Subsidies

1728 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie voor zorginstellingen en betere zorg wijkverpleging

  Subsidie voor zorginstellingen en samenwerkingsverbanden op het gebied van het verlenen van wijkverpleging, voor o.a. het verbeteren van de deskundigheid, het opzetten van een duurzaam team herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging, verbeteren van de samenwerking, inzetten van levensbrede zelfbeoordelingsinstrumenten voor cliënten, het terugdringen van administratieve lasten,het verbeteren van...

 2. Subsidies

  Subsidie kunst en cultuureducatie

  Subsidie voor de duurzame ontwikkeling van jonge organisaties die zich binnen de culturele sector richten op professionele kunst of cultuureducatie, om zo hun positie in de eigen kunstdiscipline en/ of in de kunst- en cultuursector te verstevigen of te bestendigen. Aanvragen voor amateurkunst vallen buiten het bereik van deze regeling. Als aanvragende organisatie moet je tussen de twee en zes...

 3. Subsidies

  Subsidie hospices palliatieve terminale zorg

  Subsidie voor hospices voor het verlenen van palliatieve terminale zorg aan personen in hun laatste levensfase en hun naaste. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen mag de hospice aan maximaal tien personen tegelijk palliatieve terminale zorg verlenen. Het subsidiebedrag wordt vastgesteld op basis van het aantal beschikbare bedden voor het verlenen van palliatieve terminale zorg op de...

 4. Subsidies

  Subsidie jeugdpreventie en maatschappelijke ontwikkeling

  Subsidie voor preventie, interventie en projecten gericht op het versterken van perspectief en het voorkomen van problematiek bij jeugdigen tot en met 17 jaar en hun ouders die effectief bijdraagt aan het veilig, gezond en kansrijk opgroeien. Het kan hierbij o.a. gaan om het versterken van de sociaal-emotionele vaardigheden van jeugdigen, het voorkomen en terugdringen van psychosociale...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor toegang tot veilig water en sanitaire voorzieningen in Afrika of Zuid Azië

  Subsidie voor een briljant idee of een bewezen oplossing om de toegang tot veilig water en sanitaire voorzieningen in Afrika of Zuid Azië te verbeteren. De verstrekker is hierbij met name geïnteresseerd in oplossingen op het gebied van schoon drinkwater en sanitaire uitdagingen die een verandering teweeg brengen op het gebied van drinkwater, sanitatie of geïntegreerd beheer van waterbronnen die...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten die projecten die mensenrechten, internetvrijheid en open samenlevingen bevorderen

  Financiële ondersteuning van technologen en activisten bij het tot leven brengen van ideeën die inclusieve en veilige toegang tot wereldwijde communicatienetwerken bevorderen, censuur en bewaking tegengaan en digitale veiligheidsrisico's voor internetvrijheid verminderen, met name voor risicogebruikers, journalisten, mensenrechtenactivisten, activisten van maatschappelijke organisaties en...

 7. Subsidies

  Subsidie initiatieven duurzaamheid

  Subsidie voor vereniging, coöperatie of stichting die tot statutair doel heeft om duurzaamheidsinitiatieven te realiseren en activiteiten ondernemen die leiden tot concrete investeringen in duurzaamheidsinitiatieven door burgers. De subsidie bedraagt 100% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 10.000,- per aanvraag....

 8. Subsidies

  Susbidie ondernemingen, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties voor het beschikbaar stellen van stageplaatsen

  Subsidie voor ondernemingen, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties om stageplaatsen beschikbaar te stellen voor studenten tijdens de coronacrisis en de herstelfase daarna. De subsidie is mede afhankelijk van het totaal aantal uren van de stage, maar bedraagt maximaal € 1500 voor een stage van meer dan 400 uren. Het subsidieplafond bedraagt € 370.000. Je kunt de subsidie online...

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor Arabische kunstenaars en tentoonstellingen en boekpublicaties over Arabische kunstenaars

  Subsidie voor Arabische kunstenaars en voor tentoonstellingen en boekpublicaties over beeldende kunst en kunstproductie gemaakte door Arabische kunstenaars. De projecten mogen overal worden uitgevoerd, zolang zij maar door Arabische kunstenaars zijn gecreëerd of - in het geval van niet-Arabische instellingen - relevant zijn voor de Arabische regio. Het programma voorziet in jaarlijkse beurzen...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor psychisch kwetsbare jongeren

  Subsidie voor projecten gericht op het vergroten van de kansen voor psychisch kwetsbare jongvolwassenen van 16-35 jaar. In deze subsidieronde kunnen aanvragen worden gedaan rondom de vier programmalijnen, maar geef men voorrang aan projecten die specifiek ingaan op werk, gezinsleven en sociale relaties. Daarnaast zullen projectvoorstellen die specifiek gaan over jonge statushouders en...

Pagina's