Regelingen

1983 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociale en culturele instellingen, gericht op jongeren

  Financiële ondersteuning voor sociale en culturele instellingen die gericht zijn op het organiseren van activiteiten voor jongeren tot 25 jaar, die in maatschappelijk opzicht hulp kunnen gebruiken. De donatiebedragen variëren over het algemeen tussen 1.000 euro en 10.000 euro....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor archieven en bibliotheken

  Subsidie voor projecten gericht op verbinden, innoveren en professionaliseren op het gebied van archieven, bibliotheken en informatiedienstverlening....

 3. Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op het bevorderen van het welzijn van ouderen, voornamelijk in Kennemerland

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op het welzijn van ouderen, innovaties en experimenten gericht op zorgvoorzieningen van ouderen en wetenschappelijk en toegepast onderzoek gericht op het gebied van gorontologie. Er is het afgelopen boekjaar voor € 207.291 aan 35 projecten toegezegd....

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor onderzoek, zorg en ontwikkelingssamenwerking

  Subsidie voor o.a. wetenschappelijk onderzoek op het gebied van gezondheid en gezondheidszorg, de behandeling en bestrijding van ziekten en ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelingshulp. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op geestelijk of lichanelijk gehandicapte mensen, waaronder opstart van projecten

  Het verlenen van steun en subsidies die projecten starten en/of die hulp verlenen ten behoeve van geestelijke en/of lichamelijk gehandicapten....

 6. Subsidies, Fondsen, Prijzen

  Subsidie voor onderzoek gericht op mensen met een verstandelijke beperking

  Financieel ondersteunen van onderzoeksprojecten, zowel fundamenteel als toegepast, gericht op zorg aan personen met een verstandelijke beperking. Ook de (aanvullende) bekostiging van publicaties en/of seminars komen voor financiële ondersteuning in aanmerking. Daarnaast wordt eenmaal in de twee jaar een prijs toegekend aan een onderzoeker die een waardevolle dissertatie heeft gepubliceerd op...

 7. Subsidies

  Subsidie voor goede opvang van ex-gedetineerden

  Subsidie voor projecten van gemeenten, eventueel in samenwerking met maatschappelijke instellingen, voor het begeleiding van ex-gedetineerden naar wonen en werken en hiermee samenhangende zaken zoals schuldhulpverlening en het opbouwen van een sociaal netwerk. Het maximale subsidiebedrag per gemeente wordt bepaald door de uitstroom van het aantal nazorgkandidaten in 2018 in een gemeente gedeeld...

 8. Subsidies

  Subsidie palliatieve zorg

  Subsidie voor netwerken voor palliatieve zorg , of specifiek voor kinderpalliatieve zorg of een netwerk integrale kindzorg om een interventie in de praktijk te implementeren en om deel te nemen aan het daarbij behorende onderzoek. De resultaten van de subsidieoproep moeten bijdragen aan beter inzicht in welke interventies kunnen worden ingezet en welke effecten zij hebben op de kwaliteit van...

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor landelijke projecten op het gebied van natuur, milieu, democratie, medische wetenschappen. kunst en cultuur

  Subsidie voor grotere langlopende projecten met een landelijke uitstraling op het gebied van natuur en milieu, medische wetenschap, democratie en rechtstaat en kunst en cultuur. De subsidie heeft betrekking op langlopende projecten van drie tot vijf jaar, waarbij de jaarlijkse subsidie ca. 75.000 euro bedraagt....

 10. Subsidies

  Subsidie voor lokale initiatieven en activiteiten gericht op bewust omgaan met water , recreatie, cultuurhistorie, educatie, natuur en kunst

  Subsidie voor lokale initiatieven en activiteiten gericht op waterbewustzijn, recreatie, cultuurhistorie, educatie/natuur en kunst. De subsidie bedraagt maximaal 30% van de kosten. Interessant is dat er ook tot maximaal drie achtereenvolgende jaren subsidie kan worden verstrekt voor periodieke acticviteiten....

Pagina's