondersteunen van projecten waarmee mensen zich kunnen wapenen tegen onder andere problematiek als stalking, misbruik en huiselijk geweld. In veel gevallen zal het hierbij gaan om digitale innovaties zoals apps....

Pagina's