Regelingen

2066 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor volksgezondheidszorg en innovatie gezondheidszorg

  Subsidie voor o.a. zorgorganisaties, kenniscentra, branche- en patiëntenverenigingen en stichtingen voor projecten gericht op het verbeteren van de gezondheidszorg in Nederland/ Ook is er financiële steun mogelijk voor buurtgerichte en lokale initiatieven die zich richten op activatie en gezondheid. Het fonds verstrekt subsidies voor projecten en voor kleinschalige initiatieven. Hierdoor worden...

 2. Subsidies

  Subsidie voor duurzame ontwikkeling

  Subsidie voor organisaties en projecten die zich willen inzetten voor de "Global Goals for Sustainable Development", zoals vastgesteld voor de  Verenigde Naties. Deze zeventien doelen dienen als kader om samen te werken aan globale uitdagingen als armoedebestrijding en duurzame mondiale ontwikkeling. De duurzame doelen zijn gericht op het voorkomen van armoede en honger, goede gezondheid en...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor vernieuwende projecten op het gebied van de volksgezondheid, regio Rijnmond

  Subsidie voor vernieuwende projecten op het gebied gezondheidszorg. Hierbij is het belangrijk dat je project voor de zorg in regio Rijnmond toegevoegde waarde heeft, of kan hebben, een gedegen inhoudelijk en financieel fundament heeft en er uitzicht is op structurele financiering na de projectperiode. Per jaar is er ca. € 176.000 beschikbaar. De bijdrage per aanvraag ligt tussen de € 3.000 en €...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor welzijnsinstellingen, gericht op kinderen/ouderen, minder bedeelden en of gehandicapten

  Het financieel ondersteunen van projecten en/of noden die betrekking hebben op kinderen/ouderen, minder bedeelden en of gehandicapten. Interessant is dat initiatieven van “bevlogen éénpitters’ ook in aanmerking komen voor een bijdrage. Het afgelopen boekjaar is er voor ruim vijftienduizend euro aan donaties verstrekt....

 5. Fondsen

  Subsidie voor biologische en culturele diversiteit

  Financiële ondersteuning voor projecten die zich richten op rentmeesterschap van landschappen en zeegezichten. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om instandhouding van de biologische en culturele diversiteit, instandhouding van ecosysteemdiensten, ondersteuning van voedselsoevereiniteit en economische vitaliteit van lokale gemeenschappen,  en in het mariene milieu het in stand houden van gezonde...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op het bevorderen van duurzame verbeteringen in economisch, medisch, sociaal, cultureel en/of kerkelijk opzicht

  Subsidie voor projecten gericht op het bevorderen van duurzame verbeteringen in economisch, medisch, sociaal, cultureel en/of kerkelijk opzicht. Het fonds ondersteunt onderzoeksprojecten die daarop gericht zijn, maar ook ontwikkelingsprojecten die gebruik maken van bekende en geteste technieken en aanpakken die de duurzaamheid bevorderen. Armoedebestrijding en verbetering van...

 7. Subsidies

  Subsidie circulaire economie

  Subsidie voor activiteiten die zich richten op het bevorderen van de circulaire economie. Onder circulaire economie verstaan we o.a. het tot een minimum beperken van primaire grondstoffen, afval tot grondstoffen worden verwerkt en grondstoffen zo lang mogelijk in het economisch systeem worden behouden. De subsidiebedraagt ten hoogste 80% van de subsidiabele kosten, met een maximum van 5.000...

 8. Fondsen

  Subsidie voor volksgezondheid, ontwikkelingswerk of maatschappelijk werk

  Subsidie voor organisaties met een algemeen nut beogende instelling die werkzaam zijn op het gebied van de volksgezondheid, het ontwikkelingswerk of het maatschappelijk werk, zowel in Nederland als in het buitenland. Hierbij richt het verstrekkende fonds zich met name op projecten die de positie van meisjes en vrouwen versterken. Het afgelopen jaar is er ca. 145.000 aan subsidie verstrekt....

 9. Subsidies, Fondsen

  subsidie voor cultureel en economisch erfgoed en gezondheidsprojecten

  Financieel ondersteunen van cultureel en economisch erfgoed en gezondheidsprojecten. Het fonds verstrekt schilderijen en andere kunstwerken met een link naar de (bedrijfs)economische geschiedenis van Nederland in bruikleen aan musea en andere instanties. Daarnaast verstrekt het fonds subsidie aan organisaties en projecten gericht op het behoud van cultuur en economisch erfgoed én voor...

 10. Subsidies

  Subsidie voor sportbonden en evenementenorganisatoren

  Subsidie voor de organisatie van niet jaarlijkse internationaal georiënteerde topsportevenementen, gericht op sporters met of zonder beperking die behoren tot de oudste leeftijdscategorie waarvoor een internationaal jeugd topsportevenement wordt georganiseer of die op dat moment Nederland op Europees of mondiaal topniveau vertegenwoordigen. De subsidie bedraagt maximaal 25% van de subsidiabele...

Pagina's