Regelingen

2074 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie wetenschappelijk onderzoek beheer van natuurterreinen

  Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek in en beheer van natuurterreinen. Het fonds ondersteunt bij voorkeur wetenschappelijke projecten die meerdere jaren duren, maar er moet in ieder geval een duidelijke einddatum zijn geformuleerd. De subsidie bedraagt maximaal € 45.000. Je moet de subsidie aanvragen via een vast format, we hebben een format hiervoor als bijlage toegevoegd....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor natuurbehoud en milieu

  Subsidie voor projecten gericht op natuurbescherming het in stand houden of verbeteren van soorten, ecosystemen of biodiversiteit. Hierbij kan het ook gaan om bijvoorbeeld het vergroten van het draagvlak voor en bewustwording van de waarde van natuur voor de samenleving, activiteiten op het gebied van educatie, informatie verstrekking en voorlichting, het toepassen of onder de aandacht brengen...

 3. Subsidies

  Subsidie voor projecten die het leefgebied van beschermde plant- of diersoorten in stedelijk gebied verbeteren

  Subsidie voor projecten die het leefgebied van beschermde plant- of diersoorten in stedelijk gebied verbeteren. Hiervan profiteren over het algemeen meerdere plant- of diersoorten. De subsidie kan worden aangevraagd door iedereen die hiervoor een activiteit wil ondernemen in de bebouwde kom van steden en dorpen binnen het werkgebied van de verstrekker. De subsidie bedraagt 75% van de...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kerkeIijke, charitatieve en zich op medisch gebied bewegende (zorg)insteIIingen

  Subsidie voor kerkeIijke, charitatieve en zich op- medisch gebied bewegende (zorg)insteIIingen in Nederland. Omdat er jaarlijks al een aantal instellingen zijn vastgesteld als begunstigde instelling, is het beschikbare subsidiebudget afhankelijk van de situatie. Je kunt het beste eerst per e-mail contact opnemen met het fonds, vóórdat je een definitieve aanvraag doet....

 5. Subsidies

  Subsidie voor organisaties voor optimale ontwikkeling tussen talentontwikkeling, topsport en breedtesport

  Subsidie voor bestaande én nieuw op te richten platforms van de speerpunt-, kern- en kanssporten om zich te ontwikkelen naar zelfstandige en onafhankelijke organisaties waardoor een optimale aansluiting tussen talentontwikkeling, topsport en breedtesport wordt gecreëerd. Voor subsidie komen bestaande- en nieuw op te richten platforms van speerpunt-, kern- en kanssporten in aanmerking. Je kunt...

 6. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor opvang, verzorging, opvoeding, scholing en ontwikkeling van jongeren

  Subsidie voor projecten gericht op de opvang, verzorging, opvoeding, scholing en ontwikkeling van jongeren in Nederland die maatschappelijk gezien hulp van derden nodig hebben. De subsidie variëren over het algemeen tussen 1.000 euro en 10.000 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van o.a. zorg, natuur en milieu, cultuur, ontwikkelingswerk en op kerkelijk gebied

  Subsidie voor personen, organisaties en projecten op zorg, natuur en milieu, cultuur, ontwikkelingswerk en op kerkelijk gebied. Het kan o.a. gaan om structurele hulp door financiële sponsoring van kinderen, ouderen, gehandicapten en gezinnen, financiële hulp bij rampen en incidentele hulp aan levensbeschouwelijke, charitatieve en algemeen nut beogende instellingen. Het gebied van te...

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op het verbeteren van het leven van kinderen, in binnen en buitenland

  Subsidie voor projecten gericht p het verbeteren van het leven van kinderen tot 15 jaar, in Nederland maar ook in het buitenland. Belangrijke punten bij het beoordelen van projectaanvragen zijn o.a. de mate waarin je met het project toekomstperspectief kan bieden, in hoeverre het project mensen leert zichzelf te helpen, of het project aansluit bij de behoefte en de vraag van de mensen ter...

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sportverenigingen en goede doelen, regio Noord-Holland

  Financieel ondersteunen van sportverenigingen en goede doelen in Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnewoude, Heemstede, Haarlemmermeer, Diemen, Hillegom, Noordwijkerhout, Lisse en Aalsmeer. Per jaar is hier € 50.000 voor beschikbaar. Het fonds neemt nooit meer dan 50% van de kosten voor haar rekening. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociaal maatschappelijke, wetenschappelijke en culturele instellingen en projecten

  Financieel ondersteunen van sociaal maatschappelijke, wetenschappelijke en culturele doelen. Het fonds richt zich hierbij met name op organisaties en projecten die zich richten op vrouwen, meisjes, LBGTQ, gezondheid, wetenschap, rampen, armoedebestrijding, kinderhulp, natuur en milieu, mensenrechten, vluchtelingen en milieu. Ook meerjarige subsidies zijn in bepaalde gevallen mogelijk. Per...

Pagina's