Met deze subsidie kun je nog dit jaar een evenement organiseren

Je hebt al twee keer eerder een evenement georganiseerd, en wilt eigenlijk dit jaar een nieuwe editie van dit evenement organiseren. Maar tsja, corona hè. Gelukkig is er een nieuwe subsidie opengesteld waardoor jij nog dit jaar zonder risico een evenementen kunt organiseren. De subsidie werkt namelijk als een soort garantie. Mocht de overheid het evenement toch moeten verbieden in verband met corona dan worden al je vaste projectkosten die je in aanloop naar het evenement hebt moeten maken vergoed. 

Nieuwe vorm van zekerheid 

De evenementensector wordt hard geraakt door de COVID-19-crisis. Voorheen kon je als organisator van een evenement het pandemierisico afdekken door een annuleringsverzekering, maar sinds verzekeraars deze dekking uit hun annuleringspolissen hebben gegooid kun je als organisator van een evenement het financiële risico van annulering door pandemie niet meer verzekeren.

Om te stimuleren dat toch evenementen georganiseerd worden, is een andere vorm van zekerheid nodig. Daarom is er een nieuwe evenementensubsidie opengesteld die uitsluitend wordt uitgekeerd als een evenement daadwerkelijk geannuleerd moet worden vanwege een verbod. Voor een deel van de subsidie geldt een terugbetalingsverplichting.

De rijksoverheid staat als het ware garant voor de gemaakte kosten

Evenementen kennen zoals je weet vaak een lange aanlooptijd en verplichtingen worden relatief vroeg aangegaan. Wanneer bijvoorbeeld een locatie van de grond af aan moet worden opgebouwd, zoals bij festivals het geval kan zijn, moet het benodigde materieel ver van tevoren worden vastgelegd.

Wanneer je als organisator van een evenement kosten maakt voor het organiseren van een evenement in de tweede helft van 2021 en dat evenement onverhoopt door de overheid wordt verboden vanwege de coronasituatie, kunnen reeds gemaakte kosten voor de organisatie van het evenement worden gesubsidieerd op grond van deze regeling.

Door op deze manier het investeringsverlies te dekken staat de rijksoverheid als het ware garant voor de gemaakte kosten.

De regeling is erop gericht dat je als organisator van een evenement je toeleveranciers kunt betalen. Daarnaast is de regeling erop gericht dat je als organisator ook zelf gecompenseerd wordt voor specifiek gemaakte kosten bij de organisatie van het betreffende evenement.

De subsidie kan overigens niet worden gebruikt voor restitutie van ticketgelden. Het beoogde indirecte gevolg van deze regeling is wel dat dat je als organisator in staat bent de ticketgelden zelf te restitueren, omdat de kosten van organisatie van het evenement uit de subsidie kunnen worden betaald.

Publiek toegankelijke evenementen 

Deze regeling is gericht op evenementen: professioneel en projectmatig opgezette, één- of meerdaagse fysieke events binnen een periode van ten hoogste vijftien dagen, zowel culturele en sportevenementen als evenementen voor de zakelijke markt.

Voorwaarde is dat het gaat om publiek toegankelijke evenementen op basis van vrije kaartverkoop of deelnamegelden. Inkomsten uit subsidie of sponsoring worden in mindering gebracht op de subsidiabele kosten.

Gratis evenementen vallen niet onder de regeling. Deze worden uitgesloten omdat zij op andere wijze gefinancierd worden dan betaalde evenementen, bijvoorbeeld doordat zij worden gesubsidieerd door de overheid of gesponsord door het bedrijfsleven (zij hebben niet te maken hebben met de restitutie van ticketgelden). Evenementen die worden georganiseerd door de overheid vallen evenmin onder de regeling.

De regeling richt zich op een breed spectrum van evenementen. Deze hebben met elkaar gemeen dat er is geïnvesteerd in de totstandkoming van het evenement, maar dat die investering niet kan worden terugverdiend wanneer het evenement niet kan doorgaan omdat de rijksoverheid dit heeft verboden vanwege de corona-situatie. 

Wanneer is de regeling van toepassing?

De nieuwe evenementensubsidie dekt de projectkosten van evenementen die als gevolg van een door de rijksoverheid vastgesteld evenementenverbod in verband met de corona-situatie moeten worden geannuleerd. Daarbij gaat het om evenementen die zijn gepland in de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021.

De regeling heeft ook betrekking op evenementen die normaal gesproken vóór 1 juli zouden hebben plaatsgevonden, maar worden verplaatst naar de genoemde periode.

Voorwaarden

De regeling is bedoeld voor organisatoren van een evenement dat ten minste twee keer eerder in Nederland is gehouden. De eis van aantoonbare historie heeft te maken met de doelstelling van de regeling: het gaat om het voortbestaan van bestaande partijen. Deze regeling is niet bedoeld om nieuwe initiatieven te ondersteunen.

Een ander belangrijk criterium voor dekking onder deze regeling is het vereiste van een eerdere annuleringsverzekering met pandemiedekking. Daarbij gaat het erom dat voor de vorige geheel of gedeeltelijk in Nederland gehouden of te houden editie van het evenement een annuleringsverzekering met pandemiedekking was afgesloten. Dit kan de laatste editie zijn die daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, of een editie die was gepland, maar uiteindelijk niet is doorgegaan, bijvoorbeeld door de COVID-uitbraak in 2020. 

Voor internationale sportevenementen (zoals EK’s, WK’s of World Cups) die doorgaans worden georganiseerd door een binnenlandse organisator onder de vlag van een internationale federatie geldt de eis van eerdere edities eveneens, met dien verstande dat die edities niet in Nederland hoeven te zijn gehouden. 

Subsidiabele kosten

De kosten die vergoed worden op grond van deze regeling zijn de projectkosten die voorafgaand aan de vaststelling van het evenementenverbod daadwerkelijk zijn gemaakt om het geannuleerde evenement te organiseren. 

Tot de projectkosten behoren ook de gecommitteerde kosten voor zover daarvoor een betalingsverplichting geldt. 

Tot de subsidiabele kosten behoren ook eventuele verplaatsingskosten (zie hierboven). Deze moeten door de aanvrager becijferd en opgegeven worden bij de aanvraag tot subsidieverlening.

Voor kosten die vergoed worden door een verzekeraar wordt geen subsidie verleend. Onvoorwaardelijk ontvangen subsidies en sponsorgelden worden eveneens verrekend met de subsidie die wordt ontvangen op grond van deze regeling.

Meer informatie 

Meer informatie of deze subsidie direct online aanvragen

Meer subsidies voor evenementen

Kom je niet in aanmerking voor deze evenementensubsidie? Onderstaand een overzicht met andere subsidies en fondsen die mede van toepassing zijn voor het organiseren van een evenement.

 • Subsidie kleine evenementen

  Subsidie voor de voorbereiding en uitvoering van kleinere evenementen die vanwege hun betekenis voor de sociale samenhang, economie en de aantrekkelijkheid van de provincie van belang zijn. De...

 • Subsidie voor sportbonden en evenementenorganisatoren

  Subsidie voor de organisatie van niet jaarlijkse internationaal georiënteerde topsportevenementen, gericht op sporters met of zonder beperking die behoren tot de oudste leeftijdscategorie waarvoor...

 • Subsidie voor grensoverschrijdende internationale evenementen op het gebied van sport en cultuur

  Subsidie voor kosteloze sportevenementen op het gebied van sport en cultuur voor Nederlandse, Duitse en Belgische jongeren. De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten, maar ten...

 • Subsidie voor sociaal-culturele activiteiten

  Subsidie voor stichtingen, verenigingen of vergelijkbare organisaties, in het bijzonder in de regio Amersfoort, voor sociaal-culturele activiteiten. Individuele personen kunnen geen aanvraag...

 • Subsidie voor evenementen

  Subsidie voor evenementen die de identiteit van de stad Utrecht versterken, nieuwe (bezoekers)doelgroepen versterken en bijdragen aan de (internationale) naamsbekendheid van Utrecht. De aanvrager...

 • Toon meer resultaten