Regelingen

2063 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie verduurzaming cultureel erfgoed

  Subsidie voor het verrichten van een haalbaarheidsonderzoek naar de herbestemming of verbetering van de exploitatiemogelijkheden van een monument of het verrichten van een energiescan met betrekking tot een monument of monumenten. De subsidie bedraagt 50% van de kosten van de activiteit, minimaal € 2.500 en maximaal € 10.000. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de aanvraagperiode....

 2. Subsidies

  Subsidie verduurzaming culturele instellingen en gebouwen

  Subsidie voor culturele instellingen voor activiteiten gericht op verduurzaming van het gebouw waarin de culturele activiteiten plaatsvinden. De subsidie per ontvanger bedraagt minimaal € 5.000 en maximaal € 300.000. De subsidie kan online worden aangevraagd gedurende de aanvraagperiode....

 3. Subsidies

  Subsidie projecten warmtetransitie

  Subsidie gericht op het stimuleren van de uitvoering van gebiedsgerichte projecten die leiden tot het gebruik van klimaatneutrale en aardgasvrije warmte in het kader van de warmtetransitie van de gebouwde omgeving in de provincie. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 2.000.000 per project....

 4. Fondsen

  Subsidie voor wetenschap, zorg en welzijn, cultuur en anbi instellingen

  Subsidie voor charitatieve, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen en instellingen en projecten gericht op jeugd en ouderen. Projecten van blijvende aard genieten de voorkeur boven tijdelijke projecten. ...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie producties podiumkunst CIVID-19

  Subsidie voor aanbieders van podiumkunstenaanbod als compensatie voor investeringen in vrije producties die niet kunnen worden terugverdiend omdat geplande uitvoeringen niet of niet geheel kunnen doorgaan als gevolg van de COVID-19-maatregelen. Het subsidieplafond bedraagt 39.600.000 euro. Het beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld conform het bepaalde in deze regeling. Je kunt de subsidie...

 6. Fondsen

  Subsidie ouderen en kunst

  Subsidie voor kuntprojecten voor ouderen. Het kan hierbij gaan om kleine projecten, maar ook om projecten met een groter bereik of bijvoorbeeld de (door)ontwikkeling van een methodiek. Na het sluiten van de termijn krijgt u binnen een maand bericht of er al dan niet een financiële bijdrage wordt toegekend. Bij aanvragen van € 35.000 of hoger kan dit langer duren. Je kunt de subsidie online...

 7. Fondsen

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties en projecten

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die die zich richten op een menslievend of liefdadig doel. Je zou dit kunnen vertalen naar maatschappelijke organisaties en projecten. Bij voorkeur gaat het om organisaties of instellingen die van overheidswege, door landelijke of wereldwijde subsidies, niet of beperkt gesteund worden. Maar er kan ook gedacht worden aan bijvoorbeeld...

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor initiatieven in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op mensen met een verstandelijke beperking. In beperkte mate kunnen naast project in Nederland ook projecten in het buitenland gericht op zorg voor mensen met een verstandelijke beperking gefinancierd worden. Voor dit jaar is er ca. 100.000 euro beschikbaar....

 9. Prijzen

  Prijs om de grootste problemen van de oceaan aan te pakken

  Onderzoekers, innovatoren en ondernemers met ideeën om de grootste uitdagingen van de oceaan aan te pakken en die bijdragen aan een duurzame oceaaneconomie kunnen zich aanmelden voor een internationale prijs. Je initiatief of idee moet een duidelijke link hebben met duurzame ontwikkeling van de oceaan en innovatief, levensvatbaar, schaalbaar en investeerbaar zijn. Drie prijswinnaars krijgen de...

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor concertzalen of poppodia

  Subsidie voor concertzalen en poppodium voor het aanpassen van de concertzaal of het poppodium aan de 1,5 metercriteria om fysiek bezoek van het publiek aan de concertzaal of poppodium te intensiveren. De subsidie wordt verstrekt door een samenwerkingsverband van samenwerkende fondsen en kan worden gebruikt om bijvoorbeeld de publieke ruimte of podia of kassa en ticketing aan te passen, of...

Pagina's